Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vanliga frågor och svar om RH 2000

Varför används RH 2000 som referenssystem för oceanografiska prognoser, varningar och observationer?
RH 2000 (Rikets höjdsystem 2000) blev Sveriges officiella nationella höjdsystem redan 2005. Sedan dess har en övergång till referenssystemet pågått hos kommuner och myndigheter i Sverige. Nu har de flesta kommuner anslutit sina höjdnät till RH 2000 och hos Sjöfartsverket pågår en övergång till det nya systemet i sjökort.

Det pågår också ett arbete med att införa ett enhetligt referenssystem för sjökort i hela Östersjöområdet. BSCD2000 (Baltic Sea Chart Datum 2000) som det kallas, kommer på sikt att bli det system som används i Östersjöländerna. Eftersom BSCD2000 sammanfaller med nollnivån i RH 2000 så kan RH 2000 betraktas som Sveriges nationella implementering av BSCD2000.

Därför passar det bra att SMHI också använder RH 2000 som referenssystem för information om vattenståndet.


Vad är skillnaden mellan att ange vattenståndet relativt medelvattenstånd respektive i RH 2000?
Den största skillnaden mellan att redovisa vattenståndet i RH 2000 eller relativt medelvattenståndet är att medelvattenståndet är olika på olika platser och dessutom förändras det över tid på grund av landhöjning och havsnivåhöjning. I RH 2000 är nollnivån istället fast knuten till land och kommer inte att förändras över tid.

Skillnaden i centimeter mellan de båda referenssystemen utgörs av medelvattenståndet vid respektive mätstation, angiven i RH 2000. Denna skillnad är inte så stor, utan uppgår som mest till knappt 20 centimeter. Dock förändras den över tid när medelvattenståndet stiger eller sjunker. Uppgifter om årets medelvattenstånd vid respektive mätstation återfinns via artikeln Årets medelvattenstånd i SMHIs kunskapsbank. Länk till sidan: https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/arets-medelvattenstand-1.10047

Medelvattenståndet vid respektive mätstation går också att se i vattenståndsdiagrammen i SMHIs visningstjänst Vattenstånd och vågor.


Vilka fördelar innebär RH 2000?
När vattenståndet anges i RH 2000 blir det lättare att få en uppfattning om hur högt eller lågt vattenståndet är i förhållande till land, eftersom det är samma höjdreferens som används hos exempelvis de allra flesta kommuner. På sikt kommer RH 2000 också att vara det referenssystem som används i alla sjökort längs Sveriges kust. För den som befinner sig till sjöss kommer det att underlätta avsevärt när djup i sjökort anges i RH 2000 och vattenståndet anges i förhållande till samma referens. Då slipper man nämligen räkna ut hur medelvattenståndet har förändrats sedan sjökortet trycktes och man behöver inte heller tänka på att räkna om mellan olika referenssystem. Under en övergångsperiod är det dock viktigt att ha kännedom om vilka system som används och hur de förhåller sig till varandra.
Eftersom vattenstånd i RH 2000 anges relativt en fix punkt som utgör nollnivå i systemet har det också fördelen att det i långa dataserier går att se hur havsnivån sakta förändras över tid. Vattenståndet varierar över olika tidsskalor men på de riktigt långa tidsskalorna (decennier eller mer) går effekter av havsnivåhöjningen och landhöjningen att urskilja.
Att använda ett enhetligt referenssystem för att ange höjder på land, djup i sjökort och information om vattenståndet till havs underlättar också vid samverkan och datautbyte mellan olika aktörer.


I vilka sammanhang är det en fördel att ange vattenstånd relativt medelvattenståndet?
I vissa fall kan det vara en fördel att relatera vattenståndet till en nollnivå som bygger på ett beräknat medelvattenstånd istället för att relatera vattenståndet till en fix punkt. Exempelvis är alla vattenståndsrörelser som sker över kortare tid än ett år fullt jämförbara mellan olika stationer och år när de uttrycks relativt medelvattenståndet. Extremvärden eller olika år-till-år variationer anges eller jämförs därmed med fördel relativt medelvattenståndet.
Mer information finns att läsa i artikeln Höjdsystem och vattenstånd i SMHIs kunskapsbank. Länk till sidan: https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/vattenstand-i-havet/hojdsystem-och-havsvattenstand-1.13582

Går det fortfarande att få tillgång till observationer av vattenståndet relativt medelvattenståndet?
Ja, på sidan Ladda ner oceanografiska observationer kommer observationer av vattenståndet även fortsättningsvis att finnas i de båda referenssystemen RH 2000 och RW (Relative Water Level, alltså relativt medelvattenståndet). Länk till sidan: https://www.smhi.se/data/oceanografi/ladda-ner-oceanografiska-observationer#param=seatemperature,stations=all
SMHI Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.