Bostadskö och bindning

Hej!

Bor på en liten ort där det som i resten av Sverige fullkomligt skenat iväg vad gäller bostadspriserna. Kommunen har en tomtkö som är orimligt lång kontra invånarantalet och det verkar som att företagen går före den gemene medborgaren. Vid ett tillfälle mejlades det från en invånare som stod i tomtkön till ansvarig i kommunen om ett visst område som man var intresserad av att köpa mark i. Svaret blev att det inte var aktuellt att sälja denna marken. Ca 3-4 månader senare köper ett stort husbyggarföretag upp marken och styckar upp den samt erbjuder dessa till försäljning villkorat att man är låst att köpa sitt hus från leverantören om man ska ha marken. Detta verkar vara ett vanligt förfarande i husbyggarbranschen att man villkorar köpet av mark för övrigt. Jag antar att det blir två frågor:

1. Har kommunen brustit här i sin försäljning av mark då man helt sonika valde att inte sälja till invånare som står i tomtkön i flera år?

2. Kan verkligen husbyggarföretaget kräva att man måste köpa ett hus av dem för att få köpa marken? art. 102 TFEU.

Kommentarer

 • Hej Emil,

  Tack för att du kontaktar Konkurrensverket.

  Kommunala markförsäljningar omfattas normalt inte av någon av bestämmelserna i konkurrenslagen och frågan får främst undersökas på kommunalrättslig grund (se bl.a. bestämmelsen i 2 kap. 8 § kommunallagen om individuellt riktat stöd), vilket ligger utanför Konkurrensverkets tillsynsområde.

  Vad gäller din andra fråga så kan följande nämnas. En grundförutsättning för att förbudet mot missbruk av dominerande ställning i 2 kap. 7 § konkurrenslagen och art. 102 TFEU ska bli tillämpligt är att ett företag har en dominerande ställning på den relevanta marknaden som utgörs dels av en geografisk marknad, dels av en relevant produktmarknad. Den relevanta produktmarknaden omfattar i första hand de produkter eller tjänster som köparna anser vara utbytbara, dvs. sådana produkter eller tjänster som på grund av pris, funktion och egenskaper i övrigt kan tillfredsställa samma behov hos köparen. Den relevanta geografiska marknaden omfattar det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna, inom vilket konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från angränsande geografiska områden på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren.

  Utan att ta ställning till om det aktuella företagets agerande är förenligt med konkurrensreglerna i detta fall är det generellt sett endast under mycket speciella omständigheter som den relevanta marknaden kan avgränsas så snävt som till ett fåtal fastigheter eller tomter. För det fall att en dominerande ställning kan konstateras krävs vidare att det dominerande företaget, genom andra metoder än sådana som hör till normal konkurrens, agerar på ett sätt som sätter konkurrensen ur spel. Konkurrensverket har dock inte möjlighet att göra bedömningar i enskilda fall som inte har utretts av oss och det går därför inte att svara på om företagets agerande är förenligt med konkurrensreglerna.

  Läs gärna mer om missbruk av dominerande ställning på följande sida.

  Vänliga Hälsningar,

  Alexander Upphandlings- och konkurrensrättsjurist
 • Men vad jag kan hitta verkar det inte vara ett o.k förfarande av husförsäljarna?

  https://www.investopedia.com/terms/t/tying.asp

  ovanstående länk beskriver situationen precis fråga 2?
  Emil
 • Hej igen Emil!

  Tying, eller kopplingsförbehåll kan vara förbjudet även enligt svensk och europeisk konkurrensrätt. I tillägg till vad Alexander angett kan man säga om kopplingsförbehåll (och kombinationserbjudanden). 

  Kopplingsförbehåll är ett typ av missbruk av dominerande ställning.

  Kopplingsförbehåll och kombinationserbjudanden innebär att två eller flera produkter säljs tillsammans. Produkter kan säljas tillsammans under olika former. Det är vanligt att tala om tre distinkta former av sampaketerad försäljning:
  1. Kopplingsförbehåll (tying) innebär att en kund som köper en produkt (den kopplande produkten) även måste köpa en annan produkt (den kopplade produkten) av det dominerande företaget. Den kopplade produkten går att köpa separat, men den kopplande produkten kan enbart köpas ihop med den kopplade produkten.
  2. Rena kombinationserbjudanden (pure bundling) beskriver en situation där produkter enbart säljs tillsammans. Två produkter A och B säljs endast i paket A + B och går inte att köpa separat.
  3. Blandade kombinationserbjudanden (mixed bundling), också kallade flerproduktsrabatter, innebär att de ingående produkterna säljs billigare när de köps i ett paket, även om det är möjligt att köpa varje ingående produkt separat.
  För att missbruksreglerna ska bli tillämpbara krävs att aktören har en dominerande ställning. Med dominerande ställning avses att aktören kan agera obehindrat av konkurrenter, kunder och konsumenter. Som en generell utgångspunkt krävs en marknadsandel på 40 procent på den relevanta marknaden.
  Martin Bäckström

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.