Till senaste kommentaren

Är förutsättningarna för synnerlig brådska uppfyllda?

Låt oss säga att en myndighet har en ramavtalsleverantör som missköter uppdraget till den grad att myndigheten säger upp avtalet. Myndigheten har behov av tjänsten och genomför därför en direktupphandling för att täcka behovet till dess ett nytt upphandlat avtal är på plats. Vidare annonserar man omgående en upphandling, som dock blir överprövad. Överprövningen drar ut på tiden och först efter ett år efter att avtalet sades upp kan myndigheten teckna avtal med den nya leverantören.
Med utgångspunkt i situationen ovan, hur bör en myndighet resonera och agera om den har behov säga upp ett avtal med en befintlig leverantör men vill undvika att den påföljande direktupphandlingen ses som otillåten? Händelsen får anses som möjlig att förutse av den upphandlande myndigheten men är i princip omöjlig att undvika. Låt oss säga att tjänsten inte är av stor samhällsekonomisk betydelse eller viktig medicinsk art och att det direktupphandlade avtalet överstiger tröskelvärdet.

Kommentarer

 • Hej Frida

  Tack för din fråga till Konkurrensverket.

  Huvudregeln är att upphandlande myndigheter ska annonsera sina inköp. Det finns undantag från huvudregeln som tillåter att inköp görs även utan att den upphandlande myndigheten annonserar inköpet. Ett av undantagen är direktupphandling.

  Direktupphandling kan användas i tre olika situationer. Det får dels ske för köp upp till den så kallade direktupphandlingsgränsen. Läs mer om direktupphandlingsgränsen här. Som jag tolkar din fråga överstiger köpet denna gräns.

  Vidare får direktupphandling ske i vissa i lagen (LOU, LUF) särskilt angivna situationer då den upphandlande myndigheten eller enheten får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

  Direktupphandling får slutligen genomföras om det föreligger synnerliga skäl.
  Det framkommer inte av bestämmelsen i LOU/LUF vad som ska anses utgöra synnerliga skäl att direktupphandla. Enligt förarbetena till bestämmelsen kan vissa hälso- och sjukvårdstjänster samt socialtjänster direktupphandlas. Som jag förstår frågan rör det sig inte om en upphandling av motsvarande tjänster. Vad som utgör synnerliga skäl prövas från fall till fall.

  Ett exempel på när synnerliga skäl anses föreligga är när det föreligger synnerlig brådska. Synnerlig brådska förutsätter att det rör sig om en situation som den upphandlande myndigheten/enheten inte kunnat förutse, att de allmänna tidsfristerna inte kan respekteras, att finns ett orsakssamband mellan den oförutsedda händelsen och den synnerligen brådskande situationen samt att det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet. Läs gärna mer om rekvisiten här.

  Det ska understrykas att direktupphandling på grund av synnerliga skäl är avsett att tillämpas i rena undantagsfall och bestämmelsen ska tillämpas med restriktivitet.

  Av frågan framgår inte vad som ska upphandlas och det går därför inte att dra några slutsatser kring om det föreligger synnerliga skäl för att direktupphandla eller ej. Läs gärna Upphandlingsmyndighetens svar på deras frågeforum angående vad som kan anses utgöra synnerliga skäl samt därtill hänvisad praxis här.

  Sammanfattningsvis kan sägas att det är omöjligt att svara på frågan om den situation som beskrivs i frågan skulle kunna utgöra en tillåten direktupphandling eller ej. För att en direktupphandling överstigande direktupphandlingsgränsen ska anses vara tillåten krävs det emellertid att det föreligger ett undantag från annonseringsplikten. Finns det inget undantag gå utgör inköpet per definition en otillåten direktupphandling. Det är den upphandlande myndigheten som bär bevisbördan för att det föreligger ett undantag från annonseringsskyldigheten.

  En upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela ett kontrakt genom direktupphandling får enligt LOU och LUF informera om sin avsikt genom en annons. En sådan annons, om den är korrekt utformad, påverkar möjligheten att överpröva direktupphandlingen.
  Louise

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.