Till senaste kommentaren

Vad gäller för myndigheter som publicerar i HTML-format?

Ska myndigheter leverera material publicerat direkt på en webbsida i HTML-format?

Kungliga biblioteket

Kommentarer

 • Myndigheter ska leverera material publicerat som rena HTML-sidor om innehållet uppfyller kraven för leveransplikt. Om det är en HTML-sida med komplex struktur, det vill säga med ljud- eller bildfiler inbäddade i texten, så ska sidan inte levereras. Om sidan har bilder med obetydligt innehåll ska texten levereras utan bilderna.

  Kungliga biblioteket
 • Om en text med bilder på en html-sida är leveranspliktigt, får de då aldrig levereras i originalform? Bilder är extremt vanligt förekommande i html-sidor, och detta svar förbryllar därför mig.

  Kan en bild som är för texten relevant ändå vara "obetydligt innehåll"? eller avser "bilder med obetydligt innehåll" grafiska element såsom webbplatsens bakgrundsbild mm? Dessa bilder kan ändå vara viktiga för den grafiska presentationen av sidan, får dessa inte levereras?

  Vad menas med "rena HTML-sidor"?
  Webbplatser har så gott som alltid externa dokument som stilmallar i CSS och javascript länkade.

  Kan html-sidor ändå levereras med bilder, extern css och javascript borttagna även om referenser till dem kvarstår?

 • Detta är en av de mer svårtolkade delarna i lagstiftningen. Den springande punkten i sammanhanget är huruvida informationen i myndighetspubliceringen byggs upp av en eller flera filer. Jag har nedan bifogat ett utdrag ur förarbetet till lagstiftningen som beskriver detta.

  Med "rena HTML-sidor" avser vi en HTML-fil som helt i sig själv utgör en hel myndighetspublikation. Vi tar aldrig hänsyn till CSS-filer eller javascript, då denna lagstiftning fokuserar på information och inte presentation. Detta hanteras däremot av robotinsamlingen (Kulturarw3) som har ett annat syfte.
  Men det gör heller inget om HTML-sindorna innehåller länkar eller referenser till sådant, det behöver således inte "tvättas" bort.

  Tolkningen blir alltså att myndighetspublikationer som består av HTML tillsammans med länkade informationsbärande (alltså inte obetydligt innehåll) filer (bilder, diagram, texter, m.m.) inte blir leveranspliktiga eftersom de klassas som komplicerade till sin natur.
  (OBS! detta gäller endast myndigheter och inte enskilda leverantörer, där det i princip är tvärt om.)

  "Bara när en publikation finns i en fil
  För det tredje föreslår vi att leveransplikten ska gälla bara för sådana elektroniska publikationer som görs tillgängliga i form av en avgränsad enhet, dvs. en enda fil. En utgångspunkt är som nämnts att skyldigheten för offentliga organ att lämna pliktexemplar bör avgränsas till sådant som lätt kan levereras och samlas in. Därför bör leveransplikten begränsas till sådana situationer där i princip en elektronisk publikation utgörs av en (enda) fil. Publicerade artiklar och liknande som utgörs av flera filer, t.ex. olika filer för artikelrubriken, artikelns ingress, artikeltexten med mellanrubriker, den bild som illustrerar artikeln respektive bildtexten, omfattas således inte av offentliga organs leveransplikt (jämför avsnitt 10.1.2).
  Det förekommer emellertid att en längre publikation av praktiska eller andra skäl är sekventiellt uppdelad på ett fåtal filer som innehåller olika avsnitt av publikationen, t.ex. en fil med huvudtexten och en annan fil med en bilaga till den texten. Avsikten är att varje fil i detta fall ska anses som en publikation och således omfattas av leveransplikt. Skulle en publikation tillgängliggöras både sekventiellt uppdelad i flera filer och som en enda fil, bör dock leveransplikten omfatta bara den sistnämnda filen.
  Vårt förslag innebär att de elektroniska publikationer som omfattas av offentliga organs leveransplikt omfattas av den definition av elektroniska dokument som vi föreslår (se avsnitt 10). Däremot omfattas som framgått inte alla elektroniska dokument som ett offentligt organ tillgängliggör för allmänheten här i landet genom överföring via nätverk av leveransplikt."

  – Förarbete "Leveransplikt för elektroniska dokument, Ds 2009:61, Punkt 13.5, s. 171"

  Kungliga biblioteket
 • Jag ansluter med en halvt hypotetisk följdfråga.

  En manuell leverans av html-sidor (via t ex webbuppladdning) ter sig orimlig, åtminstone på längre sikt. Men om det under en övergångsperiod skulle vara den metod som tycks enklast genomförbar, hur skulle det lämpligast ske? Är det ens önskvärt, ur er synpunkt?

  Jag tänker närmast på hur man sparar ned sidan, rent konkret? Faktum är ju t ex att printlayouten för webbsidor ofta är "renare" (=endast innehållet) än om man sparar sidan som html. Skulle i dylika fall inte en pdf vara att föredra framför html-filen, även om det inte är ursprungsformatet?

 • Hej,

  KB har inget lagstöd att kräva leveranser i något annat filformat än det som gjorts tillgängligt för allmängeten. Detta medför att KB kommer att behöva hantera stora mängder HTML-filer, och i det perspektivet är det inget större problem att även de manuellt uppladdade sidorna är i HTML-format.


  Det går också bra att vid automatiska leveranser via RSS även leverera just den "printlayout"-versionen som du nämner, genom att referera till den med elementet /rss/channel/item/(media:group/)media:content/dcterms:isFormatOf

  Kungliga biblioteket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.