Till senaste kommentaren

Marknadsledande tillverkare begränsar distribution

Hejsan
Om det är en Tillverkare som är marknadsledande (50% av marknaden de senaste månaderna) begränsar distrubtionen så att den största återförsäljaren på svensk marknad är den som får en viss modell,

Är detta något som de faktiskt får göra?
Vad säger konkurens reglerna här?

Kommentarer

 • Hej och tack för din fråga!

  Vertikala samarbeten, dvs. samarbeten mellan företag i olika marknadsled, kan ibland innehålla villkor som begränsar eller snedvrider konkurrensen. Selektiva distributionssystem likt det som du beskriver är ett relativt vanligt exempel på en sådan begränsning. Vertikala begränsningar kan vara förbjudna enligt 2 kap. 1 § konkurrenslagen och motsvarande förbud i artikel 101 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, men är i många fall tillåtna. Vertikala begränsningar är ofta mindre skadliga än horisontella begränsningar och orsakar i regel bara konkurrensproblem om någon av parterna i avtalet möter otillräcklig konkurrens, dvs. om någon av parterna har en stark ställning på marknaden. Det finns även ett gruppundantag som gäller för vissa vertikala avtal men en förutsättning för att det ska bli tillämpligt är att ingen av parterna har en marknadsandel på över 30 %.

  Om gruppundantaget inte är tillämpligt, vilket det inte ser ut att vara i den situation du beskriver, behöver en bedömning göras i varje enskilt fall om samarbetet har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt. Huruvida ett avtal har ett konkurrensbegränsande syfte prövas i förhållande till avtalets innehåll, de eftersträvade målen och det ekonomiska och rättsliga sammanhang som det ingår i. Vid en bedömning av effekterna av ett sådant avtal är det bl.a. relevant att beakta avtalets varaktighet och vilka begränsningar det medför, de berörda företagens marknadsställning, konkurrenternas marknadsställning och marknadens struktur i övrigt inklusive förekomsten av etableringshinder samt vilken typ av produkt det rör sig om.

  Företag som innehar en stark marknadsställning kan även behöva förhålla sig till förbudet mot missbruk av dominerande ställning i 2 kap. 7 § Konkurrenslagen/art. 102 FEUF (en marknadsandel över 40 % är normalt ett tecken på dominans). Som utgångspunkt har även ett dominerande företag rätt att välja vilka företag det vill ingå avtal med. Om ett dominerande företag vägrar att leverera en vara eller tjänst som är nödvändig för att företaget som efterfrågar den ska kunna konkurrera effektivt, kan det vara fråga om ett missbruk. Detta är dock ett högt ställt krav.

  Konkurrensverket har inte möjlighet att göra bedömningar i enskilda fall som inte har utretts av oss och det går därför inte att ge ett direkt svar på om det förfarande som du beskriver är tillåtet eller otillåtet. Se dock gärna Konkurrensverkets interaktiva vägledning om distributionsavtal för mer information. Om du har fler frågor får du gärna höra av dig.

  Vänliga Hälsningar,
  Alexander Upphandlings- och konkurrensrättsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.