Till senaste kommentaren

Alkärrsvägen i Kungsängen Enskild väg?

Hej!
Alkärrsvägen i Kungsängen är skyltad med Förbjuden genomfart från båda håll. Det betyder att det endast är boende och besökande till boende efter vägen som får använda vägen.

Det innebär att det är en privat väg som byggts och underhålls av det allmänna. Vad gör de boende efter denna väg så unika att de fått denna status på sin väg?

Vägföreningar som får statsbidrag får inte göra vägen till en privat väg, som endast får nyttjas av de boende. Vad gör denna väg så speciell! Vad är villkoren för att andra liknande vägar ska kunna få en liknande skyltning? Hur har kommunen i beslut motiverat denna unika konstruktion?

Vad motiverar kommunen att laga "håll" i aktuell väg i dag, men negligera hål i vägar genom centrum där den omledade genomfartstrafiken går????

Kommentarer

 • Hej Sven!
  Tack för ditt inlägg.

  Vi har tagit din fråga vidare till kommunens tekniska avdelning.

  Med vänlig hälsning,
 • Hej!
  Jag kan i dag konstatera att det inte är några hål i vägbanan som ska laga. Kommunen skapar en säckväg. Varför denna unika åtgärd för denna väg.

  Har kommunen någon statistik som visar hur många fordon som bryter mot nuvarande genomfartsförbud, som skulle motivera att göra gatan till en säckväg?

  Såvitt jag känner till finns det varken,dagis, skola eller äldreboende efter vägen som motiverar genomfartsförbud och nu att skapa en säckväg.
 • Hej Sven

  Tack för ytterligare inlägg.
  Vi väntar svar från vår trafikplanerare och återkommer så fort vi fått ett svar.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Hej

  Vår trafikplanerare svarar:

  "Genomfartsförbudet på Alkärrsvägen infördes 1991 av
  dåvarande teknisk nämnd.

  Åtgärden som gjorts på Alkärrsvägens anslutningar mot Kyrkvägen och Ringvägen är för att hindra regnvattnet att komma in på tomten samt i ett fall översvämma källaren"

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Tack för svaret! Jag frågade inte efter när genomfartsförbudet infördes. Det är ointressant och gör inte införandet legitimt/lagligt.


  Jag vill veta med vilken laglig rätt kommunen har skapat en "privat väg" för de boende efter Alkärrsvägen (beslut ). Jag vill fortfarande få ett svar på detta. Svaret är viktigt  eftersom andra medborgare borde ha rätt att kräva liknande åtgärder för vägar där de bor. Jfr vägar i tex Brunna som ägs av samfälligheterna och vägar på landsbygden som får statliga bidrag/stöd. De vägarn måste enligt lag vara öppna för alla trafikanter.


  Åtgärderna för vattenavrinning som gjort nu ger tydliga signaler om att inte köra in på Alkärrsvägen. De åtgärderna skulle kunna ha gjort billigare för oss medborgare och utan "trottoarkanter".


  Varför tillåter kommunen att boende sätter ut blomkrukor på vägbanan? Dessa krukor kan cyklar, utryckningsfordon och andra trafikanter köra på. Krukorna är tydliga signaler på att de boende betraktar vägen som "en privat väg".


  Ta omgående bort skyltningen eftersom den inte synes vara laglig!

 • Hej Sven!
  Tack för ditt inlägg.

  Vi har vidarebefordrat dina synpunkter till kommunens tekniska avdelning.

  Med vänlig hälsning,
 • Hej Sven, här kommer svar från en av kommunens trafikplanerare:
  Enligt trafikförordningens 10 kap. 1 § får särskilda trafikregler meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka eller för samtliga vägar inom ett visst område.
  De särskilda trafikreglerna får gälla bl.a. förbud mot trafik med fordon.
  Enligt 3 § 1. b) får lokala trafikföreskrifter meddelas av kommunen för andra vägar inom tättbebyggt område än allmänna vägar för vilka staten är väghållare.
  I lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor regleras kommunernas rätt att besluta om lokala trafikregler. I Upplands-Bro kommun är det tekniska nämnden som beslutar om lokala trafikföreskrifter samt övriga uppgifter enligt lag om nämnder för vissa trafikfrågor.
  För enskilda vägar är det ägaren av vägen som bestämmer vilken trafik med motordrivna fordon som ska få förekomma på vägen.
  Gatorna i Brunna ägs av kommunen. Samfälligheterna ansvarar för renhållning och snöröjning för "sina" kör-, gång- och cykelvägar samt drift och underhåll för park, grönytor, lekplatser m.fl.
  Ansökan eller framställan om en trafikföreskrift kan göras av privatpersoner, organisation eller myndighet.
  Beslut om genomfartsförbud fattades med lagligt stöd av dåvarande tekniska nämnden efter ansökan från de boende på Alkärrsvägen.
  På de flesta bostadsgatorna kan man få ansöka om tillstånd att ställa ut blomlådor, under sommartid, vars syfte är att få ner hastigheten. Tekniska nämnden har beslutat om villkoren för att få ett sådant tillstånd.
  Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • Kommentar till kommunens svar 9 november .

  I svaret ovan säger kommunen att genomfartsförbudet fattats med lagligt stöd.

  I förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter framgår av 2§ punkt 5 att förordningen tillämpas på bl a  lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen.

  Vidare framgår av övergångsbestämmelserna till nämnda förordning att förordningen träder i kraft den 1 juli 2010. Förordning (2008:765).  Föreskrifter som avses i förordningen och som före den 1 juli 2010 har kungjorts eller tillkännagivits på annat sätt ska senast den 31 december 2010 publiceras på webbplatsen. De föreskrifter som då inte har publicerats på webbplatsen upphör att gälla. Från den 1 juli 2010 gäller föreskrifter som har publicerats på webbplatsen endast i den publicerade lydelsen. Förordning (2010:712).

  På webbplatsen som transportstyrelsen tillhandahåller finns ingen lokal trafikföreskrift etc inskriven för Alkärrsvägen. Detta borde väl betyda att de uppsatta skyltarna har varit ogiltiga ända sedan 1 januari 2011. Skyltarna bör väl tas ned omgående.

  Vidare anger kommunen att "På de flesta bostadsgator kan man få ansöka om tillstånd att ställa ut blomlådor." Det intressanta här är väl om en ansökan gjorts och om ett tillstånd medgetts eller inte. Frågan kvarstår således när meddelades ett sådant tillstånd. Ett sådant tillstånd borde väl även ha registreras i nämnda webbplats.

 • Hej Sven!
  Tack för ditt inlägg.

  Här kommer svar från kommunens Gata/Park/Trafik enhet. 
  "Den 17 maj 2011 publicerades den lokala trafikföreskriften, 0139 2011:00083, om genomfartsförbud på Alkärrsvägen på webbplatsen Svensk trafikförfattningssamling (STFS).
  Webbplatsen innehåller endast trafikföreskrifter som enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter ska publiceras på den särskilda webbplatsen. Tillstånd för att ställa ut blomlådor kräver ingen lokal trafikföreskrift och ska därför inte publiceras på webbplatsen. Något tillstånd har ännu inte ansökts."

  Med vänlig hälsning,

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.