Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Landsbygdplanen

Hej
Har man tagit med de små torpen som finns på gårdarna i kulturhänsyn att de ska skyddas, inte rivas eller byggas ut?
Gudrun Samuelsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!
  Vi vidarebefordrar din fråga till Samhällsbyggnadskontoret.

  Med vänlig hälsning
  Anna Kontaktcenter
 • Hej igen!
  Här kommer svar från kommunens Översiktsplanerare:

  "Landsbygdsplanen är en översiktsplan och går därför inte i detalj in på enskilda byggnader.
  I Landsbygdsplanens del fyra, under bland annat rubrikerna ”Riktlinjer för utformning och placering av ny bebyggelse” och ”Kulturmiljövärden och naturvärden i Upplands-Bro”, beskrivs vilka särskilda hänsyn som ska tas till kulturmiljön.
  Både i Landsbygdsplanen och i den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP 2010, finns kartor och text som översiktligt beskriver våra värdefulla kulturmiljöer i Upplands-Bro. Där finns också beskrivningar av de Riksintressen för Kulturmiljövården som ligger inom Upplands-Bro kommun.
  Sedan finns ett mer detaljerat kulturmiljöprogram från 1991 för kommunen som helhet - “Upplands-Bro kulturhistoriska miljöer”. Det beskriver enskilda byggnader och områden som är viktiga att bevara och vårda. Programmet fördjupades i vissa delar i en övergripande kulturmiljöinventering “Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun”, 2001.
  Båda har använts som underlag i arbetet med Landsbygdsplanen.
  Landsbygdsplanen säger bland annat att:
  • Vid förändring eller komplettering av bebyggelse eller anläggningar ska en särskild prövning ske av anpassningen till kulturmiljön.
  • Vid eventuell nybyggnation är kraven på anpassning till den befintliga miljön högre inom områden med höga naturvärden och kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
  • Utöver plan- och bygglagens generella regler vill kommunen särskilt lyfta fram hänsyn till landskapsbild och terräng samt områdets karaktär och lokala byggnadstradition."

  Med vänlig häslning
  Anna Kontaktcenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy