Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Varför minusränta?

Varför har Riksbanken haft så låg ränta (och minusränta) under så lång tid trots att det innebär att hushållen skuldsätter sig mer än de klarar av?

Kommentarer

  • I Sverige har vi under en längre tid haft alltför låg inflation, stor osäkerhet om konjunkturutvecklingen i omvärlden och låga globala räntor. Det är mot den bakgrunden Riksbanken har valt att ha en så låg ränta. Syftet har varit att inflationen ska stiga och stabiliseras runt målet på 2 procent och att inflationsförväntningarna ska vara förenliga med inflationsmålet. Ett högt förtroende för inflationsmålet skapar förutsättningar för en väl fungerande pris‐ och lönebildning samt en god ekonomisk utveckling i Sverige. En expansiv penningpolitik bidrar till starkare konjunktur, svagare krona, högre inflation och stigande inflationsförväntningar.

    Men den låga räntan innebär samtidigt risker. Hushållens skulder som andel av deras disponibla inkomster riskerar att öka. En utveckling där skulderna stiger i snabbare takt än inkomsterna är inte långsiktigt hållbar. Den höga och ökande skuldsättningen kan äventyra den finansiella och makroekonomiska stabiliteten. För att få en långsiktigt hållbar utveckling för svensk ekonomi, med stabil konjunktur och inflation, behövs därför en kombination av åtgärder inom olika politikområden. Åtgärder inom andra politikområden kan i högre grad än räntehöjningar specifikt hantera riskerna förknippade med hushållens skulder, och de negativa effekterna på ekonomin i övrigt kan därför bli mindre.

    Du kan läsa mer om hur vi resonerar i våra penningpolitiska rapporter.

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.