Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Varför skiljer ni på kvinnor och män?

Sitter och läser på om landsbygdsstöd på er hemsida. Bland annat i en av webguiderna http://guider.jordbruksverket.se/932.guide

Noterar under flik sex i webguiden att man i ansökan behöver ange hur många arbetstimmar för kvinnor respektive män det sökta stödet kan generera. För mig verkar detta helt orimligt.
Kan ni svara på varför det är så? Är det de anställda som ska värpa äggen i exempeljordbruket???

Hampus Winroth Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Hampus!

  Jordbrukssektorn och fiskerisektorn är två områden som historiskt sett är mansdominerade, både till ägande och brukande. Sektorerna är också tydligt mansdominerad stödmässigt, både i antal och faktiska utbetalningar.

  EU bygger på en uppsättning värden, inbegripet jämställdhet, och verkar för jämställdhet (artiklarna 2 och 3.3 i EU-fördraget). Dessa mål anges även i artikel 21 i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Enligt artikel 8 i EUF-fördraget ska unionen dessutom i all sin verksamhet undanröja bristande jämställdhet och arbeta för jämställdhet (vilket också kallas jämställdhetsintegrering).

  Horisontella principer ska genomsyra arbetet med ESI-fonder. De ska integreras i genomförandet av programmen, inbegripet övervakning, rapportering och utvärdering. Vid programskrivningen för perioden 2014-2020 genomfördes en genomgång av möjligheterna till att implementera horisontella principer på ett praktiskt sätt i programmen. En praktisk implementation på stödnivå befanns vara icke görligt i andra avseenden än att säkerställa att programmen följs upp med könsuppdelad statistik i de fall detta är möjligt. Bedömningen gjordes utifrån jämställdhetslagen (SFS 1991:433). Denna är numera upphävd och ersatt av diskrimineringslagen.

  Jämställdhet och likabehandling är dock fortsatt EU-mål som är högt prioriterade. Lagstiftning, rättspraxis och fördragsändringar har bidragit till att stärka denna princip och tillämpningen av den i EU. Europaparlamentet har även tagit strid för jämställdhetsprincipen.
  Ett exempel är direktiv 2010/41/EG av den 7 juli 2010, som fastställer målen för tillämpningen av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare, bland annat inom jordbruket.


  Catrin Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.