Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Ta del av handlingar i en upphandling

Har jag som privatperson rätt att ta del av dokument kopplade till en offentlig upphandling?

Kommentarer

 • Eftersom jag är lite osäker på vilka typer av handlingar som du vill ta del av i samband med en upphandling, så lämnar jag det långa svaret.

  För alla statliga myndigheter, kommuner och landsting samt kommunala och landstingsägda bolag gäller offentlighetsprincipen. Statliga bolag omfattas normalt sett inte av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen följer av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF) och innebär att var och en ges rätt att ta del av allmänna handlingar såvida inte begränsningar föreligger till följd av offentlighets- och sekretesslagen. Vad som är att anse som ”allmän handling” framgår av 2 kap. Tryckfrihetsförordningen. Begreppet handling innefattar varje informationsinnehåll hos myndigheten som fixerats på något slags medium, oavsett vilken form det än framträder. För att handlingen ska vara allmän krävs att den förvaras hos myndigheten och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Handlingar blir allmänna när de nått ett sådant handläggningsstadium att de ska betraktas som ”allmänna”. En allmän handling är antingen offentlig eller föremål för sekretess (hemlig). Handlingen kan bara vara föremål för sekretess och hållas hemlig om det finns uttryckligt stöd för detta i någon av offentlighets och sekretesslagens bestämmelser. I annat fall är handlingen offentlig och ska lämnas ut.

  Som du säkert känner till så råder som huvudregel vid offentlig upphandling absolut sekretess fram till dess att alla anbud offentliggjorts, beslut om tilldelningsbeslut fattats eller när myndigheten avslutar upphandlingen på annat sätt, t.ex. avbryter den (19 kap. 3 § andra stycket OSL). Efter den tidpunkt då tilldelningsbeslut fattats eller alla anbud offentliggjorts, omfattas samtliga handlingar rörande upphandlingar av de vanliga reglerna om handlingars offentlighet och sekretess. Det innebär att offentlighetsprincipen som huvudregel gäller för uppgifter i sådana handlingar, d.v.s. att var och en har rätt att ta del av dem.

  Om någon begär ut handlingar i ett upphandlingsärende, är den upphandlande myndigheten skyldig att skyndsamt pröva om sekretess gäller för vissa uppgifter i handlingarna. Så kan vara fallet bl.a. om det kan antas att det allmänna lider skada (19 kap. 3 §, 19 kap. 1 § OSL) om uppgifterna röjs eller om den upphandlande myndigheten har särskild anledning att anta att en enskild leverantör lider skada (31 kap. 16 § OSL) om uppgifterna röjs. Förhållandena i det enskilda fallet ligger till grund för den upphandlande myndigheten/enhetens bedömning huruvida utkrävd handling eller viss del av handlingen ska omfattas av sekretess eller ej. Detta är ytterst en bedömning som den upphandlande myndigheten/enheten själv måste göra. Ett beslut om att inte lämna ut en uppgift i en handling i ett upphandlingsärende kan överklagas till kammarrätten.

  Martin Bäckström
 • Hej
  Kan vi ta det en gång till med vanlig svenska, tack.

  Min kommun har lagt ut en upphandling som andra får göra anbud på. Jag vill veta om jag har rätt att se kommunens kravspec (helt ointresserad av vem som lämnar anbud) på upphandlingen.
  Ja eller nej.

  Lottta
 • Hej igen Lotta,

  Ok, då förstår jag vilka handlingar du är intresserad av!

  Kravspecen, eller förfrågningsunderlaget som man kallar det vid offentlig upphandling, blir allmän handling i samband med att upphandlingen annonseras och då har man som utgångspunkt rätt att ta del av handlingarna.

  Med vänlig hälsning

  Martin Bäckström
 • Toppen!

  Tack för hjälpen 😀

  Lottta
 • Hej,
  Min kommun är i färd med att sälja en stor del av sina skolfastigheter. Budgivningsprocessen har lagts ut på ett privat konsultföretag som internt tar fram ett överlåtelseavtal för kommunfullmäktige inför slutgiltigt beslut om försäljning. Det verkar innebära att varken KF eller allmänheten kommer få reda på något annat än högsta bud och budgivare. Vad jag förstår kan inte LOU tillämpas på fastighetsförsäljning. Vad gäller då för denna typ av försäljningsprocess - kan budgivningen skötas utan insyn från KF och allmänhet? Vilka krav på offentlighet och transparens kan jag som kommuninvånare ställa?
  Tack för svar!
  Mvh
  Katharina
  Katharina Berndt Rasmussen
 • Hej Katharina,

  Tack för ditt inlägg i vårt frågeforum.

  Det stämmer som du säger att en kommunal fastighetsförsäljning inte omfattas av LOU (eller annan upphandlingslagstiftning). En sådan process omfattas därför inte heller av Konkurrensverkets upphandlingstillsyn utan är frågor som främst regleras genom tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt kommunalrätten. Hur detta regelverk ska tillämpas i en kommunal försäljningsprocess ligger utanför Konkurrensverkets uppdrag och jag kan därför inte ge dig några raka svar.

  När det kommer till offentlighet och sekretess så kan du, utöver vad vi angett ovan, läsa mer på vår hemsida: http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/offentlighet-och-sekretess/. 

  När det gäller kraven på insyn i den kommunala processen föreslår jag att du vänder dig till Sveriges kommuner och landsting: https://skl.se/.

  Vänligen


  Martin Bäckström

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.