Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Konkurrensklausuler i konsultavtal

Jag tillsammans med två delägare har ett konsultbolag som jobbar inom IT och ekonomi. Vi har nu ett avtal med bolag B som har ett avtal med bolag C (ett konsultbolag) som har kontraltet mot slutkod D. Bolag B som vi skrivit avtal med har i sitt avtal en konkurrensbegränsning enligt nedan. Är det ens giltigt? Innebär inte nedan en begränsning av vår marknad som vi jobbar inom då bolag B i sin tur är ett konsultbolag som har x antal kunder? Var slutar ledet då vi inte riskerar att bli återbetalningsskyldiga om det ens är möjligt?

"Konsulten förbinder sig att under detta avtals giltighet och ej heller inom tolv månader från uppdragets slutförande, direkt eller indirekt erbjuda konsulttjänster eller åta sig uppdrag för Kunden eller Slutkunden utan Beställarens skriftliga godkännande.

För det fall Konsulten övergår i annan roll hos Slutkunden eller på annat sätt ingår i leverans som friställer den ursprungliga, av Beställaren sålda rollen, skall Beställaren på samma sätt äga den nya leveransen. Beställaren skall som ett resultat härav även äga rätten att, med en ny resurs, tillsätta den ursprungliga, nu friställda rollen.

För de fall Konsulten bryter mot denna bestämmelse skall Konsulten ersätta Beställarens skada, dock lägst utge ett vite om 500.000 SEK.

Konsulten förbinder sig att omgående vidarebefordra till Beställarens kontaktperson all information om relevanta händelser hos kunden eller Slutkunden, t.ex. sådana som kan leda till nya uppdrag."
IT Konsulten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Inledningsvis vill jag framhålla att vi inte kan uttala oss i ett enskilt fal som inte utretts av oss, däremot kan vi lämna generell vägledning om konkurrensreglerna. Behöver ni råd gällande ert specifika avtal så föreslår jag att ni kontaktar en privat rådgivare.

  Det du beskriver utgör vad man inom konkurrensrätten allmänt brukar benämna som en konkurrensklausul. Konkurrensklausuler är vanligt förekommande vid företagsförvärv, agentavtal, anställningsavtal samt bolagsavtal. Det som kännetecknar en konkurrensklausul är att ett företag eller en anställd inte får bedriva konkurrerande verksamhet, i regel begränsat i tid från det att t.ex. förvärvet eller anställningsförhållandet slutförts/upphört eller under själva anställningen. För långtgående konkurrensklausuler kan strida mot konkurrensreglerna. Konkurrensverket drev ett sådant ärende i domstol. Du kan läsa mer om detta här.

  Det ska i detta sammanhang noteras att Konkurrensverket i ett ärende (dnr 23/95) gjort en åtskillnad mellan konkurrensklausuler som gäller under ett löpande anställningsförhållande, vilka utgör anställningsvillkor enligt 1 kap 2 § konkurrenslagen, och sådana konkurrensklausuler som sträcker sig viss tid efter det att anställningen upphört, vilket enligt vår mening inte omfattas av 1 kap 2 § konkurrenslagen eftersom klausulens syfte i dessa fall inte avser att reglera villkoren i ett anställningsförhållande.

  Är det fråga om anställningsförhållanden godtas sällan konkurrensklausuler som är längre än två år. Då är det i regelanställda som sitter på unik kompetens och know-how om företaget. Har den anställde ingen nyckelposition godtas sällan konkurrensklausuler över sexmånader.
  Martin Bäckström
 • Hej Martin!
  Jag läste nyss din inlaga om konkurrensklausuler och ditt generellt hållna svar tycks endast avse "Anställningsförhållanden". Har sökt om info vad som anses skälig konkurrensklausul då det är avtal mellan två bolag, men har svårt att hitta det. Tycker mig kunna läsa mig till att konkurrensklausuler mellan två bolag kan anses vara skäliga i något större utsträckning än vid ett anställningsförhållande.
  I min situation är det mitt bolag A (ensamföretagare inom privat sjukvård) som avser skriva avtal med annat bolag B (ensamföretagare) inom samma verksamhet, för att bolag B ska kunna bedriva sin nyetablerade verksamhet i mina lokaler och med mina kunder (Arrendeavtal). I avtalet kommer det att finnas möjlighet för bolag B att få tillgång till kunder/patienter som söker sig till bolag A, via hemsides-domän, mail, bokningssystem och telefonnummer upprättat av bolag A.
  Bolag A vill skriva följande konkurrensklausul: "att bolag B under 12 mån efter avslutat Arrendeavtal, ej ska få öppna ny, konkurrerande verksamhet inom kommunens geografiska gräns (där verksamheten idag är förlagd) eller skriva avtal för samarbete med andra bolag som bolag A har avtal med. Konkurrensklausulen gäller enbart för bolagsverksamhet under 12 mån. Det begränsar ej ägaren till bolag B fatt ta anställning hos annan konkurrerande verksamhet inom aktuell kommun direkt efter avslutat Arrendeavtal, eller heller begränsning att etablera ny företagsverksamhet i någon av grannkommunerna (3 andra kommuner inom 10 km avstånd) direkt efter avslutat Arrendeavtal. Vitesbeloppet sätts till 300 000 kr (ca 3 månaders intäkter för såväl bolag A som bolag B).
  Är detta att anse som skäligt för att skydda mitt bolag från att förlora massa kunder till bolag B?

  Lotta
 • Hej och tack för din e-post till Konkurrensverket

  Vi kan tyvärr inte lämna förhandsliknande besked. Allmänt sett gäller dock följande. Om ett avtal mellan två företag innehåller konkurrensbegränsande villkor så görs analysen enligt konkurrensreglerna på sedvanligt vis.

  För det första är avtalskriteriet uppfyllt? Om ja, innebär avtalet att konkurrensen inskränks (begränsas ett eller flera parters rörelsefrihet på marknaden)? Är avtalet eller villkor i avtalet märkbart konkurrensbegränsande? Om så är fallet kan avtalet eller avtalsvillkoret inte hävdas på civilrättslig grund, dvs. villkoret eller avtalet i dess helhet är därmed civilrättsligt ogiltigt. Detta följer av 2 kap. 6 § konkurrenslagen.

  Med vänlig hälsning
  Peter
  Peter
 • En fråga kring anställningsavtal.  I revisionsbranschen så ”tvingar” ofta arbetsgivarna revisorer som slutar att skriva avtal som inte bara gäller de kunder som dom själva var revisor i, utan alla kunder som varit hos arbetsgivaren med stora skadestånd som följd. Detta leder i sin tur att helt vanliga företagare inte kan välja den revisor dom vill då denne inte har råd att ta uppdraget. En absurd situation.
  Bengt Olof S
 • Hej Bengt Olof!

  Tack för ditt inlägg. I mitt svar den 3 maj 2017 tror jag att jag är inne på det du undrar över, dvs. vad som händer när en revisor går från ett anställningsförhållande till att starta eget. Konkurrensverket var inne på detta i ärende med dnr 23/95. Jag förslår att du begär ut beslutet i ärendet via vår registrator om du vill läsa vidare. Detta gör du genom att skicka en mejl till konkurrensverket@kkv.se.

  Vänligen
  Martin Bäckström

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.