Till senaste kommentaren

Juridik för bortledande av dagvatten i diken genom skogsmark

Hej!

Vad för juridiska aspekter gäller om man vill anlägga ett dike för att leda dagvatten genom ett skogsområde till en sjö? Klassas diket som en vattenverksamhet, då det troligtvis kommer att avvattna skogsmarken, även om det inte är det primära syftet med diket?

Emma

Kommentarer

 • Hej Emma!

  Att gräva ett dike är en vattenverksamhet, men frågan här är också vilken typ av vattenverksamhet och vad det innebär gällande tillstånd och anmälan.

  Miljöbalken 11 kap. 3 §
  Med vattenverksamhet avses i detta kapitel
  1. uppförande, ändring, lagning eller utrivning av en anläggning i ett vattenområde,
  2. fyllning eller pålning i ett vattenområde,
  3. bortledande av vatten från ett vattenområde,
  4. grävning, sprängning eller rensning i ett vattenområde,
  5. en annan åtgärd i ett vattenområde som syftar till att förändra vattnets djup eller läge,
  6. bortledande av grundvatten eller utförande av en anläggning för detta,
  7. tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden eller utförande av en anläggning eller en annan åtgärd för detta, eller
  8. markavvattning.
  När du anger att syftet inte är att avvattna skogen så kan sägas att det då troligen inte blir markavvattning. Markavvattning enligt Miljöbalken 11:2: markavvattning: en åtgärd som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga om avledande av avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål.

  Ny markavvattning kräver alltid tillstånd (och i delar av landet även dispens från markavvattningsförbudet), medan annan vattenverksamhet har både tillstånd och anmälan i skalan. När det gäller dagvatten kommer också lagstiftning kring hantering av dagvatten in i bilden.

  Man kan kort säga att om tillstånd krävs eller inte beror på hur mycket och vad man påverkar. Påverkas ett naturreservat krävs tillstånd, men påverkas ett mindre område av en skog utan speciella värden så kan det räcka med en anmälan. Ni behöver utreda hur skogen påverkas av diket och ha en dialog med länsstyrelsen kring anmälan och tillstånd.

  Har du ytterligare frågor hör gärna av dig igen!
  Frida Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.