Till senaste kommentaren

Partsbyte mellan aktiebolag och statlig myndighet

Hej!
Bakgrund: En statlig myndighet återtar verksamhet som handlats upp enligt LUF från ett statligt aktiebolag. Det statliga bolaget har i sin tur anlitat underentreprenörer för att fullgöra sitt åtagande gentemot myndigheten.
Fråga: Kan myndigheten överta det statliga bolagets kontrakt med underentreprenören genom partsbyte utan att tillämpa upphandlingslagstiftningen? Kontraktet med underentreprenören förändras inte med avseende på innehåll.

Kommentarer

 • Hej Bo,

  Tack så mycket för din fråga!

  För att vi ska kunna besvara frågan skulle vi vara tacksamma för ett förtydligande. Har den statliga myndigheten upphandlat något av det statliga bolaget som i sin tur anlitat underentreprenörer som den statliga myndigheten nu vill ta över, eller har det statliga bolaget upphandlat något av någon? Hur kommer omstruktureringen mellan myndigheten och bolaget att se ut?

  Tack på förhand!

  Vänliga hälsningar,

  Klara
  Klara
 • Hej!

  Myndigheten har upphandlat entreprenadkontrakt från det statliga bolaget och återtar nu dessa kontrakt för att bedriva verksamheten i egen regi. Kontrakten representerar ca hälften av bolagets verksamhet. För att kunna bedriva verksamheten i egen regi kan myndigheten behöva ta över vissa underentreprenadkontrakt som bolaget i sin tur tecknat och upphandlat av andra entreprenörer (utan att ha tillämpat upphandlingslagarna) och som är nödvändiga för att verksamheten, åtminstone på kort sikt ska kunna fortsatt bedrivas i myndigheten utan störningar. Kontrakten som bolaget tecknat med underentreprenörer är i sin helhet riktade mot det uppdrag som bolaget har åt myndigheten och kommer inte att förändras till sitt innehåll.  Bolaget säljer också tjänster till andra bolag.

  Frågan är alltså om dessa kontrakt kan tas över genom partsbyte eller behöver upphandlas i konkurrens på nytt.

  Med vänlig hälsning

  Bo


  Bo
 • Hej,

  Inledningsvis vill jag framhålla att vi tyvärr inte kan lämna förhandsliknande besked i upphandlingsrättsliga frågor som inte varit föremål för utredning hos oss. Vi kan däremot lämna viss generell vägledning om upphandlingsreglerna, men jag vill betona att omständigheterna i varje enskilt fall är avgörande för tillämpningen av reglerna. En andra viktig anmärkning är att frågan om partsbyten inte endast är en upphandlingsrättslig fråga. Även andra aspekter, exempelvis avtalsrättsliga, kan vara av betydelse för hur situationen ska hanteras.

  Frågan om partsbyte regleras genom reglerna om ändring av kontrakt i 16 kap. lag om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). I 16 kap. 8 § LUF stadgas att ett kontrakt får ändras utan ny upphandling om ändringen görs i enlighet med någon av paragraferna i 16 kap. 9-14 §§ LUF. Av 9 § framgår förutsättningarna för ändringar av mindre värde, av 10 § möjligheten till ändringar i enlighet med ändrings- eller optionsklausuler och av 11 § när kompletterande beställningar får göras. I 12 § stadgas möjligheten till ändringar vid oförutsebara omständigheter och i 13 § finns regler om byte av leverantör. Avslutningsvis finns i 14 § en regel om ändringar som inte är väsentliga. Observera att dessa bestämmelser gäller för kontrakt och ramavtal som har upphandlats enligt reglerna.

  Byte av leverantör 
  I 16 kap. 13 § LUF finns, som ovan nämnts, regler kring byte av leverantör. I bestämmelsens första stycke stadgas bland annat att ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras genom att leverantören byts ut, om den nya leverantören helt eller delvis träder in i den ursprungliga leverantörens ställe till följd av företagsomstruktureringar och detta inte medför andra väsentliga ändringar av kontraktet eller ramavtalet (och under förutsättning att leverantören uppfyller de villkor för uteslutning och kvalificering som ställts upp i den ursprungliga upphandlingen och att leverantören inte ska uteslutas, se stycke två samma bestämmelse).

  Vidare finns enligt tredje stycket en möjlighet för en underleverantör till leverantören att träda in i leverantörens ställe, utan upphandling, om en överenskommelse om detta sluts mellan leverantören, den upphandlande enheten och underleverantören. I förarbetena till lagen sägs att ett sådant partsbyte förutsätter att avtalet om partsbyte är civilrättsligt giltigt (se proposition 2015/16:195 del 2 s. 1131).

  Byte av beställare 
  Enligt 16 kap. 14 § LUF finns möjlighet till ändringar som inte är väsentliga. I förarbetena till 17 kap. 14 § lag om offentlig upphandling (LOU), som motsvarar 16 kap. 14 § LUF, framgår att frågan om partsbyten på beställarsidan inte tas upp i LOU-direktivet, men att kontrakt och ramavtal torde kunna flyttas mellan statliga förvaltningsmyndigheter vid verksamhetsövergångar utan att det anses vara en väsentlig förändring. Ett exempel som lyfts fram är när Vägverket och Luftfartsverket gick ihop till Trafikverket och Trafikverket då tog över Vägverkets och Luftfartsverkets respektive kontrakt (se prop. 2015/16:195 del 2 s. 1132).

  Det verkar alltså finnas en viss möjlighet till byte av beställare när exempelvis förvaltningsmyndigheter strukturerar om sin verksamhet. Om detta också ska omfatta andra omstruktureringar är däremot, oss veterligen, inte något som behandlats i förarbeten eller i domstol.

  Avslutningsvis föreslår jag att ni även kontaktar Upphandlingsmyndigheten som har i uppdrag att ge stöd och vägledning i frågor om offentlig upphandling. Ett alternativ vid osäkerhet kring hur en specifik situation ska behandlas är också stöd i form av juridisk rådgivning.
  Klara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.