Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vanliga frågor och svar om RH 2000

Varför byter vi referenssystem till RH 2000 för oceanografiska prognoser, varningar och observationer?
RH 2000 (Rikets höjdsystem 2000) blev Sveriges officiella nationella höjdsystem redan 2005. Sedan dess har en övergång till referenssystemet pågått hos kommuner och myndigheter i Sverige. Nu har de flesta kommuner anslutit sina höjdnät till RH 2000 och hos Sjöfartsverket pågår en övergång till det nya systemet i sjökort. Därför passar det bra att SMHI nu också går över till att använda RH 2000 som referenssystem för information om vattenståndet.
Det pågår också ett arbete med att införa ett enhetligt referenssystem för sjökort i hela Östersjöområdet. BSCD2000 (Baltic Sea Chart Datum 2000) som det kallas, kommer på sikt att bli det system som används i Östersjöländerna. Eftersom BSCD2000 sammanfaller med nollnivån i RH 2000 så kan övergången till RH 2000 betraktas som Sveriges nationella implementering av BSCD2000.


Vad är skillnaden mellan att ange vattenståndet relativt medelvattenstånd respektive i RH 2000?
Övergången till RH 2000 innebär att vattenståndet kommer att redovisas i RH 2000 på till exempel SMHIs hemsida, i vår app och i radioutsändningar.
Den största skillnaden mellan att redovisa vattenståndet i RH 2000 eller relativt medelvattenståndet är att medelvattenståndet är olika på olika platser och dessutom förändras det över tid på grund av landhöjning och havsnivåhöjning. I RH 2000 är nollnivån istället fast knuten till land och kommer inte att förändras över tid.
Skillnaden i centimeter mellan de båda referenssystemen utgörs av medelvattenståndet vid respektive mätstation, angiven i RH 2000. Denna skillnad är inte så stor, utan uppgår som mest till knappt 20 centimeter. Dock förändras den över tid när medelvattenståndet stiger eller sjunker. Uppgifter om årets medelvattenstånd vid respektive mätstation återfinns via artikeln Årets medelvattenstånd i SMHIs kunskapsbank. Länk till sidan: https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/arets-medelvattenstand-1.10047
Medelvattenståndet vid respektive mätstation går också att se i vattenståndsdiagrammen i SMHIs visningstjänst Vattenstånd och vågor.


Vilka fördelar innebär det att gå över till RH 2000?
Övergången till RH 2000 innebär att det kommer att bli lättare att få en uppfattning om hur högt eller lågt vattenståndet är i förhållande till land, eftersom det är samma höjdreferens som används hos exempelvis de allra flesta kommuner. På sikt kommer RH 2000 också att vara det referenssystem som används i alla sjökort längs Sveriges kust. För den som befinner sig till sjöss kommer det att underlätta avsevärt när djup i sjökort anges i RH 2000 och vattenståndet anges i förhållande till samma referens. Då slipper man nämligen räkna ut hur medelvattenståndet har förändrats sedan sjökortet trycktes och man behöver inte heller tänka på att räkna om mellan olika referenssystem. Under en övergångsperiod är det dock viktigt att ha kännedom om vilka system som används och hur de förhåller sig till varandra.
Att använda ett enhetligt referenssystem för att ange höjder på land, djup i sjökort och information om vattenståndet till havs underlättar också vid samverkan och datautbyte mellan olika aktörer.


Går det fortfarande att få tillgång till observationer av vattenståndet relativt medelvattenståndet?
Ja, på sidan Ladda ner oceanografiska observationer kommer observationer av vattenståndet även fortsättningsvis att finnas i de båda referenssystemen RH 2000 och RW (Relative Water Level, alltså relativt medelvattenståndet). Länk till sidan: https://www.smhi.se/data/oceanografi/ladda-ner-oceanografiska-observationer#param=seatemperature,stations=all

Har varningsgränserna för högt och lågt vattenstånd förändrats?
Övergången till RH 2000 innebär att vi har fått justera varningsgränserna till det nya systemet. På grund av geografiska skillnader i medelvattenståndet längs Sveriges långa kust har vi fått införa flera varningsgränser än tidigare, men eftersom de nya varningsgränserna har baserats på 2018 års medelvattenstånd i RH 2000, så skiljer de sig inte nämnvärt från tidigare gränser.
En annan förändring är att klass 2-varning för lågt vattenstånd i Bottenviken, Norra Kvarken, Norra Bottenhavet, Södra Bottenhavet, Ålands hav, Norra Östersjön, Mellersta Östersjön, Södra Östersjön samt i Kattegatt och Skagerrak har klassats om till klass 1. Denna förändring sker inte på grund av att SMHI går över till RH 2000, utan genomförs eftersom konsekvenserna av lågt vattenstånd i dessa områden bättre motsvarar de konsekvenser som definierar en klass 1-varning. Förändringen äger dock rum samtidigt som övergången till RH 2000, det vill säga den 3 juni 2019.
SMHI Kundtjänst Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.