Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Parallella system

Varför kan inte Voyager och XL löpa parallellt?
Maia Dexander Införandeaktiviteter Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • KB:s utvecklingsteam i ett tidigare skede testat möjligheten att ha två Libris i skarp drift samtidigt. Den entydiga slutsatsen av dessa tester var att det med parallelldrift inte går att garantera konsistensen i de MARC-poster som importeras, respektive exporteras till och från Libris.

  Katalogisering bör som en följd av det inte ske parallellt i två olika system med olika format: Marc21 respektive BIBFRAME.

  Den nuvarande lösningen bygger därför på att alla poster i nuvarande Libris flyttas till det nya systemet i samband med systemskiftet.
  Maia Dexander Införandeaktiviteter
 • Hej!
  Jag har lite svårt att förstå argumentationen. Nästan all manuell remote-import kommer ju att ske från system som använder MARC-21, datat skall också till de flesta Libris-biblioteket exporteras och konverteras till MARC-21. I dessa fall måste väl konsistensen garanteras? I många av de poster som faktiskt skapas i XL kommer ju inte konsistensen heller att vara något vidare då verktyget inte kommer att ha stöd för många materialkategorier. Det kommer sannolikt att leda till nödlösningar och poster av dålig bibliografisk kvalitet. Hur tänker ni kring det?
  Isabel Folkesson, GUB
 • Hej!

  Om KB har två system igång parallellt måste vi synkronisera förändringar mellan dem, vilket är ett svårt problem att lösa om vi vill garantera att vi aldrig kan tappa information.

  Säg att två katalogisatörer arbetar med samma post samtidigt, men i var sitt system. Vi har då två versioner av samma post som behöver slås ihop, två olika "sanningar", något som är svårt att göra utan manuell granskning. (Väljer vi den ena versionen kanske vi förlorar information från den andra, försöker vi slå ihop informationen i de olika posterna riskerar vi att informationen tappar sin ursprungliga innebörd, osv.). Konsistens i det här fallet handlar alltså inte om formatet eller konverteringen från MARC21 till JSON-LD och tillbaka, utan handlar om att vi vill att förändringar i poster ska göras på ett enda ställe (XL), vi vill ha en "sanning".

  Vad gäller konsistens i konverteringen har vi tester för att säkerställa att vi inte tappar information när vi går mellan MARC21 och JSON-LD.

  Hälsar vänligt,
  Maia Dexander
  Maia Dexander Införandeaktiviteter
 • Hej!

  Rent hypotetiskt skulle man väl då kunna tänka sig en temporär separat databas för Voyagerskapade bibliografiska poster, vilka därifrån kan remote-importeras till XL på vanlig väg. Det är förstås inte optimalt att som katalogisatör behöva jobba i dubbla system på det sättet, men kanske ändå att föredra så länge katalogiseringsfunktionen i XL är begränsad eller mycket svårarbetad när det gäller vissa materialkategorier eller typer av bibliografisk information.

  Skulle något sådant kunna vara ett tänkbart alternativ att ha som komplement i väntan på full funktionalitet och ett lättarbetat gränssnitt? Det ”enda” som krävs är väl att någon sätter upp databasen och håller den i drift, samt att det antagligen finns en viss licenskostnad förknippad med fortsatt användning av Voyager(?).
  Markus Nolgren
 • Hej!

  Att låta Voyager och XL löpa dubbelt är en fråga som KB sett över ordentligt. De tekniska förutsättningarna att hålla systemen synkade, utan att få dataförluster och kvalitetstapp, är komplex.

  KB bedömer att det tekniska arbetet att få ihop de två systemen skulle fördröja projektet. Att anpassa både import- och exportflöden är en kostsam utvecklingsinsats som skulle ta tid och bli dyrt. KB kan inte heller garantera att det inte uppstår dubbletter, som redogjordes för i svaret ovan.

  Det skulle naturligtvis underlätta för samtliga med en lösning med parallella system och det är anledningen till att KB tidigare undersökt arkitekturen. Efter det har KB bedömt att det inte är en hållbar plan för övergången.

  Hälsningar,
  Maia
  Maia Dexander Införandeaktiviteter
 • Hej!

  Jag inser att det jag funderar på i mitt tidigare inlägg inte riktigt skulle stanna vid att bara sätta upp en separat, temporär ”Voyagerdatabas”, utan att det även skulle krävas vissa ytterligare insatser för att t.ex. anpassa inställningar i Voyager och utarbeta grundläggande rutiner för hur saker ska göras i den temporära databasen osv. Däremot så tänker jag att man just genom att hålla isär databaserna inte behöver lägga någon kraft på att hålla systemen synkade i någon egentlig mening, utan där man mest använder den temporära databasen som ett slags ”upplag” för att lagra poster som därifrån manuellt kan remote-importeras till produktionsdatabasen via XL (och att det är i det senare importskedet som t.ex. dubblett- och auktoritetskontroller görs).

  Hela resonemanget ovan bygger ju dock på antagandet att de brister i funktionalitet som kommer att finnas i startversionen av XL kan överbryggas genom att på det sättet importera fullfjädrade poster som har skapats i Voyager, och att man därmed skulle kunna undvika brister i de bibliografiska posterna som man annars skulle få. Här har jag dock inte riktigt koll på i vilken utsträckning sådan bibliografisk data som ännu inte kan primärkatalogiseras i XL ändå kan tas emot och fylla sin funktion om den istället remote-importeras från annan databas. Jag har heller inte koll på hur utvecklingskrävande det är att konfigurera en ytterligare källa/databas för remote-import att lägga till de befintliga, vilket naturligtvis också skulle behöva göras för "Voyagerdatabasen".

  I och med att vi redan idag förlitar oss mycket på remote-import vid katalogisering av utländskt material, så är väl i och för sig de sistnämnda frågetecknen relevanta även ur ett mer allmänt perspektiv, då de kan förväntas påverka funktionaliteten när det gäller den redan idag förekommande manuella importen. Kanske har detta besvarats eller specificerats på annat håll, men går det att säga något om hur remote-importen kommer att fungera i startversionen, både när det gäller hanteringen av det bibliografiska innehållet i posterna och när det gäller vilka databaser vi kommer att få tillgång till? Kommer det t.ex. att gå att importera en post för ett musiktryck och bevara innehållet i den, även om det inte finns fullt stöd för primärkatalogisering av musiktryck i XL?
  Markus Nolgren
 • Hej!

  Det går bra att behålla och redigera innehållet i hämtade poster. Däremot kan det vara lite krångligt eftersom vi ännu inte har jobbat med stödet för de flöden du nämner. Här kan du läsa mer om detta:

  https://librisbloggen.kb.se/2018/04/11/veckans-rapport-v-14-materialtyper-och-stod-i-startversionen/

  Mer om andra källor:
  https://kundo.se/org/librisxl/d/sok-i-andra-kallor-metaproxy/

  Mvh
  Libris kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.