Vad händer om jag inte når kompetenskraven i ST-målbeskrivningen?

För att kunna ansöka om bevis om specialistkompetens hos Socialstyrelsen ska du ha uppnått kraven i din specialitets målbeskrivning. I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8, HSLF-FS 2021:8) ska handledaren och verksamhetschefen vid det tjänstgöringsställe där ST-läkaren huvudsakligen genomför sin specialiseringstjänstgöring bedöma ST-läkarens kompetensutveckling kontinuerligt med utgångspunkt i målbeskrivningen för specialiteten och det individuella utbildningsprogrammet. Bedömningen ska dokumenteras och ligga till grund för det intyg om uppnådd specialistkompetens som ska utfärdas efter fullgjord specialiseringstjänstgöring och som ingår i din specialistbevisansökan.

Om bedömningen visar att ST-läkaren inte har uppfyllt kompetenskraven, bör det leda till en åtgärdsplan som omfattar justeringar i det individuella utbildningsprogrammet, förändringar i verksamhetens utbildningsinsatser, eller tydligare krav på ST-läkarens insatser med syftet att du ska kunna nå kompetenskraven i målbeskrivningen. Exempel på utbildningsinsatser är auskultationer, kliniska tjänstgöringar under handledning och kurser.

Vi samlar information om ST på vår webbplats.
Sveriges läkarförbund (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.