Personuppgiftspolicy och innehållspolicy för KUNDO forum VA SYD

I VA SYDs uppdrag ingår att informera om VA SYDs verksamhet. Ett verktyg för detta är Kundforum som administreras av VA SYD, varigenom det finns möjlighet att ställa frågor och få vägledning om VA SYDs verksamhet.

Personuppgifter

VA SYD behandlar följande personuppgifter i Kundforum:

  • Namn (för det fall du valt att ange ditt eget namn och inte ett påhittat)
  • E-postadress
  • IP-adress.
  • Övriga personuppgifter som du anger i ditt inlägg eller din kommentar.

Ändamål

Dina personuppgifter behandlas i syfte att administrera din fråga och besvara ditt inlägg eller din kommentar. Därtill kan e-postadressen användas i syfte att ge dig ytterligare information med anledning av frågeställningen. Din IP-adress lagras för att kunna felsöka och motverka missbruk på Kundforum.

Rättslig grund

VA SYDs behandling av personuppgifter i Kundforum är nödvändig för att fullgöra den uppgift av allmänt intresse som åvilar VA SYD.

Ställa frågor eller kommentera

För att ställa en fråga eller kommentera i Kundforum behöver VA SYD inhämta namn och en e-postadress. E-postadressen används för att meddela dig om att din fråga har besvarats, och visas aldrig för andra besökare i Kundforum.

Det namn som anges kan vara ditt eget eller ett påhittat. Namnet publiceras offentligt tillsammans med ditt inlägg eller din kommentar Kundforum. Om du inte vill att ditt inlägg eller din kommentar ska publiceras i Kundforum kan du ange det direkt i löptexten innan du skapar ditt inlägg eller din kommentar.

Tillgång till uppgifterna

De uppgifter som är publicerade offentligt i Kundforum är tillgängliga för alla. VA SYD lyder under offentlighetsprincipen vilket innebär att all information som lämnas till VA SYD blir en allmän handling. En allmän handling som inte omfattas av sekretess ska på begäran lämnas ut till den som vill ta del av den. Övriga uppgifter som inte publiceras offentligt kan därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Lagringstid

Uppgifter som du lämnar i Kundforum tas bort från Kundforum efter 3 år och lagras därefter i enlighet med arkivlagen (1990:782).

Dina rättigheter

Du har rätt att:

kostnadsfritt få bekräftelse på huruvida VA SYD behandlar dina personuppgifter, och i så fall tillgång till dessa på sätt som anges i lag;

begära att VA SYD korrigerar felaktiga uppgifter om dig;

begära att VA SYD raderar dina uppgifter, såvida det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen;

begära att VA SYD begränsar behandlingen av dina personuppgifter, såvida det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen;

begära att få ut de personuppgifter som rör dig, och som du har tillhandahållit VA SYD, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, om förutsättningar finns härför.

Du har även rätt att inge klagomål över VA SYDs behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten, www.datainspektionen.se.

Kontakt

VA SYD är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du är välkommen att kontakta VA SYDs Kundservice eller dataskyddsombud per telefon: 040-635 10 00, eller via e-post: kund@vasyd.se, om du har frågor eller vill göra en anmälan. 

Policy för publicering och innehåll

Det du skriver kan bli synligt för och kan läsas av andra om det publiceras i Kundforum. Undvik om möjligt att ange personuppgifter i ditt inlägg eller din kommentar, särskilt känsliga personuppgifter och uppgifter som riskerar att kränka enskildas personliga integritet. VA SYD går igenom inlägg och kommentarer innan de publiceras i Kundforum, bland annat för att säkerställa att inläggen är i linje med såväl dataskyddslagstiftning som lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

VA SYD tar bort inlägg och kommentarer med olämpligt innehåll som strider mot lag. Olämpligt innehåll omfattar bland annat rasistiska inlägg, hets mot folkgrupp, pornografi, hot eller kränkande kommentarer om människor, intrång i människors personliga integritet, uppmaning till brott, kriminellt beteende, kommersiella budskap eller reklam som uttryckligen gynnar produkter och företag och innehåll som gör intrång i upphovsrätt. Vi ber dig även att undvika ett onödigt aggressivt språk i form av svordomar då det kan upplevas som kränkande.

Om du vill påpeka olämpligt innehåll eller att ett inlägg eller en kommentar bör tas bort kan detta göras via anmälningsfunktionen i anslutning till respektive inlägg och kommentar.