Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Ökad tillrinning i avvattnande bäck vid sänkt dämningsnivå i sjö?

Hej!
Jag har en fråga om tillrinningen i en avvattnande bäck kan öka om dämningsnivån i en sjö sänks, allt annat lika. I detta fall gäller det en sjö, Gruvsjön (https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA62822417), som är dämd och där dämningsnivån kommer att ersättas med en sjötröskel för att gynna konnektiviteten. Sjöarealen är 0,64 km2. Min fundering är om flödet i bäcken kan öka om sjötröskeln sänks. Går det att göra en generell beräkning av (eventuell) ökad flödeseffekt i den avvattnande bäcken om tröskeln exempelvis skulle sänkas med 10 cm? En dämd sjö bör rimligen innebära en större sjöyta, att vattnet blir mer "stillastående" och därmed snabbare värms upp, vilket sammantaget bör öka avdunstningen. Går det utifrån dessa faktorer att säga hur sjöareal förändras (minskas) vid en sjösänkning med, som i detta fall, 10 cm?

Slutligen undrar jag med vilken säkerhet flödet statistiskt kan beräknas om avrinningsområdet, som i detta fall, är 10,8 km2?

Mvh /Ulf Ljusteräng, ordf. Säters fvof

Kommentarer

 • Hej Ulf!
  Flödet i bäcken kommer att öka under själva avsänkningen av sjön. Storleken av ökningen beror på hastigheten hos avsänkningen. När sjöns nya nivå stabiliserats återgår flödet till det normala.

  De förändringar i avdunstning som du undrar över är intressanta att fundera över. Det finns många faktorer som påverkar avdunstningen så det kan vara svårt att särskilja mellan dessa. I stora delar av Sverige syns en ökande avdunstning de senaste 50 åren som med största sannolikhet är en effekt av klimatförändringen. Det är framför allt kombinationen av stigande temperaturer och ökande nederbörd som driver denna trend. De stigande temperaturerna förlänger växtsäsongen, dvs den period av året som vegetationen använder mycket vatten. Troligtvis har dessa förändringar större betydelse för avdunstningen än en avsänkning av vattenytan.

  Hur stor sjöns vattenyta påverkas av en 10 cm avsänkning beror på hur flacka stränderna är. Om det är branta stränder kommer man knappt se någon förändring men om det är flackt kommer arean att minska något. Man kan uppskatta detta med kunskap om strändernas lutning.

  SMHI beräknar vattenflöden för detta område och du kan ladda ner data i excelformat här: https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/
  Excelfilen innehåller flera flikar. På första fliken hittar du statistiska medelvärden för perioden 1981-2010. Medelvattenföringen betecknas MQ och har uppskattats till 0,05 m3/s dvs ca 50 liter/s. I samma flik hittar du även medelvärden över vattenbalansen, dvs nederbörd, avrinning och avdunstning. I andra flikar hittar du data som visar hur vattenflödet varierar i tiden.

  Niclas Hydrolog

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.