Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad är frivillig förhandsinsyn?

.

Redaktionen Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Frivillig förhandsinsyn är en annons där den upphandlande myndigheten eller enheten öppet tillkännager att den anser att den har rätt att upphandla ett kontrakt utan föregående annonsering och därför inte tänker annonsera den aktuella upphandlingen. Något tillspetsat kan förhandsinsyn alltså beskrivas som en annons om avsikten att inte annonsera.

  Bestämmelser om förhandsinsyn finns i 7 kap 4 § LOU och 7 kap 7 § LUF när det gäller upphandlingar som omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv. Om det är fråga om en upphandling avseende B-tjänster eller upphandling under tröskelvärdena (dvs. icke direktivstyrda upphandlingar) finns bestämmelserna om förhandsinsyn i 15 kap 5 a § LOU och LUF.

  Förhandsinsynen ska publiceras på motsvarande sätt som sedvanliga upphandlingsannonser, dvs. i TED om det är fråga om en upphandling som omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv, och i en allmänt tillgänglig nationell databas om det är fråga om en upphandling under tröskelvärdena eller avseende B-tjänster. Förhandsinsynen ska bland annat innehålla uppgifter om vilken leverantör som myndigheten eller enheten planerar att tilldela kontraktet till och en motivering till varför kontraktet inte behöver föregås av en annonserad upphandling.

  En avtalsspärr om tio dagar löper efter publiceringen av förhandsinsynen. Under denna period kan leverantörer bevaka annonsen och begära överprövning av upphandlingen och avtal får inte tecknas mellan myndigheten eller enheten och leverantören. En förhandsinsyn förutsätter alltså att avtalet med leverantören ännu inte har ingåtts. Regler om avtalsspärren vid förhandsinsyn finns i 16 kap 3 § LOU och LUF för både direktivsyrda och icke direktivstyrda upphandlingar.

  Om ingen ansökan om överprövning har kommit in till förvaltningsrätten innan avtalsspärren har löpt ut, kan upphandlingen inte överprövas och avtalet kan inte heller ogiltigförklaras. Detta gäller under förutsättning att myndigheten eller enheten har iakttagit avtalsspärren och inte ingått avtalet innan spärren har löpt ut. Genom att öppet tillkännage sin avsikt att upphandla utan något annonserat upphandlingsförfarande och därefter iaktta en avtalsspärr kan upphandlande myndigheter och enheter alltså undvika att riskera ogiltigförklaring av ingångna avtal.

  Om den upphandlande myndigheten eller enheten ingår ett avtal trots att den inte hade rätt att direktupphandla/upphandla utan föregående annonsering (så kallad otillåten direktupphandling) kan en upphandlingsskadeavgift dömas ut efter ansökan av Konkurrensverket, även om en förhandsinsyn har genomförts på ett korrekt sätt. Förhandsinsynen utestänger inte heller möjligheten för leverantörer att begära skadestånd i allmän domstol om denne anser sig ha lidit skada av en otillåten direktupphandling.

  Läs Konkurrensverkets PM om krav på förhandsinsyn

  Redaktionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.