Till senaste kommentaren

Kan myndigheten upphandla en anställd?

Hej!

Får man lämna ett anbud till en upphandling hos myndigheten där man har varit anställde (anställning slutar snart)? Anställningen har varit 23 månader och innan dess var man upphandlade som konsult hos myndigheten. Har man i så fall lika möjligheter att konkurrera i upphandlingsprocessen?


Kommentarer

 • Hej

  Tack för din fråga!

  När upphandlande myndigheter och enheter gör inköp måste de följa upphandlingsregelverken och de grundläggande principerna som där framgår; principen om transparens, icke-diskriminering, proportionalitet, ömsesidigt erkännande och likabehandling.

  Principen om likabehandling innebär att leverantörer i lika situationer ska behandlas lika. Alla leverantörer ska exempelvis få samma information vid samma tillfälle. Principen innebär även att leverantörer i olika situationer inte får behandlas lika.

  Om en leverantör som lämnar anbud tidigare har varit anställd hos den upphandlande myndigheten eller på annat sätt deltagit i förberedelserna av upphandlingen finns det naturligtvis en risk för att den leverantören har kännedom om information som övriga leverantörer inte har. Detta riskerar att gynna den leverantören och därmed sätta likabehandlingsprincipen ur spel. En sådan leverantör kan dock inte per automatik utestängas från en anbudsgivning, utan måste ges möjlighet att visa att någon konkurrensfördel eller intressekonflikt inte har uppstått. Detta innebär att leverantören bär bevisbördan för att så inte är fallet, vilket följer av 4 kap. 7 § LUF och 4 kap. 8 § LOU. Detta har även EU-domstolen sedan tidigare slagit fast genom dom i de förenade målen C-21/03 och C-34/03 Fabricom. Av rättsfallen framgår att, för det fall det föreligger en presumtion för en konkurrensfördel, medför detta att det även åligger den upphandlande myndigheten att visa att likabehandlingsprincipen inte åsidosätts.

  Med vänlig hälsning
  Louise
 • Tack för svaret!

  Vad kan ses som bevis för leverantören att visa någon konkurrensfördel eller intressekonflikt inte har uppstått?
  Arial
 • Hej igen

  Det är inte närmare reglerat upphandlingslagstiftningen vad denna utredning kan eller ska bestå i för att leverantören ska anses visat att konkurrensfördel eller intressekonflikt inte har uppstått. Regeln tillkom den 1 januari 2017 och mig veterligen finns det ännu ingen praxis som kan fungera som vägledande i frågan. Vad utredningen bestå av blir beroende av vilken form av insyn eller intressekonflikt det är frågan om i det enskilda fallet och får ytterst lösas vid en eventuell överprövningsprocess.

  Med vänliga hälsningar,
  Louise

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.