Till senaste kommentaren

Måste man varsla Arbetsförmedlingen vid uppsägning pga Covid 19

Om uppsägning måste ske pga Covid 19, gäller fortfarande Främjandelagen ?

”Enligt Främjandelagen ska arbetsgivaren lämna skriftligt varsel till arbetsförmedlingen senast två månader före en driftsinskränkning om minst fem anställda kommer att sägas upp.”
(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Normalt ska arbetsgivaren meddela Arbetsförmedlingen om man behöver säga upp personal. Om det finns risk för uppsägning för fem anställda eller fler inom samma län behöver man anmäla varsel, detta minst två månader innan den första berörda personen slutar sin anställning om det berör 5-25 personer, längre om varslet berör fler än 26 personer.

  Men - om arbetsgivaren inte kunnat förutse driftsinskränkningen (t ex vid force majeure) vill Arbetsförmedlingen att du meddelar dem så snart som möjligt. Rimligen kan detta åberopas om uppsägningen beror på arbetsbrist på grund av corona/Covid-19.

  Om du har frågor kontaktar du Arbetsförmedlingen Varsel på telefon 0771-508 508 eller mejlar till varsel@arbetsformedlingen.se.
 • Men då är frågan om Force Majeure gäller vid Covid 19 och är det inte så att det rimligtvis blir 1månads förvarning?  Det är väl inte sagt ännu om covid 19 krisen klassas som en Force Majeure, eller har jag fel?
 • Många företag befinner sig i en situation där driftsinskränkningen inte kunnat förutses så lång tid i förväg som två månader. I Arbetsförmedlingens författningssamling som innehåller allmänna råd om tillämpningen av lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder står

  En arbetsgivare ska ha en sådan framförhållning att vad lagen föreskriver om varsel kan följas. Varsel ska lämnas så snart som möjligt även om det föreligger en force majeure situation. Om förutsättning för undantag från huvudregelns angivna tider föreligger bör en arbetsgivare ändå inte vänta med att varsla till dess arbetsgivaren har fått full klarhet i att en driftsinskränkning bedöms vara nödvändig. Arbetsgivaren bör inte heller invänta att t.ex. förhandlingar med de fackliga organisationerna eller förhandlingar rörande ändrade ägarförhållanden av företaget är slutförda innan varsel lämnas.

  Exempel på omständigheter som ligger utanför arbetsgivarens kontroll (force majeure) och som därför inte har kunnat förutses av arbetsgivaren är:
  – säsongen börjar senare eller slutar tidigare än beräknat,
  – råvarutillförsel uteblir,
  – en underleverantör blir helt plötsligt eller oväntat utan beställningar,
  – kundorder annulleras hastigt,
  – offentliga restriktioner försvårar fortsatt verksamhet,
  – plötsliga importrestriktioner införs i ett land som hindrar eller minskar ett företags exportmöjligheter,
  – företagets lokaler brinner ned, eller
  – andra likartade skäl.

  Utifrån detta är vår uppfattning att situationen med coronaepidemin mycket väl faller under Arbetsförmedlingens definition av en omständighet som står utanför arbetsgivarens kontroll, och därmed är tidsfristen för varsel inte strikt 1 månad.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.