Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Begäran av allmän handling

Hej!

I november 2016 begärde jag ett utdrag om offentlig som tillhandahöllsmig.
Nu är jag i behov av ett nytt underlag gällande september 2017. Jag har i år justerat min begäran så att den är mindre omfattande. Det bör således inte vara några problem för er att tillmötesgå min begäran då ni skickade ett mer omfattande material till mig 2016.


Med stöd av tryckfrihetsförordningens regler om handlingsoffentlighet begär jag härmed att få ta del av följande:

Statistik över samtlig tillsvidareanställd personal på individnivå. Där september löneutbetalning är genomförd. På ett ordnat sätt där följande ska framgå.
AID-etikett
Ansvar
Befattningstext eller titel
Ålder
Kön
Anställningsform, tillsvidareanställda
Heltidslön i följande utförande baslön, fasta lönetillägg och grundlön(Grundlön är baslön + fasta lönetillägg).

De som är visstidsanställda, intermittent anställda eller timavlönade vill jag inte ta del. Om ni inte kan ta fram uppgifter på kön och ålder går personnummer bra istället (tio eller tolv siffror). Med ansvar menar jag ansvar utifrån AID, exempelvis A,B,C,L,F, 1001 och 1002 med mera.
Med hänvisning till förvaltningslagen och er serviceskyldighet önskar jag att få dessa underlag skickade till mig via epost och i Excelformat. Bifogar ett exempelunderlag på hur det kan se ut.
Det framgår av 2 kap. 13 § andra stycket tryckfrihetsförordningen att en begäran om allmän handling ska behandlas skyndsamt. Besked i en utlämnandefråga bör normalt lämnas samma dag som begäran gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan dock godtas om en sådan fördröjning är nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig.
Om ni bedömer att de begärda handlingarna omfattas av sekretess i vissa delar så önskar jag underlagen med de sekretessbelagda uppgifterna maskerade. Jag önskar även information om vilka sekretessbestämmelser som myndigheten har tillämpat. Jag vill även ta del av det beslut som föranleder ovan sekretess.
Om ni avser att ta ut avgift för underlagen i enlighet med avgiftsförordningen önskar jag besked om detta och om den ungefärliga kostnaden på förhand.
Med vänlig hälsning
Frank E Larsson
Frank E Larsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy