Till senaste kommentaren

Konkurrensutsättning och prisavdrag mha flera kompetenser

Hej
Är det okej att skriva följande?
"I prislistan står det även att leverantörer med mer än en behörig installatör i företaget kommer att erhålla ett fiktivt avdrag på 30 000 kr per extra behörig installatör, denna text ändras till; Leverantörer med mer än en av Elsäkerhetsverket registrerad auktoriserad AL installatör kommer att få ett fiktivt avdrag på 30.000kr per person. Personen/personerna ska vara anställda av företaget till minst 80% "

Detta ändrar förutsättningarna för vilken storlek på företag som kan lämna in på upphandlingen.

Kommentarer

 • Hej Chris

  Tack för din fråga till Konkurrensverket.

  Konkurrensverket har inte möjlighet att uttala oss i sakfrågor som vi själva inte har utrett. Vi ger däremot gärna information om de regelverk vi tillämpar som på så vis fungerar som allmän vägledning.

  Av 11 kap. 8 § LOU framgår att en upphandlande myndighet ska, om väsentliga ändringar görs i upphandlingsdokumenten, förlänga tidsfristen för att komma in med anbud så att alla leverantörer ska kunna få kännedom om all den information som behövs för att utarbeta ett anbud. Vad som utgör en väsentlig förändring framgår inte av bestämmelsen i LOU, utan en bedömning måste göras i varje enskilt fall mot bakgrund av de grundläggande principerna som följer av upphandlingsregleverket, inte minst likabehandlingsprincipen.

  I LOU-direktivet artikel 72.4 ges exempel på när en ändring är väsentlig. Där anges bland annat att en ändring i alla händelser anses vara väsentlig om den inför nya villkor som, om de hade ingått i den ursprungliga upphandlingen, skulle ha medfört att andra anbudssökande getts tillträde än de som ursprungligen valdes eller att andra anbud än de som ursprungligen godkändes skulle ha godkänts eller skulle ha medfört ytterligare deltagare i upphandlingsförfarandet.

  Vid så väsentliga ändringar av upphandlingsdokumenten att upphandlingens art ändras räcker det emellertid inte med att förlänga anbudstiden. I sådant fall måste upphandlingen istället avbrytas och göras om.

  Med vänlig hälsning,
  Louise
 • Hej
  Tack för informationen och snabbt svar!
  Chris
 • Hej
  Frågan gällde inte en ändring utan frågan är:
  Får man som upphandlade myndighet särskilja stora och små bolag med fiktiva avdrag på 30.000kr/person på anbudssumman beroende på hur många auktoriserade personer man har i företaget?
  Det bör gå emot likabehandlingsprincipen då stora företag har en mycket större fördel gentemot mindre företag?
  Chris
 • Hej

  Som jag tidigare nämnde har Konkurrensverket inte möjlighet att ge svar på sakfrågor som vi inte själva har utrett.

  Rent generellt kan sägas att upphandlande myndigheter har relativt stort utrymme att utforma kraven och villkoren i upphandlingen så länge upphandlingsregleverket inte överträds.

  Den leverantör som anser att upphandlingsregleverket har överträtts av den upphandlande myndigheten, till exempel genom att inte iaktta likabehandlingsprincipen, kan ansöka om överprövning hos förvaltningsrätten som avgör frågan i det enskilda fallet.

  Med vänlig hälsning,
  Louise

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.