Till senaste kommentaren

Vad räknas som skogsbete ? Kan gammal beteshage som har gran inväxt räknas dit ?

Enligt SAM kan man få miljöersättning för skogsbete. Mina får går i en gammal beteshage med mkt. gran. Räknas den till detta ?
Pia Andersson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej Pia!

    Ur SJVFS 2015:25 1 kap. 2 § framgår att "som skogsbete räknas endast mark som länsstyrelsen fastställt som skogsbete. Marken ska betas av djurslagen nötkreatur, får, get eller häst. Skogsbetet ska huvudsakligen bestå av skog med ett till övervägande del spontant uppkommet trädbestånd. Trädbeståndet ska ha inslag av gamla träd eller på annat sätt visa på att en lång kontinuitet råder i trädskiktet. Området ska sakna påtagliga indikationer på storskaliga kontinuitetsbrott till exempel trakthygge eller på att marken använts som inäga annat än i liten omfattning före jordbrukets mekanisering. Områdets markvegetation ska vara betespräglad och det ska finnas gräs, örter och ris som är dugligt som foder. Vegetationen ska innehålla växtarter eller ha en vegetationsstruktur som visar på en långvarig beteshävd."

    Utifrån din beskrivning är marken en igenväxt betesmark. En sådan kan, utifrån Jordbruksverkets föreskrifter och riktlinjer, i regel inte klassas som ett skogsbete.

    Det här svaret kommer från länsstyrelsen.
    Maria Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.