Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Gymnasiearbete och betygsunderlag

Kan vi godkänna ett gymnasiearbete som inte föregåtts av någon kontakt med handledare ? D.v.s. arbetet har lämnats in i färdigt skick och eleven har inte visat/deltagit i någon process?

Kommentarer

 • Gymnasiearbetets koppling till examensmålen är tänkt att förstärka helhetssynen på utbildningen. När det blir dags att genomföra gymnasiearbetet och visa upp sina kunskaper, ska eleven vara redo och ha med sig de verktyg som behövs.

  Gymnasiearbetet är ett självständigt arbete, men det ingår i genomförandet att eleven i diskussion med läraren utvecklar sitt arbete och dess resultat som en del av en vetenskapsliknande process som också förekommer inom högskolan. För att gymnasiearbetet ska bedömas som godkänt ska målen för gymnasiearbetet uppnås. Två mål inom området "Värderingsförmåga och förhållningssätt" återkommer i alla program:

  I sitt gymnasiearbete visar eleven

  • förmåga att ta initiativ och ansvar för att anpassa planering och arbetssätt efter de situationer och krav som uppstår under arbetet.
  • förmåga att ge, beakta och värdera saklig respons.

  För att kunna bedöma elevens förmåga enligt dessa två mål behöver läraren föra en dialog med eleven och arbeta med eleven i en process. Det är också viktigt att undersöka orsaken till varför det gemensamma arbetet inte fungerar. I det här fallet riskerar eleven att inte få sitt examensbevis.

  Om en elev riskerar att inte nå målen ska stöd i form av extra anpassningar skyndsamt sättas in. Om eleven trots extra anpassningar riskerar att inte nå målen ska detta anmälas till rektor. Behov av särskilt stöd ska utredas och om det finns sådant behov ska det ges. Elev som till följd av funktionsnedsättning har svårt att nå målen ska ges stöd för att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser (Skollagens 2 kap. 3, 5a, 8 §§).

  Helena
 • Okej, tack för det! Då blir nästa fråga: kan elever göra en prövning i Gymnasiearbete på studieförberedande program? Hur går detta till och hur bedöms processen vid prövning? Hur säkerställer vi att det är eleven som prövar som skrivit uppsatsen?

  Malin
 • En elev kan göra prövning i alla kurser som får finnas på ett nationellt program, det gäller även gymnasiearbetet. Prövningen utformas så att den uppfyller examensmålen. En elev har rätt att göra om gymnasiearbetet om det inte blivit ett godkänt resultat. Det är rektor som beslutar om eleven får göra om sitt gymnasiearbete. Huvudmannen kan besluta om förlängd undervisningstid. Läs gärna mer via länken nedan:

  När elev inte klarat kurs

  Helena

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy