Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad är Swestr?

Vad är Swestr?
Sveriges riksbank

Kommentarer

  • Swestr (Swedish krona Short Term Rate) är en ny referensränta som beräknas och publiceras av Riksbanken. Referensräntor fyller en viktig funktion i det finansiella systemet i Sverige och i andra länder. Referensräntor används som ett gemensamt riktmärke, eller ett basvärde, vid prissättning av finansiella kontrakt som räntederivat, valutaderivat och räntebärande värdepapper. Referensräntor används även vid prissättning av lån med rörlig ränta, i Sverige främst vid lån till företag.

    Swestr är en transaktionsbaserad referensränta på den kortaste löptiden. Det innebär att den baseras på transaktioner som genomförs i svenska kronor från affärsdagen till nästa bankdag, och som har rapporterats in till Riksbanken av stora aktörer på penningmarknaden. Transaktionerna sker mellan rapportören och banker, Riksgälden, finansiella institut eller icke-finansiella företag.

    Läs mer om Swestr: Swestr | Sveriges Riksbank
    Sveriges riksbank
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.