Till senaste kommentaren

Måste man upphandla skyddat boende och kan finansiering av skyddat boende vara statsstöd?

Hej,
Jag jobbar med frågor som rör skyddat boende och har läst det webbstöd som ni har på hemsidan, men jag har några frågor. Tycker UHM att vi som kommun alltid måste upphandla tjänsten skyddat boende? Kan man inte tänka sig en IOP- eller bidragslösning? Och hur kommer statsstödsreglerna in i detta?

Kommentarer

 • Hej,

  Måste kommunen upphandla skyddat boende och relaterade tjänster?
  När en tjänst utförs mot ersättning, rör det sig som utgångspunkt om ett offentligt kontrakt som ska upphandlas enligt bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU). Om kommunen väljer att inte tillhandahålla tjänsten skyddat boende i egen regi kan kommunen alltså behöva upphandla tjänsten.

  Beroende på hur kommunen utformar uppdraget/tjänsten och vad som omfattas av avtalet kan upphandlingen av skyddat boende och dithörande tjänster vara av sådant slag som omfattas av bilaga 2 a till LOU och som ska upphandlas enligt 19 kap. LOU. För sådana välfärdstjänster som understiger tröskelvärdet innehåller upphandlingsreglerna dock lättnader som gör att upphandlingen i många fall kan genomföras enklare. I vår vägledning om kommuners finansiering eller anskaffning av skyddat boende kan du läsa mer om när kommunen måste upphandla skyddat boende och hur kommunen kan göra sådana upphandlingar.

  Kan kommunen finansiera skyddat boende med bidrag, till exempel genom ett IOP?
  Om det inte är frågan om ett offentligt kontrakt som ska upphandlas enligt upphandlingslagstiftningens bestämmelser kan kommunen istället ge verksamheten någon form av bidrag eller stöd. När kommunen lämnar organisations- eller verksamhetsbidrag till kvinnojouren och den finansieringen indirekt bidrar till att finansiera verksamheten skyddat boende kan kommunen behöva beakta statsstödsreglerna. Bidrag till skyddat boende behöver inte utgöra ett statsstöd men det kan vara svårt att avgöra om statsstödsreglerna är tillämpliga i ett enskilt fall. Kommunen kan dock alltid lämna stöd till verksamheten med högst 200 000 euro enligt de allmänna bestämmelserna om de minimis-stöd eller 500 000 euro om verksamheten utför tjänster som kommunen definierar som så kallade tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Summan räknas samman under en treårsperiod och stödet lämnas genom ett relativt enkelt förfarande. Även för stöd över 500 000 euro finns goda möjligheter att lämna statsstöd till skyddat boende, även om stödet då kräver mer administration av kommunen.

  Om kommunen vill formalisera samarbetet exempelvis som ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) kan det i vissa fall vara möjligt inom ramen för upphandlings- och statsstödsreglerna. Oavsett vilken samverkans- eller samarbetsform som valts måste kommunen alltid utvärdera om upphandlings- och statsstödsreglerna är tillämpliga. Om kommunen finansierar skyddat boende genom ett IOP som inte är upphandlingspliktigt, kan alltså statsstödsreglerna bli tillämpliga. Kommunen kan då i vissa fall behöva lämna finansieringen utifrån bestämmelserna om de minimis-stöd för att vara säker på att finansieringen är tillåten enligt statsstödsreglerna.

  Hur kommer statsstödsreglerna in?
  Alla former av offentlig finansiering kan under vissa förutsättningar omfattas av statsstödsreglerna. Statsstödsreglerna kan alltså behöva beaktas när kommunen ska lämna bidrag till skyddat boende. Även när skyddat boende är en upphandlingspliktig tjänst, kan ersättningen i undantagsfall utgöra statsstöd, exempelvis om kontraktet tilldelas utan föregående annonsering.

  Läs mer
  Du kan läsa mer på vår webbplats i Vägledning om kommuners finansiering eller anskaffning av skyddat boende. Läs även mer om hur en upphandling av skyddat boende kan genomföras i inlägget Hur upphandlar man skyddat boende? i vår Frågeportal.

  Du kan läsa mer om samverkan med idéburen sektor och om idéburna organisationer och offentlig upphandling på vår webbplats, samt om förutsättningarna för IOP i den vägledning om idéburet offentligt partnerskap som utredningen Idéburna aktörer i välfärden (SOU 2019:56) har tagit fram.

  Med vänlig hälsning
  Björn

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.