Fodervärdsavtal v/s köpeavtal med bibehållen avelsrätt


Fodervärdsavtalet
Fodervärdsavtalet innebär att en uppfödare överlåter en hund utan att erhålla kontant ersättning. Hunden ”betalas” istället genom att uppfödaren behåller avelsrätten och eventuellt också prov-, tävlings- och utställningsrätten.
För en hanhund gäller det antal kullar som överlåtaren och fodervärden kommer överens om i avtalet, dock maximalt sex stycken. För tik gäller att överlåtaren har rätt till maximalt två valpkullar.

Oavsett om uppfödaren/överlåtaren har utnyttjat sina rättigheter eller inte, gäller avtalet som längst tills att tiken eller hanen uppnått sju års ålder, alternativt att stipulerad avtalstid om fem år uppnåtts. Det vill säga att om en valp på åtta veckors ålder lämnas till fodervärd gäller avtalet, förutsatt att samtliga kullar ännu ej tagits, som längst fem år från avtalets undertecknande. Om hunden är två år eller äldre vid tecknande av fodervärdsavtalet gäller avtalet som längst till dess att hunden fyller sju.

Har tiken haft sina avtalade två kullar innan hon fyllt sju år eller innan fem år gått från avtalets undertecknande eller innan fem år gått från avtalets undertecknande övergår hon i fodervärdens ägo så snart dessa kullar är födda och valparna blivit gamla nog att lämna tiken. Det räcker med att tiken är parad före fyllda sju års ålder, eller före avtalstidens utgång, kullen kan födas efter detta datum. Detsamma gäller när hanhunden har uppfyllt sitt valpkullsantal. Uppfödaren/överlåtaren och fodervärden ska komma överens om vem som tecknar och betalar försäkring på foderhunden, det regleras i avtalet.

Fram till dess att avtalets villkor är uppfyllda är det överlåtaren som innehar äganderätten men så snart villkoren är uppfyllda övergår äganderätten till fodervärden.

Be gärna uppfödaren/överlåtaren om att få läsa igenom avtalet i lugn och ro innan ni hämtar hunden.

Här kan du läsa mer om våra avtal.

Köpeavtal med bibehållen avelsrätt
Köpeavtal med bibehållen avelsrätt innebär att valpen/hunden säljs till halvt ordinarie pris. Resten av hundens värde erläggs genom att säljaren behåller avelsrätten, det vill säga rätten till en valpkull för en tik eller tre valpkullar för en hanhund.

Äganderätten för hundar som är sålda enligt detta avtal övergår till köparen vid överlämnandet och inte efter att säljarens avelsrättigheter utnyttjats. Detta är en stor skillnad mot fodervärdsavtalet där äganderätten övergår till fodervärden först när avtalets villkor är uppfyllda, alternativt då tiden för avtalets giltighet löpt ut. Eftersom äganderätten till hunden har övergått på köparen är det köparen som håller hunden försäkrad.

Enligt köpeavtal med bibehållen avelsrätt gäller avelsrätten för såväl tik som hane till dess att hunden fyllt fem år. Har avelsrätten inte utnyttjats dessförinnan förfaller den utan rätt för säljaren att få någon ersättning.

Be gärna uppfödaren/överlåtaren om att få läsa igenom avtalet i lugn och ro innan ni hämtar hunden.

Här kan du läsa mer om våra avtal.
Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.