Till senaste kommentaren

Hur kan ni anse att ni är oberoende då ni inte utsätter CO2-hotet för vetenskaplig prövning?

Våglängden 15 µm påverkas enbart av koldioxid som växthusgas, därför borde det vara enkelt att mäta utstrålad energi i den våglängden och jämföra med underliggande halt CO2.

Men sorry det har ju gjorts i 50 år och resultatet är att ingen lyckats detektera ökad växthuseffekt som funktion av ökad halt koldioxid.

Vi lever i en istid som ni väl vet, förra mellanistiden var 2,5 C varmare globalt och 8 C varmare under 6000 år på Grönland.

Varför gör inte den insikten att SMHI tar bort allt vad negativa tipping points heter?

NASA har visat att de senaste 20 åren har mänsklig aktivitet förvandlat lika stor ökenyta som Amazonas till skogar och odlingar.

Om ni vore vetenskapligt objektiva skulle ni förmedla att den globala medeltemperaturen annars vore lägre.

Har ni räknat på om jag har rätt då jag hävdar att Sahara strålar ut 16% mer energi än om regionen vore täkt av tät skog?

I början av denna mellanistid var det norra halvklotet närmast solen på dess sommartid vilket ger 7% högre instrålad effekt under sommaren, vilket i sin tur gjorde haven isfria vilket i sin tur minskade jordens albedo och ökade nederbörden över Sahara med resultat att den tidens globala medeltemperatur var 2 C över dagens med enbart positiva effekter för livet. 6C högre årsmedeltemperatur på Svalbard och ett medelhavsklimat över stora delar av den Skandinaviska halvön.

Det södra halvklotet har mer hav som hindrar havsis och jämnar ut temperaturer.

Men givetvis finns andra effekter som styr jordens klimat solen är en jag har andra som:

För 270 miljoner år sedan satt alla kontinenter senast samman, sedan dess har de rört sig mot norr utom Antarktis.

För ca 40 miljoner år sedan ökade temperaturskillnader med resultat att den globala medeltemperaturen sjönk.

Jag påstår att det beror på att temperaturutjämnande havsströmmar över det norra halvklotet hindras allt mer.

Så kom igen visa att ni inte är rädda om era jobb men om er integritet.

Lycka till !


Gunnar Littmarck Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Gunnar,
  Tack för din synpunkt. Det blir omöjligt för mig att besvara dina påstående utförligt, eftersom ingen referens medföljer - därmed kan inte jag utöva källkritik på informationer du anger.
  Jag uppfattar att du har starka synpunkter på klimatologi och SMHI:s roll. Utifrån min expertis som klimatolog, i linje med alla IPCC rapporter, konstaterar jag att du allmänt ifrågasätter fundamentala begrepp om den pågående globala klimatförändring och dess kommande utveckling.
  Med vänliga hälsningar, Christophe
  Erik Klimatologi
 • Du skriver att ingen referens medföljer och att du inte kan utöva källkritik samt att inlägget ifrågasätter fundamentala begrepp. Det är förstås sant och denna fråga /svar funktion på SMHI´s websida kan ju inte svälla ut till hela avhandlingar vilket skulle behövas för att bemöta frågeställningar liknande det i det aktuella inlägget, om nu referenser medföljer. Däremot skulle ett annat forum behövas. Historiska mätdatas tillförlitlighet är A och O för fastställande av olika parametrars roller i det klimatiska samspelet. Jag har läst skrifter av kunniga och seriösa klimatologer som med olika data har resulterat i olika slutsatser dragna av bl.a. väldigt skiftande framtagna diagram, t.ex. Gösta Pettersson vilken jag uppfattar som en mycket kunnig och seriös person och har i boken Falskt Alarm kommit fram till en helt annan slutsats än IPCC. Detta har ju inget med politik att göra men talespersoner för vissa åsikter har insett att de kan dra politiska poäng av resultaten. Trots att jag försökt att sätta mig in i metoderna för insamling och bearbetning av data har jag inte blivit övertygad om någonting. IPCC´s språk är också svårt för en lekman, men det är ju vi som slutligen bestämmer, via valsedeln. SMHI är ett statligt verk och borde verka för att forum skapas för dialog mellan vetenskapsmän/kvinnor med olika åsikter, varför inte med utfrågningar på TV? Genom att hålla politiker borta och att ha programledare kunde man minska risken för retoriska låsningar. Som det är nu försvåras förståelsen hos allmänheten av att de olika sidorna pratar var för sig. Eller kanhända att SMHI anser att de som inte helt stöder IPCC´s linje inte är värda att diskutera med, eller att man helt enkelt är rädda för att inte klara argumentationen.
  Gent Gustafsson
 • Hej Gent.
  SMHI stödjer sig på IPCCs slutsatser just för att det är en oberoende och transparent process. I processen prövas publicerad kunskap och det aktuella kunskapsläget sammanställs. Så det är den bästa överblicken vi har internationellt.
  Du kan läsa mer här  https://www.ipcc.ch/about/  där det står:
  An open and transparent review by experts and governments around the world is an essential part of the IPCC process, to ensure an objective and complete assessment and to reflect a diverse range of views and expertise. Through its assessments, the IPCC identifies the strength of scientific agreement in different areas and indicates where further research is needed. The IPCC does not conduct its own research.
  Erik Klimatologi
 • Klimatforskningen och dess slutsatser har tyvärr mer och mer blivit politiserad. Vetenskap i sig är ju inte politisk utom kanske i den mening att det är politiskt vilken vetenskap som ska satsas på. Alla internationella, globala rörelser är hot mot  nationalkonservativa grupperingar. Av politiska strategiska skäl blir därför klimatrörelsen av dem starkt kritiserad. Vetenskap, seriös eller ej, som förringar klimatgasernas betydelse har blivit de nationalkonservativas linje. De politiska inriktningar som är globalt inriktade d.v.s. än så länge flertalet, litar på de internationella institutionerna och deras samarbetspartners i hållningen att CO2 är huvudorsaken till uppvärmningen. Du skriver att du stöder IPCCs slutsatser för att det är en oberoende och transparent process, underförstått att andras slutsatser inte är det. I så fall skulle du ju lika gärna kunna stöda dessa andra slutsatser. För mig som lekman och dessutom den drabbade av klimatförändringarna, bör oberoende och transparens riktas mot mig. Jag menar att det finns ett pedagogiskt underskott i presentationen av klimatförändringarna från alla håll vad gäller det vetenskapliga. Folk vet inte vad de ska lita på eller åtminstone tro på. Då är det upplagt att hålla sig till den linje som de man sympatiserar politiskt med. Den bästa boten på detta är offentlig dialog mellan olika åsikter. Du skriver "i processen prövas publicerad kunskap". Det måste betyda kunskap som inte är riktigt säkerställd. Vore den det skulle den ju inte behöva prövas. Lite transparens i prövningarna vore intressant, även i publikationer som inte helt går på SMHI/IPCC´s linje
  Gent Gustafsson
 • IPCC oberoende my ass.

  Varför hoppade alla seriösa atmosfärsfysiker av IPCC då det visade sig att Co2-hotet är vetenskapligt avvisat och IPCC svarade med ökad hotpropaganda väl medvetna om att organisationen skulle läggas ner annars.

  Läs Parkinsons Law och inse varför FN utvecklats till att fördjupa alla problem organisationen bildades för att lösa.

  Fråga till SMHI.

  Finns det någon annan växthusgas än koldioxid som påverkar jordens utstrålad energi i våglängden 15µm?

  Svarar ni ja blir det mycket intressant, svara ni nej så visar ni att ni vet att CO2-hotet är vetenskapligt avvisat då halten varierar starkt mellan årstider och regioner så om högre halt än 300 ppm kunde öka växthuseffekten skulle det vara enkelt att registrera från satelliter.

  SMHI tjänar de som för tillfället har makten men aldrig de som avstår resurser för er resursanvändning.

  Visst borde ni skämmas och visst inser många i SMHI att ni möter hårda skadeståndsanspråk då regeringen byts mot en mindre folkföraktande.

  Gunnar Littmarck
 • IPCC är ju kända för att falsifiera resultatet av undersökningar för att gynna deras politiska agenda att påvisa att CO2 skulle vara en orsak till s.k klimatförändringar. De flesta rapporter som är oberoende visar att CO2 inte är orsak till en s.k global uppvärmning. Jag rekommenderar boken "Klimatkarusellen" av Elsa Widding, civilingenjör och energiexpert.
  Vill ni läsa om fakegate där IPCC förfalskade och dolde forskarrapporter som inte stödde deras slutsatser så skall ni läsa Peter Ferrara artikel i Forbes,
  https://www.forbes.com/sites/peterferrara/2012/03/01/fakegate-the-obnoxious-fabrication-of-global-warming/#5f3610b66140

  IPCC är en otäck organisation med en politisk agenda istället för en vetenskaplig sådan.
  Patrik Johansson
 • Hej
  Här kommer ett svar på frågan:
  Finns det någon annan växthusgas än koldioxid som påverkar jordens utstrålad energi i våglängden 15µm?

  Ja, det är CO2 som dominerar vid 15 mikrometer.

  Att man inte ser någon större ändring över tid i utstrålning vid just 15 mikrometer från satelliter beror på att stratosfären blir kallare i takt med den globala uppvärmningen. Utstrålningen i strålningsbandet kring 15 mikrometer ökar därför inte nämnvärt vid 15 mikrometer (där CO2-absorptionen har sitt maximum) när CO2-halten ökar. Däremot sker en viss ökning en bit ifrån 15 mikrometer där mer av utstrålningen styrs av vad som händer vid lägre nivåer (dvs. i troposfären som blir varmare med tiden). Detta finns illustrerat exv. i fig 2 i https://link.springer.com/article/10.1007/s40641-016-0039-5.

  Angående de övriga synpunkterna ovan i denna tråd svara vi:
  Här i vårt frågeforum på smhi.se svarar SMHIs experter på frågor som rör våra vetenskapliga discipliner – meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat. Det är inte SMHI:s roll eller våra experters uppgift att bemöta allmänt ifrågasättande av etablerade internationella organisationer som IPCC. Det står givetvis var och en fritt att ha synpunkter på IPCC, men vi uppmanar då att använda andra forum än SMHIs frågefunktion här på smhi.se. Syftet med frågefunktionen är inte att vara en plats för opinionsbildning.
  Erik Klimatologi

 • Jag vet inte om SMHI´s stab ibland tittar på dessa andra forum rekommenderade i Eriks föregående inlägg. Med tanke på SMHI´s inställning till IPCC som grundande sina resultat på "konsensus hos den samlade forskningen" så kan man misstänka att SMHI/IPCC uppfattar sig som sig själva nog. Någon alternativ instans som skulle kunna komma upp med ifrågasättande kanske man anser inte finnas behov för.
  Men om SMHI ignorerar dessa ifrågasättningar som irrelevanta eller ovetenskapliga och inte ens värda att bemötas så kommer de så småningom att organisera sig internationellt och kan mycket väl bli en större maktfaktor än man nu kan tänka sig. Det vore olustigt om de därefter kommer att politiseras där nationalistiska krafter kommer att står emot internationella. Maktbalanserna i en framtida klimathärjad värld kan vi knappt ana. SMHI har en nyckelroll i Sverige. Stå emot politiseringen, var inte handfallna!


  Gent Gustafsson
 • Hej Erik, så du inser att ifall koldioxid var en drivande klimatgas skulle den ge en signal i våglängden 15µm som ännu inte upptäckts på någon nivå i atmosfären som funktion av den kraftiga variationen av halten?

  Hur tänker du då om global överhettning som funktion av ökad halt koldioxid då jordens klimat började bli allt kallare för 40 miljoner år sedan?

  Hur tänker du om det faktum att utstrålad energi ökar med temperaturen upphöjt till fyra och därför alla istidsteorier bygger på ändrade temperaturskillnader?

  I början av denna mellanistid var det norra halvklotet närmast solen under sin midsommar vilket ger 7% högre instrålad effekt.

  Det ledde till att Sahara grönskade, all arktiskt sommaris i haven försvann, norra halvklotet fick ett mer livsvänligt klimat och globalt var medeltemperaturen 2 C över dagens (6 C på Svalbard).

  På det södra halvklotet finns mer temperaturutjämnande hav så där blev inte effekten motsvarande kallare.

  Kolla NASA och försök finna fel då jag påstår att Sahara strålar ut 16% mer energi än om regionen vore täckt av tät skog, räkna vidare och försök finna hur mycket lägre den globala medeltemperaturen vore om inte mänsklig aktivitet förvandlar öken till skog.

  Testberäkning för unga här som tor att ändrad medeltemperatur säger det minsta om ändrad växthuseffekt.

  (273-80)^4+(273+50)^4=2(273+7)^4 => medeltemperaturen ökar med 22 C genom minskad temperaturskillnad.

  https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps/MYDAL2_M_SKY_WV

  https://www.nasa.gov/feature/ames/human-activity-in-china-and-india-dominates-the-greening-of-earth-nasa-study-shows

  Ökad ytvattentemperatur frigör koldioxid, men det innebär inte att växthuseffekten ökar för då skulle det gå att mäta som funktion av minskad energiutstrålning i den våglängd bara CO2 verkar som växthusgas.

  Nu satsar bara lilla folkföraktande Sveriges regim över 100 miljarder om året på att minska våra koldioxidutsläpp till det betydligt mer i fördyring av nästan alla verksamheter.

  Helt ok om klimatkriget (trots det är vetenskapligt avvisat) utkämpas med blanka vapen.

  Jag använde CO2-hotet då jag insåg att alla utanför OECD kommer kräva samma välstånd och det bara gick och går att skapa med massproduktion av walk away safe kärnkraft som producerar alla energiformer det moderna samhället kräver.

  Utan minst 4 ggr dagens produktion av de energier folket kräver, ingen global välfärd.

  Utan global välfärd ingen global miljövård och till det ett ständigt ökande migrationstryck tills grov fascism tar över i de allt färre länder som fungerar.

  Sedan dess har mänskligheten ökat med 1,6 miljarder utanför OECD faktiskt med en miljard bara sedan finanskrisen.

  Fundera Erik på vilka krafter som nu då vi går in i den fjärde industrirevolutionen och därmed gör pengar allt mindre värda, ligger bakom det destruktiva klimatkrig SMHI deltar i.
  https://www.nbi.ku.dk/english/news/news13/greenland-ice-cores-reveal-warm-climate-of-the-past/

  Jag vet att allt fler i SMHI inser detta men det flesta är rädda om sin karriär.

  Tänk då på alla i motsvarande ställning under mänsklighetens utveckling.
  Gunnar Littmarck
 • Hej.
  Är ni intresserad av fakta kring klimatförändringar i förindustriell tid rekommenderar jag kapitel 3 ”Klimatförändringar i förindustriell tid” i boken ”En varmare värld”, se http://www.naturvardsverket.se/envarmarevarld.
  Erik Klimatologi
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.