Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Frågor och svar om 5G

Uppgradering av 5G

Under den närmaste tiden påbörjar mobiloperatörerna att uppgradera sina mobilantenner (basstationer) till 5G. Det avser alla mobilantenner som är placerade på flertalet av Haninge Bostäders byggnader.

Varför? 
5G är nästa generations teknologi för mobil kommunikation. Den har utvecklats för att möjliggöra nya tillämpningar genom Gigabit-datahastigheter, mycket korta svarstider och hög tillförlitlighet.

Säkerhet: 
Säkerheten med de radiosignaler som används för mobil kommunikation har undersökts ingående under flera årtionden. Den vetenskapliga kunskap som erhållits genom detta ligger till grund för de internationella riktlinjerna för radiovågor. Dessa omfattar alla de frekvensband som väntas bli tillgängliga för 5G.
Den samstämmiga slutsatsen från folkhälsomyndigheter och expertgrupper är att överenstämmelse med de internationella riktlinjerna säkerställer att alla människor (inklusive barn) skyddas mot påvisade hälsorisker.

Du kan läsa mer under dessa länkar:
IT- och Telekomföretagens frågor och svar om 5 g och hälsa:  https://www.itot.se/radsverksamhet/telekomradet/ittelekomforetagens-fragor-och-svar-om-5g-och-halsa/
IT- och Telekomföretagens Branchgemensam policy för utbyggnad av mobilnät: PDF

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/elektromagnetiska-falt/
Strålsäkerhetsmyndigheten: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/tradlos-teknik/mobiltelefoni/basstationer/
www.gsma.com/emf (på engelska) och pdf:en

Haninge Bostäder

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.