Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Utvecklingsförslag för gränssnitt och katalogiseringsfunktionalitet

Följande synpunkter på gränssnitt och katalogiseringsfunktionalitet är insamlade av Uppsala, Lund och Göteborgs universitetsbibliotek. Vi hoppas att vi genom konkret feedback kan ge input till kommande utveckling.

Katalogiseringsfunktionalitet
 • Vid kopiering av poster kan man inte ändra kategori för ebok/avhandling/bok etc. Detta innebär att den tidsbesparande funktionen att enkelt kopiera poster inte fungerar. Man kan inte heller kopiera enstaka fält, något som skulle vara mycket tidsbesparande.
 • Det krävs en dubbel sökning i webb-sök för att klara de mest grundläggande funktioner, tex. att se vilka bibliotek som har bestånd eller göra sökningar för att hämta Libris ID för att söka i katalog-libris. Denna grundläggande funktionalitet bör fungera i systemet.
 • Möjlighet att expandera till mall, särskilt för beståndsposter. Eftersom bibliotek har så olika rutiner för beståndsregistrering vore det bättre om alla beståndsuppgiftsfält är öppna som default.
 • Önskvärt att medverkansfälten kunde bli en enhet så att man med ett klick skulle kunna lägga till efternamn, förnamn och födelsetid.
 • Vid tillägg av utgivning och tillverkning i en post så måste man under utgivning lägga till varje delfält för sig, men under tillverkning får man alla fälten på en gång. Det skulle varit bättre tvärtom.
 • Möjlighet att flytta beståndsposter mellan bibliografiska poster och sigler.
 • Bättre information i träfflista och postsammanfattning (bibid viktigt).
 • Möjlighet att välja Download compiled MARC21 i beståndsvyn. 
 • Att kunna skapa och spara egna mallar, både för bibliografiska poster och beståndsposter.
 • Fungerande lösning för dubbletthantering och sammanslagning av poster.
 • Möjlighet att se och ändra bestånd för alla sigler inom samma organisation utan att behöva ändra i inställningarna. Bristen på detta försvårar mycket för organisationer som har ett centralt katalogteam som katalogiserar material åt samtliga enhetsbibliotek. Det vore också mycket användbart att se andra organisationers bestånd.
 • De personliga inloggningarna borde kunna "populera" vissa fält automatiskt, t.ex "senast ändrad av" och "importerad av". I dagsläget kan vi inte prioritera att uppdatera dessa fält.
 • Vi vill kunna ladda upp enskilda poster i XL. En funktion som fanns tidigare och användes bland annat för e-böcker. I dagsläget är primärkatalogisering i XL alldeles för tidödande och om ingen förbättring sker inom kort måste vi hitta andra lösningar. Vi skulle spara oerhört mycket tid om vi kunde skapa katalogposter i andra system och ladda upp dem i Libris. Posterna kan sedan slås ihop med befintliga eller redigeras i XL vid behov. Kvaliten på posterna skulle också bli bättre.
Layout och överskådlighet 
 • Posterna blir väldigt stora på skärmen med mycket luft och svåröverskådlig hierarki. Detta leder till mycket scrollande. Bättre överblick och plattare struktur behövs. Bara att granska en post tar för mycket tid i anspråk. Posterna är inte överblickbara vilket leder till att man lätt glömmer fält. Vid första visning av post vore det önskvärt att kunna se vilka bibliotek som har bestånd. Dessutom behövs en synlig historik över vilka bibliotek som gjort ändringar Om förhandsgranska marc-funktionen tas bort blir överblickbarheten närmast obefintlig.
 • Vi önskar bättre layout som stödjer arbetet, exempelvis är plustecknen är otydliga och det är svårt att enkelt förstå vilket plus man ska klicka på för att få ett nytt fält på rätt plats.
 • "Förhandsgranska Marc"-rutan går inte att flytta vilket innebär att underliggande fält inte syns
 • Konverterade poster och XL-poster ser inte likadana ut, t.ex. så hamnar tillagda fält längst ned i en konverterad post. Detta gör det svårt att se om en post är komplett och man vet inte om man gjort rätt. Det gör det också svårt att jämföra två poster eftersom de kan se så olika ut.
 • Libris Webbsök och katalog-libris och libris fjärrlån är för lika, t.ex. färg- och layoutmässigt och på flikarna i webbläsaren. Det gör det svårt att snabbt få överblick och veta var man är, särskilt när man har flera flikar från olika system öppna. Även olika färg-koder för admin, verksnivå och instansnivå skulle underlätta katalogiseringsarbetet
 • Gränssnittet är inte intuitivt, det går ofta inte att räkna ut vilka fält som skall användas.
Klick-och-scrollande
 • För många nivåer och steg för att lägga till fält. Oerhört tidsödande att lägga till något så ”enkelt” som ett ämnesord. Det tar uppåt 20 klick för att för att få fram kompletta fält för att kunna lägga till en medförfattare - det händer att katalogisatörer inte kan ta sig tiden att lägga till samtliga medarbetare. Flerledade geografiska ämnesord kräver nästan 20 klick bara för att få till land och stad. Detta är ohållbart både tidsmässigt och ergonomiskt.
 • Breda ämnesord (typ "historia") genererar en orimligt lång osorterad lista som man ska scrolla igenom. Det är också krångligt och tidsödande att söka rätt på numret i id.kb – macrofunktioner i sökrutan eller alfabetiska eller hierarkiska listor skulle underlätta att hitta rätt ord. I dagsläget händer det att katalogisatörer hoppar över ämnesord eller "ful-katalogiserar" eftersom det är så tidsödande att lägga på korrekta underavdelningar.
 • Fältet 949 som tidigare använts för att automatgenerera exemplarposter i lokalt system fungerar i Libris XL, men arbetet med att klicka upp varje delfält skulle vara så tidskrävande att det går snabbare att göra en minipost i lokalt system. Vi önskar en "expandera alla"-funktion, eller ännu hellre att vi kan skapa egna beståndsmallar som vi kan anpassa efter våra olika behov.
Terminologi och stöd 
 • Det saknas ofta detaljerade instruktioner, man måste hela tiden prova sig fram och jämföra utfallet i MARC21. Eftersom Libris katalogisering inte är färdigutvecklat och därmed ständigt ändras så finns det även obsoleta instruktioner på flera ställen.
 • Gränssnitt och termer/termval i hierarkin stödjer inte intuitiv inlärning. Terminologin är svårbegriplig och inkonsekvent. Identiska benämningar förekommer på flera nivåer men ger olika utfall. Det är mycket svårt att memorera den korrekta hierarkin för fält/termer, vilket medför att man måste leta upp rätt hjälptext. Dessa finns fördelade på så många olika ställen att det i sig utgör ett hinder för inlärning.
Karin Byström, Processledare Media och samlingar, Uppsala UB Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.