Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Upphandling enl kap 19 när värdet av upphandlingen överstiger tröskelvärden

Hej!
En upphandlande enhet avser att upphandla (enligt LUF) ett ramavtal för löpande arbeten av en viss typ under 5 år. I upphandlingen ingår att tillhandahålla maskiner med förare och maskintillbehör.
Arbetena är mer att betrakta som en tjänst och inte som en bygg- eller anläggningsentreprenad och därför gäller ju tröskelvärdet 4 201 678 kr.
Upphandlingen innehåller krav på anbudsgivaren att denne ska ha en inställelsetid på runt 2 timmar för akuta arbeten som avropas från ramavtalet. Upphandlande enhet garanterar inga inköpsvolymer men gör en rimlighetsbedömning av förväntade värden av avrop varje år. Bedömda värden av avrop under ramavtalstiden varierar kraftigt mellan åren. Med hänsyn till ovanstående krav kommer i praktiken ingen utländsk leverantör att vara intresserad av att lämna anbud i denna upphandling. De leverantörer som mest sannolikt kan komma att lämna anbud är lokala eller möjligen regionala leverantörer. D.v.s. de som har en rimlig möjlighet att uppfylla kraven på bl.a. inställelsetid.
Upphandlingens totala värde under hela ramavtalstiden bedöms med råge överstiga tröskelvärdet enligt ovan.
Det korrekta förfarandet är naturligtvis att göra en upphandling över tröskelvärdena, d.v.s. en direktivstyrd upphandling.
Om vi nu väljer att handla upp enligt förenklat förfarande enligt LUF kap 19 gör vi formellt fel men vilka kan konsekvenserna bli?
Vi utgår ifrån att risken att någon utländsk aktör har något att anföra mot upphandlingsförfarandet i princip är obefintlig. Och någon svensk leverantör kommer knappast att begära någon överprövning p.g.a. att de slipper konkurrensen från utländska aktörer.
Någon leverantör (svensk eller utländsk) kommer i praktiken inte att riskera att lida skada p.g.a. det felaktiga upphandlingsförfarandet.
Men har KKV möjlighet att utdöma någon sanktionsavgift eller likn. eller har ni möjlighet att kräva att upphandlingen ska avbrytas och göras om på rätt sätt alternativ begära att domstol ska ogiltigförklara upphandlingen?

Kommentarer

 • Hej Anders,

  Tack för ditt inlägg på vårt frågeforum!

  Vid upphandlingar av vissa tjänster är det tillåtet att använda förenklat förfarande även om upphandlingens värde uppskattas överstiga tröskelvärdet enligt LUF. De tjänster som avses i sådana fall anges i lagens bilaga 2 (se 1 kap. 4 § LUF). Bilaga 2 är en förteckning över sociala tjänster eller andra särskilda tjänster. I annat fall är det inte möjligt att använda ett förenklat förfarande för upphandlingar över tröskelvärdet.

  Som tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen ska vi kontrollera att upphandlande myndigheter och enheter följer lagarna om offentlig upphandling. När en myndighet/enhet inte följer lagarna kan vi fatta tillsynsbeslut. Vi kan också föra talan om upphandlingsskadeavgift i domstol när myndigheten/enheten genomfört en otillåten direktupphandling. Vi kan däremot inte stoppa upphandlingen eller ogiltigförklara avtalet utan ett sådant mandat har endast domstolen inom ramen för överprövning av upphandlingen eller avtalet.

  Om en upphandlande enhet slutit ett avtal utan att annonsera upphandlingen på sätt som krävs enligt lagen är det möjligt för oss att ansöka om upphandlingsskadeavgift (se 21 kap. 1 § p 3 LUF).

  Återkom gärna om du har någon följdfråga eller fundering kring detta.


  Med vänlig hälsning,

  Mahshid

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.