Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

F eller streck

Hur stor frånvaro kan man ha och ändå få betyg?

Skolverkets upplysningstjänst Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Skolverket får ofta frågan hur man ska dra gränsen mellan F och streck. Betyget F sätter läraren när hon eller han bedömer att eleven inte har visat på kunskaper på en godkänd nivå, det vill säga när läraren vet att eleven inte kan allt det som står i kunskapskravet för E eller högre. Eleven har i detta fall deltagit i undervisningen på ett sådant sätt att läraren har kunnat göra en kontinuerlig bedömning av elevens kunskapsutveckling. Strecket används om det inte finns underlag att bedöma elevens kunskaper på grund av elevens frånvaro. Exakt var gränsen går i varje enskilt fall kan enbart läraren bedöma. Finns det underlag för att bedöma elevens kunskaper så ska betyg sättas.

  Det handlar alltså om när läraren vet något om vad eleven kan eller inte kan i förhållande till kunskapskraven. Det kan läraren fortfarande veta även om eleven kanske inte lämnat in någon uppgift eller missat provtillfällen, utifrån dokumentation om vad eleven visat i övrigt, till exempel på lektionstid. Om läraren däremot inte vet något om vad eleven kan eller inte kan för att hon eller han inte har något underlag som visar på elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven, på grund av att eleven varit så mycket frånvarande att läraren helt saknar underlag att göra en bedömning – då sätter läraren streck.

  Hannes Undervisningsråd
 • Hej

  Min fråga är då vad "frånvarande" betyder i praktiken? Betyder det att eleven inte har varit i skolan? Eller kan man tolka det så att om en elev (exempelvis nyanländ) inte deltagit i ämnesundervisning (ex geografi) tillsammans med ordinarie klass utan läser i förberedelseklass (sva, en, ma) så har eleven varit frånvarande från geografiundervisningen och läraren kan då följaktligen sätta ett streck i geografi?

  Mia Lundgren
 • Betyg sätts inte alls i de fall den nyanlände eleven inte har fått någon undervisning i ämnet sedan hon eller han började på skolan. Rektor kan till exempel besluta om prioriterad timplan för eleven.

  Läraren ska sätta betyget F i de fall eleven har haft begränsad undervisning i ett ämne men det saknas, av till exempel språkliga skäl, underlag som kan visa elevens kunskaper i ämnet. I dessa fall är det viktigt att läraren informerar eleven och elevens vårdnadshavare om att elevens kunskaper inte har kunnat bedömas på grund av att eleven har varit mycket kort tid i skolan och det saknas underlag för bedömning.

  Om det däremot finns ett underlag, om än mycket begränsat, för bedömning ska läraren sätta betyg utifrån detta underlag. Detta underlag utgör då all tillgänglig information om elevens kunskaper. Om läraren bedömer att underlaget motsvarar godkända kunskaper i de delar av kunskapskraven som underlaget omfattar ska läraren sätta minst E i betyg, i annat fall ska läraren sätta F i betyg. Detta gäller emellertid endast vid betygssättning höstterminen årskurs 6, höst- och vårterminerna årskurs 7 och 8, samt höstterminen årskurs 9. När betyg sätts i slutet av vårterminen i årskurs 6, efter ett ämne har avslutats eller när en elev får slutbetyg i ett ämne, ska elevens kunskaper däremot bedömas mot samtliga delar av kunskapskraven för ämnet, för den aktuella årskursen.

  Läs mer om nyanlända och betyg här.

  Henrik Undervisningsråd
 • Hur hanterar vi betygsättningen för en elev som kommer från en friskola med inget underlag p g a att de inte haft undervisning i ämnet under höstterminen.Eleven har gått på friskolan ht-15 och kom till oss i slutet av november.
  Eleven har under dessa fyra veckorna endast varit på lektion i ämnet vid två tillfällen p g a sjukdom och resa.
  Detta innebär att läraren inte har något underlag för bedömning. Streck eller F?

  Lena Lillhage
 • Lena: Det är den betygssättande läraren som får göra bedömningen om det finns underlag för betygssättning eller inte. Se min kollega Hannes svar ovan.

  Erik
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.