Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Behöver en samfällighet upphandla?

Hej,

Vår samfällighet ska ta in offerter för att renovera vår lekplats och vill fråga;
Vad säger lagen om att en styrelseledamot tar in en offert från släktings företag gällande arbetet som ska utföras i samfälligheten, Har tagit in fler offerter från olika företag men släktingens har lägst pris och är mest gynnsam för samfälligheten /föreningen.
Millan Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Millan,

  Tack för ditt inlägg på Konkurrensverkets frågeforum!

  Er samfällighet omfattas av skyldigheten att upphandla enligt upphandlingsreglerna om den är ett offentligt styrt organ.

  Ett offentligt styrt organ är en juridisk person som: 
  • tillgodoser ett  behov i det allmännas intresse som inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och 
  • där staten, en kommun, ett landsting eller en annan upphandlande myndighet till största delen finansierar eller kontrollerar verksamheten. 
  Detta framgår av 1 kap. 18 § LOU.

  För att bestämma om behovet är av industriell eller kommersiell karaktär eller inte måste organet ta hänsyn till samtliga omständigheter. Hit hör exempelvis hur organet drivs, konkurrenssituationen och vinstkrav. Det är organen själva som bedömer om de omfattas av upphandlingslagstiftningen eller inte.

  Högsta Domstolen ansåg i ett mål från 2003 att en samfällighetsförening för väghållning som mottog bidrag från Vägverket och tillgodosåg allmänna intressen var skyldig att upphandla enligt dåvarande upphandlingsregler.

  I offentliga upphandlingar där det kan uppstå intressekonflikter behöver myndigheten eller organet säkerställa likabehandlingsprincipen, dvs att alla leverantör ges samma förutsättningar. I övrigt är det jävsreglerna enligt förvaltningslagen och kommunallagen som gäller. Även om ni inte skulle omfattas av reglerna kan det vara förtroendeskadligt om det misstänks att beslutet fattats av andra skäl än affärsmässiga. Vid tveksamhet och om möjligt kan det därför vara bra om någon annan vars opartiskhet inte kan ifrågasättas tar över upphandlingen eller fattar beslutet.


  Med vänlig hälsning,
  Mahshid
 • Vår samfällighet har tagit beslut om att göra relining av avloppsrören. Affären är på 11 miljoner. Behöver de upphandla?
  Patrick Eidenstam
 • Hej Patrick och tack för din fråga!

  Det är endast om er samfällighet anses vara ett offentligt styrt organ som ni är skyldiga att upphandla enligt lagen om offentlig upphandling. Det rör sig alltså om särskilt bildade samfällighetsföreningar (se mitt tidigare svar).

  Bedömningen om er samfällighet anses vara ett offentligt styrt organ eller inte görs av er själva. Vi kan som tillsynsmyndighet dessvärre inte uttala oss om rättsliga sakförhållanden i ett enskilt ärende där frågan inte varit föremål för utredning hos oss.

  Du kan för viss vägledning i er bedömning - utöver Högsta domstolens mål som jag nämner i mitt tidigare svar - läsa några av de ärenden där Konkurrensverket gjort bedömningen att en aktör är att anse som ett offentligt styrt organ och skyldig att följa upphandlingsreglerna:

  Med vänlig hälsning,
  Mahshid

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.