Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vilka regler gäller med staket och häckar?

Hej,
Jag skulle vilja ha svar på en fråga, vi har försökt att prata med våra granna angående en häck och staket som dom har satt upp utan att prata med oss om vid tomtgränsen. Vi har förklarat för dom att det skymmer sikten för oss när vi ska köra ut, vilket med för en risk för oss. Jag bifogar bilder så att ni kan se hur det ser ut. Kan ni ställa några krav på att man gör det säkrare så att vi inte råkar ut för en olycka när vi kör ut.
Skulle gärna erhålla svar på denna frågeställning.
Med vänlig hälsning Torbjörn Larsson

Bifogade filer:
http://kundo.se/site_media/attachment/forum_850...

http://kundo.se/site_media/attachment/forum_850...

http://kundo.se/site_media/attachment/forum_850...

http://kundo.se/site_media/attachment/forum_850...

Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Torbjörn
  Detta är en fråga för Samhällsbyggnadsförvaltningen.
  Vi återkommer till dig när vi fått svar.
  Mvh

  Ove Hed Kommunikatör
 • Hej Torbjörn
  Så här svarar kommunarkitekterna.

  Citat:
  Det krävs bygglov för murar och plank.
  I Trelleborg anser vi att ett tätt staket högre än 1.1 meter är ett plank som kräver bygglov. I Trelleborg anser vi att en murverk högre än 0.8 meter är en mur som kräver bygglov. Då sådana inhägnader görs utan bygglov är det fastighetsägaren som själv ansvarar för att åtgärderna inte medför trafikfara eller annan olägenhet för omgivningen.
  Slut citat.

  Hur det står till med höjden på häckar ska vi också ta reda på.
  Jag återkommer med fler svar.

  Mvh

  Ove Hed Kommunikatör
 • http://www.trelleborg.se/files/Kommunledningsfo...

  Häck, buske, träd eller annan växtlighet får inte – utanför ett avstånd om 0,5 meter från tomtgränsen – skjuta ut över allmän plats på lägre höjd än 2,5 meter över en gångbana eller på lägre höjd än 4,5 meter över en körbana.

  mvh

  Ove Hed Kommunikatör
 • Här kommer lite mer information.

  Det krävs inte bygglov för häckar. Men….

  Enligt plan och bygglagen är man dock skyldighet att hålla sin tomt i vårdat skick….

  9 kap. Underhåll och varsamhet
  15 § En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.
  Om det på tomten finns en anordning som är avsedd att uppfylla kraven i 9 §, ska den i skälig utsträckning hållas i sådant skick att den fyller sitt ändamål. Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas.
  Byggnadsnämnden får besluta att det ska planteras på tomten och att befintlig växtlighet på tomten ska bevaras, om det behövs för att uppfylla kraven i första stycket.

  Dessutom finns regler i jordabalken

  3 kap. Rättsförhållanden mellan grannar
  1 § Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen.
  2 § Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.
  Om en fastighet är upplåten med tomträtt, skall vad som i första stycket sägs om fastighetens eller områdets ägare i stället gälla tomträttshavaren. Lag (1992:1209).

  Ove Hed Kommunikatör
 • Vart kan vi söka om bygglov för staket och hur lång tid tar det att få svar? Vi håller på att köpa hus men tycker att insynen till grannam är för nära in på och vill därför gärna sätta staket som är högre än 1,1 meter.
  Tacksam för snabb hjälp

 • Hej Louise!

  Jag har fått följande svar till dig från Pernilla Nilsson som är Bygglovarkitekt på
  Plan & Bygg:

  Hej

  Staket högre än 1, 1 meter är bygglovspliktiga. Man ansöker om bygglov hos Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning Plan & Bygg. På kommunens hemsida finns ansökningsblanketter under bygglovsguiden, där kan man också läsa om åtgärden staket/plank och även kommunens plankpolicy. När det gäller handlingstid så har vi som mål på kommunen 8 veckor och detta mål klarar vi just nu.

  Det finns en åtgärd som man kan uppföra utan bygglov och det är ett staket som är genomsiktligt till minst 50 %, med liggande panel och som inte är högre än 1.8 meter kan uppföras utan bygglov. Fastighetsägaren ansvarar själv för att staketet inte medför olägenhet för trafiken eller för omgivningen.

  Bygglov: http://www.trelleborg.se/sv/bygga-bo-miljo/bygg...

  Med vänlig hälsning

  Susanne Nilsson Infomaster
 • Hej!
  Vänd dig till samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för bygglov.

  Ingrid Wall Kommunikationschef
 • Hej, gäller ovanstående regler för staket på 1,80 även mellan grannar, utan tillstånd eller bygglov?

 • Hej!

  Staket högre än 1, 1 meter är bygglovspliktiga.

  Det finns en åtgärd som man kan uppföra utan bygglov och det är ett staket som är genomsiktligt till minst 50 %, med liggande panel och som inte är högre än 1.8 meter kan uppföras utan bygglov.

  Med vänlig hälsning

  Susanne Nilsson Infomaster
 • Hej Monica,

  Din fråga är vidarebefordrad till samhällsbyggnadsförvaltningen. Svaret publiceras här fortast möjligt.

  Med vänlig hälsning,

 • Kommentaren har flyttats till ett separat inlägg.

 • Hej Monica,

  Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar enligt följande:

  Hej,

  Ett plastnät som är genomsiktligt mer än 50 % är inte bygglovspliktigt. Alla åtgärder som uppförs på egen fastighet har man en skyldighet att se till att detta inte är en olägenhet för någon annan.

  Med vänlig hälsning
  Pernilla Nilsson
  Bygglovarkitekt
  Plan & Bygg
  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Trelleborgs kommun

  Med vänlig hälsning,

 • Hej.

  Är det korrekt uppfattat att om en häck står på grannens tomt i tomtgränsen. Så kan jag inte påverka dennes beslut angående höjden? Oavsett hur hög den är.

 • Hej Peter
  Vi har skickat din fråga till samhällsbyggnadsförvaltningen.
  Mvh

  Ove Hed Kommunikatör
 • Häckar är inte reglerat i PBL, men det är reglerat att tomter ska hållas i vårdat skick och att alla åtgärder som uppförs på egen fastighet har man som fastighetsägare skyldighet att se till att det inte är till olägenhet för någon annan bygglovspliktiga åtgärder och bygglovsbefriade. Tekniska förvaltningen har ett dokument som heter Klipp Häcken där man kan få vägledning vilka skyldigheter man har och när det gäller siktlinjer vid korsningar och utfarter.
  http://www.trelleborg.se/files/Tekniskaforvaltningen/Gatuavdelningen/Klipp%20häcken%20Trelleborg_1.pdf

  Med vänlig hälsning

  Ove Hed Kommunikatör
 • Det finns en anledning ! och det är inte för att vara ``taskiga grannar`"

 • Hej!

  Gällande det här: "Det finns en åtgärd som man kan uppföra utan bygglov och det är ett staket som är genomsiktligt till minst 50 %, med liggande panel och som inte är högre än 1.8 meter kan uppföras utan bygglov."

  Måste det vara liggande panel? Och isf varför?

 • Hej Björn!

  Jag har skickat din fråga vidare och återkommer när jag har ett svar till dig.

  Med vänlig hälsning

  Susanne Nilsson Infomaster
 • Hej Björn!

  Görel Björkengren, bygglovarkitekt, tar kontakt med dig per e-post.

  Med vänlig hälsning

  Susanne Nilsson Infomaster
 • Hej Björn!

  Jag har fått följande svar till dig från Görel.

  Hej !

  Det krävs bygglov för plank högre än 1.1 meter.

  Om det är genomsiktligt, d.v.s. minst 50 % ”luft” och max 1.8 meter högt, kan man sätta upp det utan bygglov. Se bifogat exempel.

  Fastighetsägaren/byggherren ansvarar för att planket/staketet inte medför olägenhet för trafiken eller för omgivningen.

  Självklart går det bra med stående ”panel”.

  Med vänlig hälsning

  Bifogad fil:
  https://kundo.se/site_media/attachment/forum_85...

  Susanne Nilsson Infomaster
 • Hej Vilken höjd gäller det utan grannens medgivade vid tomtgräns,ett staket 50/50

 • Hej Lennart
  Vi väntar på svar från Samhällsbyggnadsförvaltningen.
  Mvh

  Ove Hed Kommunikatör
 • Hej Lennart
  Här kan du läsa så länge och jag tror faktiskt att du kommer få samma svar från Samhällsbyggnadsförvaltningen.
  http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-o...

  Trevlig helg

  Ove Hed Kommunikatör
 • Hej
  Här är en länk där ni alla i tråden kan få svar på en del saker angående byggen och staket av allehanda slag.
  http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicera...

  Ove Hed Kommunikatör
 • Boverket: "Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov.".

  I Trelleborgs ansökan om bygglov för murar och plank sägs "I Trelleborgs kommun krävs bygglov för plank högre än 1,1 meter och för murar högre 0,7 meter". Dvs här krävs det bygglov för plank mellan 1,1 och 1,8 meter även om grannarna ger sitt medgivande!

  Är det rätt uppfattat?

 • Jag avser plank som inte är genomsiktligt till minst 50 %.

 • Hej Benjamin!

  Jag har fått följande svar till dig:

  Det krävs inte bygglov för plank 1,8 m högt om det är min. 50% genomsiktligt, 4,5 meter från tomtgräns (eller närmare tomtgräns med grannars medgivande). Bifogat finns en länk till kommunens riktlinjer om plank och murar, där står det lite mer information.

  http://www.trelleborg.se/files/Samhallsbyggnads...

  Susanne Nilsson Infomaster
 • Vad kostar det att ansöka om bygglov för staket?

  Vårt bygglov för att bygga vårt hus som vi bygger just nu kostade nästan 30.000kr.

  Om man ansöker om bygglov för staket så behöver man väl inte fråga grannarna för det skickar väl Samhällsbyggnadsförvaltningen ut info till grannarna som berörs ändå, eller?

  Har hört rykte att om man vill ha ett staket som är 1.80 som ligger ut mot tex en gångbana så får man ofta avslag på det i Trelleborgs kommun, stämmer detta?

  Vi vill ha staket ut mot en gångbana och en mindre väg för att vi bygger pool och vill ha högt staket för extra säkerhet (ska även ha pooltak) men om det stämmer att man får avslag på staket ut mot gångbana/väg så känner jag att jag vill inte lägga ut pengar på att ansöka om bygglov utan då får det bli en häck istället.

  Med vänlig hälsning,
  Jessica

  Jessica
 • Hej Jessica!

  Bygglovstaxan hittar du på vår webbplats;
  http://www.trelleborg.se/sv/bygga-bo-miljo/bygg...
  I den framgår följande:
  Andra åtgärder inkluderat startbesked och kungörelse
  Mur och plank vid en- och tvåbostadshus 3000 kronor

  I riktlinjerna för staket, plank och murar;
  http://www.trelleborg.se/files/Samhallsbyggnads... framgår det hur man ser på staket och häckar.

  Med vänlig hälsning

  Susanne Nilsson Infomaster
 • Super tack för snabbt svar wink

  Ska kolla in länkarna.

  Med vänlig hälsning,
  Jessica

  Jessica
 • Jag har en annan fråga, får man lov att sätta upp ett staket som är högre än 1,1meter på sin tomt om det inte är på tomtgränsen utan bygglov?

  Tänker då på att vi ev kunde sätta upp ett högre staket runt däcket som ska vara runt poolen, det kommer inte att vara på tomtgränsen, får man göra det utan bygglov?

  Med vänlig hälsning,
  Jessica

  Jessica
 • Hej Jessica
  Nej det får du inte. Så här står det i Plan- och byggförordningen (PBF)

  DEFINITIONER

  PLANK
  är en tät skärmkonstruktion som överstiger 1,1 meter och är avsedd att hindra insyn, vind eller dylikt samt att skapa en omgärad plats på gården. Denna konstruktion är, som nämnt i PBF, bygglovspliktig. Plank som överstiger 1,8 meter kräver särskilda omständigheter för att beviljas bygglov. Materialet i ett plank kan variera, men det vanligaste är att planket består av trä.

  *STAKET *
  är en skärmkonstruktion som högst får vara 1,1 meter höga, annars räknas det som ett plank. Staket är inte lovpliktiga. Tätheten på staketet har ingen betydelse.

  I riktlinjerna för staket, plank och murar; framgår det hur man ser på staket och häckar.

  Trevlig midsommar

  Ove Hed Kommunikatör
 • Hej! Om vår häck breder sig in på grannens tomt, är jag skyldig att "ansa" den på hans sida om han vägrar hjälpa till och ens kommunicera angående det? Och vad händer om jag inte gör det?
  Vänliga hälsningar

  Sofie
 • Hej Sofie
  Skickar din fråga vidare till våra experter.
  Återkommer med svar så fort vi får in det.

  Mvh

  Ove Hed Kommunikatör
 • Hej Sofie
  Vi har följande svar till dig.
  Häcken får inte växa över tomtgräns, det är ägaren till häcken som ansvarar för ansningen.
  Om man inte sköter om sin häck kan vite dömas ut.

  Mvh

  Ove Hed Kommunikatör
 • Min granne tänker sätta upp hönsnätsstaket på en upphöjd del av deras tomt som är en meter högre än den övriga tomten och gränsar till min tomt som ligger två meter nedanför (ett stenparti finns mellan). För mig känns det som om jag skulle leva i en bur när jag tittar ut eftersom höjden på deras staket blir så väldigt hög från mitt hus sett. Är detta verkligen OK?
  Är det 1,1 meter som gäller?

  Britt-Marie Gustafsson
 • Hej Britt-Marie
  Vi får nog hänvisa dig till Bygglovshandläggare på Samhällsbyggnadsförvaltningen så att de kan svara på dina frågor.
  Telefon 0410-733000
  E-post samhallsbyggnad@trelleborg.se

  Mvh

  Ove Hed Kommunikatör
 • Hej, Ove
  jag har också en fråga ang. en tuja häck som står vid vår tomtgräns. Den har grannen låtit växa sig bred så dom går in i min trädgård och klipper den när jag inte är hemma.
  Får man verkligen göra detta utan att fråga? Detta har pågått i år utan att någon frågat om lov. Jag har börjat bli väldigt irriterad då jag har en stor lång anlagt rabatt på min tomt intill deras. Denna person grannen har anlitat trampar ner mina växter varje år räfsar och samlar upp grannens klippta häck. För första gången tog jag denna person på bar gärning när han klampa in med skottkärra och redskap. Står i mitt kök och ser en person i min trädgård han såg mig genom fönstret och blev snopen jag var hemma. Då frågade han om det gick bra, och jag sa för denna gången och sen kan du prata med dom att klippa in sin häck på sin egen tomt. Så ni slipper trampa ner mina växter.
  Vad jag vet så kallas detta hemfridsbrott? Eller vad gäller här?

  Tacksam för svar

  loulin
 • Hej loulin

  Samhällsbyggnadsförvaltningen är nog de som bäst kan svara på dina frågor.
  Telefon 0410-733000
  E-post samhallsbyggnad@trelleborg.se

  Med vänlig hälsning

  Ove Hed Kommunikatör
 • Det är verkligen [en ] av otroliga grannar man kan ha. Visa respekt så som du själv vill bemött! Många som har bott på samma ställe länge tror att dom har rätt att göra som dom vill. Hoppas att det kommer ordna sig o att han respekterar ..... Vad som är ert.

  Veronica h bengtsson
 • jag har dels samma problem med  grannen som gör som han vill när jag inte är hemma ,sen byggar samma granne uterum som har samma yta som Terrass med tak intill/ i  tomtgräns där mur plank blir ca 4 m hög i Tomtgräns,jag vill gärna ha ett formulär till anmälan av svartbygge , finnas det ?? tacksam för svar
  Osvald Lund
 • Hej Osvald
  Det är nog bäst du tar kontakt med samhallsbyggnad@trelleborg.se .
  Bygglovshandläggare Telefon - 0410-733000

  Mvh


  Ove Hed Kommunikatör
 • Om grannens "häck" är ett flera meter högt körsbärsträd? Som skuggar mitt trädgårdsland, min tomt och vars rötter letar sig till mitt potatisland .......
  Är det bara att fortsätta med ett stelt leende?
  Christer
 • Hej Christer
  Vi frågar samhallsbyggnad@trelleborg.se så ska vi se vad de säger.
  Mvh
  Ove Hed Kommunikatör
 • Hej Christer
  Enligt våra handläggare här så har vi svarat på ett liknande fall här ovanför i tråden.
  Vi kopierar in delar av svaret här till dig.


  Enligt plan och bygglagen är man dock skyldighet att hålla sin tomt i vårdat skick….

  9 kap. Underhåll och varsamhet
  15 § En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.
  Om det på tomten finns en anordning som är avsedd att uppfylla kraven i 9 §, ska den i skälig utsträckning hållas i sådant skick att den fyller sitt ändamål. Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas.
  Byggnadsnämnden får besluta att det ska planteras på tomten och att befintlig växtlighet på tomten ska bevaras, om det behövs för att uppfylla kraven i första stycket.

  Dessutom finns regler i jordabalken

  3 kap. Rättsförhållanden mellan grannar
  1 § Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen.
  2 § Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.
  Om en fastighet är upplåten med tomträtt, skall vad som i första stycket sägs om fastighetens eller områdets ägare i stället gälla tomträttshavaren. Lag (1992:1209).


  Med vänlig hälsning   Ove Hed Kommunikatör
 • Men om man bygger en spalje/glest plank, inkl träd och buskar här och där, samt med en tät slingerväxt som är grön året om och framför det en stenmur, precis i gräns mot prickad allmänning, gång/cykelväg, är det ok? Detta görs enbart för att jäklas och skymma vår utsikt över vattnet.
  Grannen har sitt hus längre bort, och nyttjar aldrig den delen.
  Det var en annan, lägre häck där tidigare, men den tappade åtminstone löven på hösten.
  Fia Maja
 • Hej Fia Maja!

  Jag tycker du ska ta kontakt direkt med handläggarna på Samhällsbyggnadsförvaltningen,
  samhallsbyggnad@trelleborg.se , telefon - 0410-733000  för att få ett bra svar på din fråga! De kan behöva titta på kartor för de aktuella tomterna och behöva flera upplysningar från dig för att kunna svara.

  Med vänlig hälsning
  Susanne Nilsson Infomaster

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.