Till senaste kommentaren

Hur jobbar Riksbanken vid hot mot det finansiella systemet?

Vad kan Riksbanken göra om det uppstår problem som är så allvarliga att hela det finansiella systemet är hotat?

Kommentarer

  • Under en finansiell kris blir det ofta ont om likvida medel eftersom de finansiella marknader som erbjuder finansiering fungerar sämre än vanligt på grund av att förtroendet minskar. Osäkerheten gör att den likviditet som fortfarande finns i det finansiella systemet inte omfördelas på samma sätt som under normala förhållanden. Riksbanken har då flera möjligheter att snabbt tillföra likviditet till systemet. Det kan handla om att gå in med pengar för att stötta en enskild bank eller om mer generella likviditetsstärkande åtgärder riktade till flera aktörer, som att erbjuda lån på längre löptider eller i andra valutor än svenska kronor.

    Läs mer om krishantering vid en finansiell kris på Riksbankens webbplats.
    Sveriges riksbank
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.