Artikelindexering

Önskemål om att artikel- eller bidragskatalogisering ska bli möjligt har varit uppe i detta forumet, men det är länge sedan nu. Jag har fattat det som att det ska lösas så småningom. När kommer det att bli möjligt?

Elisabet Sandström, Riksarkivets bibliotek

Elisabet Sandström Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,
  bra att veta att ni jobbar med bidragskatalogisering. Vi kommer att lägga ut ytterligare standardmallar under våren, där ligger artiklar och bokkapitel högt i listan. Dock dröjer det några veckor eftersom vi f.n. jobbar med att färdigställa ett par andra mallar till mars-releasen. Återkommer med mer information.

  med vänlig hälsning
  Bodil Wennerlund Projektledare nya Libris
 • Hej!
  Betyder det att ni jobbar på att få med bidragskatalogisering i mars-releasen så som det står i road-mappen? Vi väntar ivrigt!
  Eva-Lisa Holm Granath, funktionsansvarig för katalogisering vid LiUB
 • Det skulle vara mycket bra om ni kan få med bidragskatalogiseringsmallen i mars-releasen. Vi på Vitterhetsakademiens bibliotek katalogiserar mycket på bidragsnivå och är beroende av en mall för att kunna få in även bidrag i monografier i Libris.
  Eva Tranaeus
 • Vi på Svenska barnboksinstitutet katalogiserar också en hel del på bidragsnivå och har verkligen saknat en mall för detta. Fint att höra att det verkar vara på gång!
  Hanna Liljeqvist, Sbi
 • Hej, mall(ar) för bidragskatalogisering hinns tyvärr inte med till kommande release som vi spikar i mitten av nästa vecka. Däremot har vi börjat undersöka hur sådana mallar skulle kunna utformas.

  Igen, bra att veta att ni alla jobbar med detta.

  med vänlig hälsning
  Bodil Wennerlund Projektledare nya Libris
 • KvinnSam
  väntar också ivrigt på att bidragskatalogisering skall bli möjligt! Som nämnts
  ovan står det ju med i roadmapen för jan-mars 2019, och vi hade verkligen sett
  fram emot (och planerat för) att kunna sätta igång med detta, då bidrag från
  både tidskrifter och monografier utgör en stor del av vår databas och är en del av det som gör den unik. Vi har
  väldigt mycket retrospektivt att göra, uppskattningsvis ca 900 bidrag i monografier som skall läggas in, sen juni 2018. Om det inte hinns med till nästa
  release, när kan vi i så fall förvänta oss att det blir möjligt?

  Vänliga hälsningar,
  Sanna, KvinnSam - nationellt bibliotek för genusforskning
 • Hej, vi är väl medvetna om att det finns retrospektiv katalogisering som väntar på bättre stöd i Libris. Utvecklingsteamet försöker hålla planerad takt kring återstående standardmallar. Tyvärr får vi ibland skjuta upp release av nya mallar på grund av annat utvecklingsarbete.

  Återkommer med tydligare plan kring detta.

  Med vänlig hälsning
  Bodil Wennerlund Projektledare nya Libris
 • Jag vill bara förtydliga att det inte bara handlar om retrospektiv katalogisering. För oss (och för de flesta tror jag) så handlar det om det löpande inflödet av nya böcker i vilka det finns kapitel som ska katalogiseras.
  Eva-Lisa Holm Granath, funktionsansvarig för katalogisering vid LiUB
 • Ja, kanske var otydligt av mig också, men det är det som det handlar om för oss också; det löpande inflödet av nya böcker där kapitel finns som ska katalogiseras. Det jag menade med retrospektiv katalogisering i det här fallet är det som av det löpande inflödet av nya böcker sen juni 2018 när Libris XL infördes, som vi inte har kunnat bidragskatalogisera!
  Sanna, KvinnSam - nationellt bibliotek för genusforskning
 • Väcker liv i denna gamla tråd. När kan vi förvänta oss att bidragskatalogisering blir möjlig? Som sagt är vi på KvinnSam beroende av denna funktion för vår Librisdeldatabas KVINNSAM. Vi har en mycket stor och ständigt växande backlog på böcker som kommit sedan LibrisXL:s implementering vi behöver bidragskatalogisera, samt det löpande arbetet med att bidragskatalogisera i ny litteratur och tidskrifter, naturligtvis.
  Vänligen Linda Börjesson, vik. föreståndare KvinnSam
  Linda Börjesson
 • Vi håller med om detta på Vitterhetsakademiens bibliotek - vi tycker också att utvecklingen av bidragskatalogisering borde prioriteras. Bidragsmaterialet är verkligen inte oviktigt ur kunskapsuppbyggnadssynpunkt. Snarare är det märkvärdigt "omodernt" att bara kunna katalogisera fysiska böcker/föremål, inte riktigt värdigt ett nytt och flexibelt system.
  Vi hoppas på positiva besked!
  Eva Tranaeus
 • Vi på Linköpings UB håller med: Mer än ett år har gått och vi får ingen lösning på den upprepade frågan om mall och instruktioner kring bidragskatalogisering, det pockar på, våra ”back-log” högar växer med material som ska kapitelkatalogiseras.
  Eva-Lisa Holm Granath, funktionsansvarig för katalogisering vid LiUB
 • Vi på Sbi är också bekymrade över att mallar för bidragskatalogisering dröjer så. Högarna med material som behöver bidragskatalogiseras bara växer. Finns det någon prognos för när det kan tänkas bli möjligt igen?

  Hanna Liljeqvist, Svenska barnboksinstitutet
 • Vi är medvetna om att era restantier kring bidragskatalogiseringen växer i väntan på en lösning i LIbris.

  Frågan är högprioriterad hos oss. Vi insåg dock i våras att det inte fungerar bara med en katalogiseringsmall för bidrag/artiklar. Vi måste i stället möjliggöra verklig länkning mellan bidragen och deras "moderpost". Utveckling av detta görs i samband med det arbete som pågår nu, nämligen skapande av fristående verksposter som länkas till sina instanser.

  med vänlig hälsning
  Bodil Wennerlund Projektledare nya Libris
 • TACK!
  Elna Hanson
 • Vilka goda nyheter! När kan vi förvänta oss att detta blir tillgängligt för oss att använda?

  Linda Börjesson, vik. föreståndare KvinnSam
 • Hej alla!

  För monografier med ISBN och tidskrifter med ISSN vars artiklar eller bidrag ska katalogiseras kan det lösas på följande sätt i väntan på att Librisprojektets arbete med verk har kommit längre.

  Bifogade mallar för bidragskatalogisering innehållande egenskapen Aggregat av/Har instans/Instans/Identifikator/etc. kan laddas upp enligt instruktionerna i hjälptexten Skapa ny under rubriken Skapa ny från fil (hoppa över punkt 1).

  Följ anvisningarna för artikelindexering i övrigt (och i den mån det går). Glöm inte att lägga till indexeringslänk i huvudpostens Adminmetadata/Systemteknisk anmärkning.

  I Libris webbsök genereras då länkning mellan huvudpost och ingående del (773 i MARC21).

  Exempel på bidrag i monografi med person som huvuduppslag https://libris.kb.se/katalogisering/z8q94p0dwmsx6tgb och dess huvudpost https://libris.kb.se/katalogisering/3mfvnfff114m810

  Observera att detta är ett tillfälligt tillvägagångssätt och att man bör spara om mallarna i samband med release av ny version av katalogiseringsverktyget.

  OBS! Mallarna finns i ny tråd, se Artikelindexering version 1.15.

  Vänliga hälsningar

  Katalogsupport
 • Hej!

  Mycket välkommet att det på ovanstående sätt nu äntligen verkar gå att bidragskatalogisera och få till en fungerande länkning mellan bidrag och huvudpublikation i Libris webbsök.

  Länkningen görs vad det verkar dock numera enbart genom ISBN/ISSN, och inte som väl var fallet tidigare med hjälp av BibID (MARC 773#w). Innebär det att det nu har gjorts en förändring i hur länkning sker i webbsök, eller vad har egentligen ändrats i bakgrunden som möjliggör detta sätt att arbeta?

  Länkning genom ISBN/ISSN kan måhända ses som tillräckligt tillförlitligt, men jag tänker spontant att riskerna för tvetydig och/eller felaktig länkning ökar något. Hur ser ni på detta, och hur ser planerna ut när det gäller att senare eventuellt koppla samman bidragsinstanser skapade på detta tillfälliga tillvägagångssätt med sina tillhörande huvudpublikationsinstanser efter att projektet har nått i mål med det pågående arbetet som rör verk och deras kopplingar till instanser?
  Markus Nolgren
 • Hej Markus!

  Det har inte gjorts någon förändring för hur länkning sker i Libris webbsök. Det som går att få till i Libris katalogisering för tillfället är enbart länkning med hjälp av ISBN/ISSN enligt beskrivningen ovan. Önskan är ju givetvis att all typ av bidragskatalogisering ska gå att göra, men det kvarstår en del arbete med verk inom utvecklingsprojektet innan det är möjligt.

  De bifogade mallarna i inlägget ovan är uppdaterade med Medietyp, Bärartyp och Innehållstyp för tryckt material. Har man behov av andra värden i samband med byte av instanstyp får dessa ändras.

  Ett förtydligande angående att spara om mallarna i samband med ny release: I det fall utveckling har skett till nästa release som påverkar mallarna kommer KB att publicara nya mallar.

  Vänliga hälsningar
  Katalogsupport
 • Hej!

  Ok, tack för svaret. Jag tänker att detta i så fall har gått att göra under en längre tid, genom att istället för någon av de nyskapade mallarna utgå från en kopia av en tidigare gjord bidragspost, och helt enkelt radera entiteten Beskriven av (innehållande Post/Kontrollnummer) men redigera övriga uppgifter. Jag har dock uppfattat det som att det har varit just frånvaron av möjligheten att redigera/lägga till denna uppgift (dvs. BibID:t i Beskriven av/PostKontrollnummer) som har gjort att detta arbetssätt inte har setts som en framkomlig väg tidigare.

  I den mån det har funnits en befintlig bidragspost som länkar till just den "huvudpost" man med sin nya bidragspost vill länka till så har det ju därför redan tidigare gått att göra på det här sättet, men då utan att radera uppgiften om huvudpublikationens BibID. Detta alltså genom att utgå från en kopia av en sådan post som har den önskvärda BibID-länkningen i sig från början (vilket väl i praktiken mest har gällt för tidskrifter snarare än monografier).

  Om det inte är något annat som nyligen har skett med katalogiseringsverktyget eller webbsök (och att jag därmed är ute och cyklar med ovanstående resonemang) så undrar man möjligen lite varför detta sätt att arbeta erbjuds först nu. Ska man se det som att man i det här läget har bedömt att det får vara en acceptabel kompromiss att enbart länka med ISBN/ISSN, och att BibID som tidigare användes inte längre är nödvändigt? Eller är det snarare så att man först nu har insett att detta sätt att arbeta överhuvudtaget är ett alternativ, och att BibID-uppgiften redan från början i någon mening har varit överflödig?
  Markus Nolgren
 • Hej Markus!

  Mallarna erbjuds först nu eftersom det arbetssätt de beskriver (med länkning endast möjligt via ISBN/ISSN) är ett arbetssätt som har börjat sprida sig bland katalogisatörer i Libris. Mallarna, och arbetssättet, representerar inte ett fullt fungerande arbetsflöde för bidragskatalogisering (ett sådant är under utveckling) och syftet med dem är endast ett tillfälligt stöd för de bibliotek som har resurser där man kan tänka sig att kompromissa med denna lösning tills vidare.

  Vi publicerar mallarna först nu för att erbjuda den tillfälliga lösningen för samtliga bibliotek i väntan på ett färdigutvecklat arbetsflöde.

  Vänliga hälsningar
  Katalogsupport
 • Hej!

  Tack för svaret, då förstår jag bättre hur ni har resonerat.

  Går det redan i det här läget att säga något om huruvida man kan förvänta sig att länkning gjord på det nu aktuella sättet sedan kommer att omvandlas till "verklig länkning" retroaktivt, efter att arbetet med verk har nått så långt så att sådan länkning blir möjlig att göra?
  Markus Nolgren
 • Hej!

  Mallarna i inlägget från 22 okober 2019 är uppdaterade med anledning av version 1.14 av Libris katalogisering.

  Vänliga hälsningar
  Katalogsupport
 • Hej!

  Ärendet fortsätter i ny tråd, se Artikelindexering version 1.15.

  Vänliga hälsningar
  Katalogsupport
 • Hej!

  Från och med version 1.16 av Libris katalogisering finns mallar för elektroniskt respektive tryck bidrag under Skapa ny samt en hjälptext för bidragskatalogisering i hjälpsektionen.

  Denna tillfälliga lösning för bidragskatalogisering/artikelindexering som publicerats i Supportforum är därmed obsolet.

  Vänliga hälsningar
  Katalogsupport

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.