Till senaste kommentaren

Utbildning under korttidspermittering

I de kollektivavtal som är tecknade för att tillämpa reglerna om korttidsarbete finns skrivelsen "De lokala parterna bör överväga om det är möjligt och lämpligt att under den tid som korttidsarbete pågår anordna företagsintern eller extern utbildning för de arbetstagare som omfattas av korttidsarbete".

Hur ställer ni er till att arbetsgivaren kräver att arbetstagare går en utbildning under korttidspermitteringen? Jag har hört att flera arbetsplatser infört det på sistone. Det medför ju att arbetstagaren får svårare att exempelvis ta ett annat uppdrag eller liknande för att fylla upp det inkomstbortfall man drabbats av.

Bör Sveriges Arkitekter inte istället propagera för att eventuell utbildning skall vara frivillig för arbetstagaren? Däremot får man gärna uppmuntra företagen att stödja och vägleda arbetstagare vid behov att hitta en vettig och nyttig kompetenshöjande åtgärd under permitteringen.
En som undrar Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Kompetensutveckling utgör dels en investering för framtiden för arbetsgivaren, dels ökar den anställdes möjlighet att hitta en anställning hos en annan arbetsgivare. Arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling på arbetsplatserna ses därför som en intressefråga för båda parter. Arbetsmarknadens parter var positiva till det upplägget och har också infört möjligheten till tid för kompetensutveckling inom ramen för de centrala och lokala avtal som tecknats i samband med att systemet med korttidsarbete införs, precis som du skriver.

  Jag förstår fullt ut tanken på att den permitterade tiden skulle kunna användas för annan sysselsättning, men jag tror att statens tanke med det förhållandevis stora ekonomiska stödet för korttidsarbete är att det finns möjlighet till kompetensutveckling inom ramen för korttidsarbetet – något som kommer både företag, anställda och staten till gagn.

  När den tid som frigörs vid korttidsarbete används för validering eller för att höja kompetensnivån uppkommer ingen alternativkostnad i form av minskad produktion och lönekostnaden är densamma oavsett om kompetensåtgärder genomförs eller ej. Den totala kostnaden för kompetensåtgärder som utförs i samband med korttidsarbete blir därför betydligt lägre än vad som normalt är fallet. När korttidsarbete införs är det även möjligt att genomföra åtgärder av en helt annan omfattning än den som vanligtvis är aktuell under normala förhållanden.

  Kompetensutveckling generellt dras med problemet att vid högkonjunktur finns det resurser men saknas tid för kompetensutveckling, medan det motsatta gäller under lågkonjunktur. I den utredning från 2018 som ligger till grund för det nuvarande upplägget med korttidsarbete och kompetensutveckling föreslogs därför att staten skulle ta en stor del av kostnaden för kompetensutveckling under tider av korttidsarbete/permittering. Utredningen menade att införs inget stöd riskerar samhället att gå miste om en möjlighet att till en förhållandevis låg kostnad öka företagens konkurrenskraft och underlätta för arbetstagarnas livslånga lärande. Detta är en fråga som ”kommit bort” i det nu lite hastigt införda systemet för korttidsarbete. I de nu liggande avtalen och bakomliggande förslag till lagtext finns inte staten med som medfinansiär till kompetensutvecklingen.

  För en arbetstagare är alternativet till att delta i kompetensåtgärder under korttidsarbetet en till viss del betald arbetsbefriad tid. Arbetstagarens andel av kostnaden består därför av den fritid han eller hon går miste om. I de lokala avtalen för korttidsarbete så har fackklubben möjlighet att få in skrivningar som att kompetensutveckling ska ske på en viss nivå, till exempel hälften av den permitterade tiden. Men det är upp till klubbarna att hantera lokalt på arbetsplatsen i nuläget, men jag är öppen för att få en sådan skrivning även i centrala avtal när dessa justeras. 

  Jonas Mellqvist Chef rådgivning och medlemsservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.