Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Rekommenderade priser

Hur kan jag som leverantör se till att rekommenderade priser hålls av återförsäljare? Det finns en otrolig prispressning på webben då leverantörer rear ut produkter samt sänker priserna på en vara. När detta händer missgynnar det övriga leverantörer som faktiskt vill och anser att det är viktigt för varumärket att hålla prisnivån lika på marknaden och det uppstår en svår situation att tampas mot. Hur gör man?

Kommentarer

 • Inledningsvis vill jag understryka att Konkurrensverket inte kan ge råd i det enskilda fallet, eller uttala hur man ska agera i en viss situation. Behöver man sådan rådgivning får man vända sig till den privata rådgivningsmarknaden. Däremot kan Konkurrensverket lämna generell vägledning om konkurrensreglerna.

  Det är enligt konkurrensreglerna tillåtet för en leverantör att ha en prislista med rekommenderade priser. Däremot är det som utgångspunkt inte tillåtet för en leverantör att styra vilka priser en återförsäljare sätter.

  Enligt 2 kap. 1 § konkurrenslagen och artikel 101 (1) i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) framgår att det är förbjudet att ingå avtal eller samarbeta på ett sätt som begränsar konkurrensen. Detta gäller både horisontella (konkurrenter) och vertikala (företag i olika handelsled) överenskommelser. Vertikala avtal är i regel mindre skadliga än horisontella och kan ge goda möjligheter till positiva effekter för konkurrensen och konsumenterna. Som huvudregel orsakar vertikala avtal (t.ex. exklusivavtal) endast konkurrensproblem om någon av aktörerna har en stark ställning (över 30 procent i marknadsandel) på sin delmarknad.

  Det finns dock några typer av vertikala avtal som är problematiska konkurrensrättsligt. En sådan typ av avtal är avtal mellan tillverkare och återförsäljare som direkt eller indirekt begränsar återförsäljarens möjligheter att prissätta under en viss nivå, s.k. vertikal prisstyrning. Sådana avtal är som utgångspunkt otillåtna (se 2 kap. 1 § konkurrenslagen och artikel 101 (1) i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt punkt EU-kommissionens gruppundantag för vertikala avtal). Företagen har dock möjlighet i det enskilda fallet att visa att prisstyrningen leder till konkurrensfrämjande effektivitetsvinster och därmed är undantaget från förbudet.
  Martin Bäckström
 • Hej,

  jag verkar som leverantör i en bransch med ett fåtal stora återförsäljare, och några fler mindre. Våra återförsäljare är måna om att vi har rekommenderade priser och vill generellt hålla sig till dem. De större har betydligt bättre förutsättningar att frångå rekommenderade priser, vilket enligt flera av de mindre försvårar deras försäljning till den grad att de inte längre vill fortsätta med våra produkter.
  Det är svårt att veta när en "reglering" i form av rekpriser bidrar till konkurrensen och när frånvaron av densamma bidrar till färre återförsäljare, sämre service och sämre konkurrens.

  Transparensen i och med Internet och e-handel, samt siter som Prisjakt, förbättrar konsumenters möjlighet att köpa till lägre priser. Samtidigt försvårar det för återförsäljare att differentiera sig på andra sätt som även de kan bidra till god konkurrens.

  Min fråga rör specifikt det fall då en återförsäljare prissänkt en produkt och detta lägre pris blir transparent på t.ex. Prisjakt. För att detta skall ske måste återförsäljaren på sin hemsida frångå rekommenderat pris för produkten och publicera ett annat, lägre pris.

  Min konkreta fråga är följande: Är det OK för mig som leverantör att formulera följande till en av mina återförsäljare:

  "Du har på din hemsida publicerat ett pris som avviker från våra rekommenderade priser och vi ber dig ändra till rekommenderat pris, då detta är en viktig information till konsumenten. På samma sätt som tekniska data för produkten och andra beskrivningar vill vi att generell prisinformationen inte skall vara felaktig.
  Detta avser endast de fall då du som återförsäljare generellt presenterar produkten på din hemsida, webbshop eller liknande. De priser du i din butik defacto sedan tillämpar har vi inga synpunkter på."

  Med ovan resonemang skiljer vi alltså helt på "GENERELL PUBLICERING" av priser och "FAKTISKA PRISER I BUTIK" vid köptillfället. Det senare skulle ju innebära en direkt prisreglering om vi påverkade. Men kan en generell publicering av priser som avviker från rekpriser anses som lika fel som att man t.ex. anger att en produkt "rymmer 10 liter" när den i praktiken bara rymmer 5 liter. Om inte, varför inte? Vad är skillnaden?

  Ytterst är min fråga om ovan formulering kan anses strida mot Konkurrenslagstiftningen samt om så är fallet, vad får jag som leverantör göra för att påverka generella publiceringar av priser på en webbshop och liknande? Inte under några omständigheter påverkar vi de priser våra återförsäljare i slutändan sätter vid säljtillfället.
  Erik Dahlström
 • Hej Erik & tack för ditt inlägg/fråga.

  Som du säkert känner till kan Konkurrensverket inte kan ge råd i det enskilda fallet, eller uttala hur man ska agera i en viss situation. Vi strävar dock att så långt som möjligt lämna generell vägledning kring av som gäller enligt konkurrensreglerna.

  Det är enligt konkurrensreglerna tillåtet för en leverantör att rekommenderade priser för sina återförsäljares räkning. Däremot är det som utgångspunkt inte tillåtet för en leverantör att styra vilka priser en återförsäljare sätter. Det innebär att en leverantör inte får bestämma ett fast pris som en återförsäljare ska sätta eller för den delen förmå återförsäljare att hålla ett lägsta pris.

  Eftersom vi får många frågor kring avtalsvillkor i distributionsavtal har vi tagit fram en interaktiv digital vägledning kring dessa frågeställningar. Jag bifogar länk till denna klickbara vägledning:
  http://www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-konkurrensreglerna/samarbete-som-begransar-konkurrensen/vertikala-samarbeten/vagledning-om-distributionsavtal/

  Med vänlig hälsning
  Peter   Peter
 • Tack Peter!

  Är det dock möjligt för dig att uttala dig i den generella frågeställningen enligt följer:
  Är en uppmaning mot åf-led att "rätta till" generellt publicerade priser på en webbshop, att anse som prisreglering, så länge som ingen faktisk reglering sker avseende själva transaktionen vid själva säljtillfället.
  Eller förenklat: "Sälj till det pris ni vill (ingen reglering), men publicering på webbshop skall vara rekpris."

  Detta är ju inte ett specifikt ärende, utan en principfrågeställning.
  Erik Dahlström
 • Hej Erik

  Vad som är tillåtet respektive förbjudet vad gäller prisstyrning är giltigt oavsett vilken säljkanal som avses (se mitt tidigare svar).

  Med vänlig hälsning
  Peter
  Peter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.