Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Varför har min ansökan fått avslag?

Varför har jag fått avslag?
Kulturrådet

Kommentarer

 • Det finns flera skäl till att ansökningar fått avslag. Till de vanligaste hör:
  • Saknade/felaktiga bilagor. Har sökande inte lämnat godkänd ekonomisk redogörelse i form av årsredovisning eller bokslut är det skäl för avslag. Ett starkt skäl till att Kulturrådet behöver dessa uppgifter är för att kunna bedöma rimligheten i ansökan. Att inte bifoga godkänd bilaga för firmatecknare är också skäl för avslag. Vid bifall måste vi veta att pengarna når behörig mottagare. Uteblivna bilagor, när dessa krävs, med likviditetsprognos och kalkyl/budget för sökta evenemang, är också skäl för avslag.  
  • Enskilda konstnärer kan endast söka Kulturrådets krisstöd i egenskap av kulturaktör om ansökan gäller ett samarbete som avser ett gemensamt projekt eller verksamhet där två eller flera enskilda konstnärer ingår och om ansökan i övrigt uppfyller kriterierna för bidrag. Enskild konstnär kan dock inte söka krisstöd enbart för sin egen konstnärliga verksamhet.
  • Evenemang med annat huvudsakligt syfte än kultur omfattas inte av bidraget. Till exempel branschmässa och konferens, företagsevenemang, föreningsträff, föreläsning med forsknings- eller utbildningssyfte och liknande. 
  • Ej professionella aktörer. Professionellt yrkesverksamma kulturaktörer ska ingå i evenemanget för att det ska omfattas av stödet. Vidare ska evenemanget vara öppet för allmänheten
  • Ej rätt period. Det måste framgå av ansökan att evenemangen som ansökan avser skulle ha genomförts under perioden 1 oktober till 31 december 2020. Har datum ej bifogats ansökan är det skäl till avslag eller avdrag.
  Kulturrådet
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.