Havsnivå

När vatten upphettas, så expanderar det. Eftersom havet är skiktat, kommer en upphettning att bli begränsad till havens övre del; troligen de översta 300 metrarna, eller så. Detta kommer att leda till en havsytestigning på några få centimetrar till max 10 cm. I kustnära områden med grundare vatten blir effekten mindre, och vid stranden blir den noll (eftersom där inte finns något vatten att expandera). Så enkelt är det med detta. Det föreligger djupa missförstånd och felaktiga uppgifter i denna fråga.
Hur kan SMHI som arbetar vetenskapligt väl, rekommendera Rcp8:5 som är extremt osannolikt. Inte ens IPCC på detta scenario.

Kommentarer

 • Hej Bengt!

  Det stämmer att vatten expanderar när det värms upp. Det stämmer också att vattnet är skiktat och att uppvärmningen sker uppifrån. Uppvärmningen begränsas dock inte till de översta lagren. Vinden blandar via vågor ganska snabbt ner värmen så långt ner vågomblandning sker och därunder fortsätter värmen att långsamt diffundera djupare ner. Så kallade Argo-flöten som flyter fritt i havsdjupen och mäter bland annat temperatur har observerat en temperaturhöjning så djupt ner som på 2000 m djup. Det finns också områden i världshaven där ytvatten sjunker och bildar djupvatten. Detta håller igång hela djupvattenomblandningen i världshaven och för även med sig uppvärmt ytvatten djupt ner i haven.

  Alla hav hänger dessutom ihop och bildar en enda stor vattenmassa. Eftersom vattnet i havet är i konstant rörelse stannar en vattenmassa inte kvar på ett ställe. Detta innebär att den havsnivåhöjning som sker på grund av termisk expansion ute till havs även påverkar vattenståndet vid kusten, trots att det är mycket grundare vid kusten.

  Angående framtida klimatscenarion tar inte SMHI ställning till vilket scenario som ska användas utan visar värden både för RCP 2,6, RCP 4,5 och RCP 8,5.

  Hälsningar
  Anette Oceanografi
 • Anette
  "Detta innebär att den havsnivåhöjning som sker på grund av termisk expansion ute till havs även påverkar vattenståndet vid kusten, trots att det är mycket grundare vid kusten."

  Varför påverkar en termisk expansion av vattnet ute på oceanerna vattennivån vid de grunda kontinentalsocklarna? Gravitationsförhållandena har ju inte förändrats och då förstår jag inte hur vattnet vid kontinentalsockeln kan veta att vattennivån i den utanförliggande oceanen har stigit. Det vore snällt om du ville förklara detta.
  Lars-Eric Bjerke
 • Hej Lars-Eric!

  Som jag skrev i mitt tidigare svar så hänger alla hav ihop och bildar en enda stor vattenmassa. När havsnivån då höjs relativt geoiden någonstans i denna vattenmassa ger det upphov till en förändring av tryckgradientskraften. Förändringen i tryckgradientskraften ger i sin tur upphov till strömmar och vågor som fördelar om vattnet som då också når in över kontinentalsockeln.
  Hälsningar
  Anette Oceanografi
 • Anette,
  Varför förändras tryckgradientskraften då vattnets massa i oceanen är oförändrad efter en uppvärmning där vattennivån stigit någon mm?
  Lars-Eric Bjerke
 • Hej Lars-Eric!
  Det är havsytans lutning som påverkar tryckgradientkrafterna. Du kan läsa lite mer om detta tex i SMHIs faktablad om strömmar https://www.smhi.se/publikationer/strommar-i-svenska-hav-1.17791. Figur 5 visar en illustration på detta.
  Hälsningar
  Anette Oceanografi
 • Anette,
  Tack för ditt svar. Jag antar att du menar att det bildas en geostrofisk ström då vattenytan i oceanen av uppvärmning blir högre än vid kontinentalsockeln. Eftersom uppvärmningen inte ger upphov till någon tryckgradientkraft borde man inte få någon geostrofisk ström. I referensen om geostrofisk ström står det också "Om densiteten är lägre där vattenståndet är högre motverkar detta tryckskillnaderna...."
  Om man jämför satellitmätningar av årliga havsnivåhöjningar från Copernicus med en världskarta med vattendjup, tycker jag man kan se att havsnivåökningarna har varit låga i de breda kontinentalsockelområdena t.ex. i Nordsjön.

  https://marine.copernicus.eu/sites/default/files/images/omi/global_omi_sl_thsl_trend-hq.png  Lars-Eric Bjerke
 • Hej igen Lars-Eric!

  Jag är inte säker på att jag har lyckats förmedla helt hur tryckgradientkraften fungerar. Jag gör ett sista försök. Kanske är det att tryckgradienten varierar med djupet som inte har framgått. I ytan är den i princip proportionell mot havsytans lutning. Ju längre ner i vattenpelaren man kommer ju mer kan höjdskillnader kompenseras av densitetsskillnader. Om man värmer en vattenkolumn och kyler en närliggande kommer den varma expandera och den kalla kommer komprimeras. Vattenytan kommer stå högre över den varma delen och i ytan kommer därför en tryckgradient att uppstå. Ju djupare man går ju mindre blir gradienten och på botten är den noll eftersom densitetsskillnaderna där kompenserar höjdskillnader.

  Angående informationen från Copernicus som du hänvisar till är jag inte insatt i hur denna information är framtagen och har tyvärr inte heller möjlighet att prioritera att lägga tid på det. Men vid en snabbkik på bilden så skulle det kunna vara så att det helt enkelt saknas data för Nordsjön i kartan, vilket det generellt verkar göra norr om latitud 60 grader N och söder om latitud 60 grader S också.

  Hälsningar
  Anette Oceanografi
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.