Till senaste kommentaren

Beslut på årsmöte ej i enlighet med stadgarna

Hej!
Jag är medlem i en verksamhetsklubb som genom ett särskilt tecknat avtal är ansluten till SKK. Inför kommande årsmöte har jag läst de av klubben antagna stadgarna samt gamla årsmötesprotokoll.
Enligt gällande stadgar ska styrelsen bestå av ordförande, högst fyra eller lägst två ordinarie ledamöter samt högst fyra eller lägst två suppleanter.
Vid de tre senaste årsmötena har mötet beslutat att antalet ordinarie ledamöter i styrelsen ska vara sex och att antalet suppleanter ska vara fyra. Val har förrättats i enlighet med beslutet.
Detta är väl formellt fel?
Rättas till vid kommande årsmöte genom att fastställa antalet ordinarie ledamöter till (max) fyra och förrätta val i enlighet med det?
Förslag till ändring av stadgarna - för att öka antalet ordinarie ledamöter till sex - ska vara ingivet till styrelsen senast den 1 januari så den tiden är försutten.
Hur ska jag agera i denna fråga om jag går på årsmötet och förslag kommer om sex ledamöter?

Hälsningar
Kristina


Kommentarer

 • Hej,

  Jag vet inte vilken av våra avtalsanslutna verksamhetsklubbar frågan gäller, men ett tips är att kolla med styrelsen om det finns någon dispens från SKK/FK avseende stadgarnas bestämmelse om antalet ledamöter.

  Saknas dispens enligt ovan kan endast det antal ledamöter som framgår av stadgarna väljas, finns en dispens bör stadgarna ändå justeras vid nästkommande årsmöte så att de överensstämmer med den faktiska situationen i klubben.

  Vänliga Hälsningar
  Svenska Kennelklubben
 • Kallelse till årsmöte
  En rasklubb som inte angivit tid för årsmöte i kallelse ,enligt stadgarna skall kallelse utgå  senast 21 dagar innan årsmötet. Klubben har alltså meddelat datum plats men inte tid.
  Vad gäller? Är mötet stadgeenligt utlyst eller kan man hävda att medlemmar inte beretts möjlighet att delta och därigenom kräva att ny kallelse skall utgå som är stadgeenlig?
 • Hej Svenne

  Ser att din fråga har legat obesvarad en längre tid, ber om ursäkt för det!

  Om det finns ett datum och en plats och tiden inte på något sätt är konstig, säg klockan sju på morgonen eller tio på kvällen, anser jag att mötet är stadgeenligt utlyst. Medlemmarna vet ju vart de ska åka, bara inte exakt tid, men de kan ändå förbereda sig för att närvara på årsmötet den här dagen och på den här platsen.
  Agneta Juridiska
 • Hej
  Vad är förenligt med att kalla till ett årsmöte
  inom vår organisation gäller följande som omnämns nedan för
  distrikt som såväl lokalklubb

  Regionen ska hålla minst tre ordinarie medlemsmöten per år, varav ett ska vara årsmöte. Tid och plats för medlemsmöte beslutas av regionstyrelsen. Ordinarie årsmöte ska hållas under perioden 10 – 28 februari. Kallelse till ordinarie medlemsmöte utfärdas av regionstyrelsen och ska tillställas varje medlem senast 30 dagar innan mötet, dock ska kallelse till årsmöte utfärdas senast den 1 januari. Kallelsen ska innehålla information om tid och plats för sammanträdet. Förslag till dagordning samt handlingar i det eller de ärenden som ska behandlas vid medlemsmöte ska vara tillgängliga för medlemmarna senast sju dagar före mötet.

  I SKK. typstadga stå att det är förenligt att kalla till årsmöte
  Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte skall utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast ? före mötet genom meddelande i klubbens publikation, på klubbens hemsida, via e-post eller på annat likvärdigt sätt

  Detta utgör att denna typ av kallelse är betydligt modernare än vad som står i Schäferhundklubbens stadga tillika brukshundsklubben.

  Nu har emellertid det uppkommit en situation som gör att jag som kanslist på vår klubb måste kunna delge våra medlemmar rätta uppgifter och önskar därför ett korrekt svar så snabbt som möjligt.

  Tack på förhand
  Magret

 • Hej,

  Det är det som står i era stadgar som gäller - SKKs typstadgar är endast gällande när de med nödvändiga justeringar har antagits av föreningens års- eller fullmäktigemöte.

  Vänligen
  Svenska Kennelklubben
 • Hej!
  Undrar över om sittande/avgående styrelse på årsmötet har rätt att rösta i dagordningens punkt
  ”Fastställande av balans- och resultaträkningen samt beslut om disposition av vind eller förlust”
  Kan en jävsituation uppstå här?
  Mvh Hans
  Hans
 • Hej Hans,

  Tack för din fråga.

  Den avgående styrelsen ska inte delta i beslutet gällande punkten nedan, de ska inte heller delta i beslutet gällande ansvarsfriheten för styrelsen eller andra punkter där styrelsens arbetet utvärderas, titta gärna på lathunden för årsmöten i FKs föreningspaket, Årsmöte | Svenska Kennelklubben (skk.se)

  Lycka till med ert Årsmöte!
  Annika Medlemsservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt förnamn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.