Vad består bräddat vatten av och är det farligt?

Vid kraftiga regn består det till största delen av utspätt regnvatten. Övrigt vatten består av avloppsvatten från hushåll, det vill säga det du spolar ner i exempelvis duschen eller handfatet. Det kan även finnas andra ämnen, såsom läkemedelsrester.

Orenat avloppsvatten innehåller ämnen som kan ha negativa effekter på miljön. Det handlar främst om näringsämnen som kväve och fosfor men även tungmetaller som zink, koppar, kadmium och kvicksilver. Avloppsvatten kan också ge en estetisk påverkan i form av synliga föroreningar och lukt. Kväve och fosfor är näringsämnen för växter och är de ämnen som främst orsakar övergödning i sjöar och vattendrag.

Det finns ett stort behov av ökad kunskap kring bräddningar och deras miljöpåverkan. Tänk på att du kan minska risken för att skadliga ämnen kommer ut i naturen genom att undvika att använda farliga kemikalier och tänka på vad du spolar ner i avloppet.
Vivabs Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.