Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur kan man klaga på höjning av elnätspriser?

Vattenfall har höjt det rörliga  elnätsprisetpriset med ca 30% under 2016 och 2017. Vem är tillsynsmyndighet och vad görs åt det?

Anders Andersson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  Energimarknadsinspektionen, Ei, är tillsynsmyndighet.

  Det stämmer att många företag, bland annat Vattenfall, höjt sina avgifter flera gånger bara under det senaste året. En anledning till det är att Ei 2015 förlorade i högsta rättsinstans mot ungefär 100 elnätsföretag som överklagat våra beslut om hur mycket de fick ta ut av sina kunder under åren 2012-2015. Företagen ville höja avgifterna betydligt mer än vi tillåtit.

  Domstolen gav företagen rätt och beviljade elnätsföretagen att ta ut intäkter som var 36 miljarder kronor mer än Ei först tillåtit. Det är det som många företag utnyttjat när de höjt sina avgifter. När detta ökade utrymme är utnyttjat hoppas vi dock på en återgång till höjningar som ligger mer i linje med den övriga kostnadsutvecklingen i samhället.

  Parallellt med rättsprocesserna vi haft med elnätsföretagen har vi begärt och fått ändringar av lagen. Därför hoppas vi att våra beslut om hur mycket företagen får ta ut av sina kunder 2016-2019 ska stå sig bättre i kommande rättsprocesser. Ungefär lika många företag har nämligen överklagat dessa beslut.

  Dessvärre har du som konsument inte möjlighet att överklaga den allmänna nivån på avgifterna. Den regleras av oss som myndighet och avgörs i slutänden av domstol. Däremot kan du anmäla till oss om du anser att din avgift inte är objektiv (kostnadsriktig) eller inte uppfyller kravet på att vara icke-diskriminerande. Nedan förklarar jag närmare vad det innebär.

  Här är en kort redogörelse för hur vår reglering fungerar:

  Vi övervakar elnätsföretagen för att se att de inte tar ut för höga avgifter av dig som kund. Det gör vi genom att sätta ett tak (en intäktsram) för hur mycket ditt företag får ta ut av alla kunder i ditt område under en fyraårsperiod.

  De nuvarande intäktsramen gäller åren 2016-2019. Ditt företag får höja sina avgifter så länge de håller sig inom sin intäktsram. Företaget får också fördela sina höjningar hur de vill under den fyraårsperiod som intäktsramen gäller. Det betyder att de kan höja mer ett år och mindre ett annat. Det vi kontrollerar är att de inte tar ut mer än vad vår intäktsram tillåter och att de utformar avgifterna på ett sätt som inte strider mot lagen (se nedan).

  Nuvarande period löper ut 2019. Då kommer vi att kontrollera att ditt och alla andra elnätsföretag hållit sig inom de intäktsramar som Ei beslutat om. Det är också först då vi vet om ditt elnätsföretag tagit ut för höga avgifter av dig och andra kunder i ditt område. Under 2016 gjorde vi motsvarande kontroll för perioden 2012-2015.

  Enligt lagen ska alla avgifter vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.

  Skäligheten kontrollerar vi genom intäktsramarna på det sätt jag redan beskrivit. Här tittar vi inte på enskilda kunders avgifter utan på alla avgifter samlat. Ett elnätsföretag får ta ut avgifter som täcker skäliga kostnader för drift och underhåll. Det är också tillåtet att ha en rimlig avkastning (vinst) på det kapital som krävs för att driva verksamheten.

  Om ett företag tar ut mer än vad intäktsramen tillåter kan det få kännbara konsekvenser. Dels sänker vi deras intäktsram för nästa period med motsvarande belopp, dels kan de få betala en straffavgift på det överstigande beloppet.

  Företagen får ha olika avgifter för olika kundkategorier. Vårt krav på objektivitet handlar om att företagets samlade avgifter för en kundkategori måste reflektera de kostnader som nätföretaget har för just denna kategori. Ett företag får alltså inte gynna en kundkategori på bekostnad av en annan.

  Kravet på icke-diskriminering innebär att ett nätföretag inte får gynna en kund inom en kundkategori framför någon annan inom samma kundkategori. Likadana kunder ska ha likadana avgifter.
  Mattias Johansson Energimarknadsinspektionen

 • Jag får en räkning från Vattenfall Eldistribution AB.
  Min förbrukning för två månader är 247 kWh. och kostar 61:-

  Kostnaden för abonnemang och moms adderas till räkningen och då blir det 1248 :- för två månaders sparsam elanvändning.

  Anser politiker och myndigheten att detta är rimligt?

  Dags att släppa monopolet och konkurrensutsätta även ledningsnäten och abonnemangen?
  Missnöjd elanvändare
 • Hej!

  Kostnaden för din förbrukning kan du påverka på två sätt. Du kan välja den billigaste elhandlaren och du kan minska din förbrukning genom sparsam användning. Mad tanke på din låga kostnad verkar du här ha gjort ett bra jobb.

  Din elnätskostnad ska däremot stå i förhållande till de kostnader som elnätsföretaget har för att driva nätet fram till dig och liknande kunder i ditt område. Elnätsavgiften är svårare att påverka. Har du säkringstariff kan du eventuellt välja en lägre säkring.

  Din uppmaning att avskaffa monopolet ska du därför rikta till politikerna i Riksdagen som stiftat de nuvarande lagarna.
  Mattias Johansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej.
  Som elnätskund till vattenfall betalar jag ca 477kr per månad i fast avgift + 32 öre o öberföringsavgift. Hur kan det anses skäligt att ta ut så hög avgift på ett elnät hos mig som det inte görs några nya investeringar i?
  Som jämförelse kan vi ta internetleverantören som har ett fibernät hit. Där betalar jag 370kr per månad inklusive fri surf. Hur kommer det sig att två liknande marknader får ta ut så stor skillnad i fast avgift.
  Nätet är sen länge avbetalt för båda typer av nät hos mig.
  Varför får elnätsleversntören ta ut såna oskäliga avgifter utan rimlig motivering.
  Jag anser att internetleverantören gör mycket större investeringar varje år men ändå är de långt billigare!

  Är inte det ett bevis på att en tillsyn inte fungera?
  Daniel
 • Hej Daniel,
  Jag har ingen insyn i hur kostnadsbilden är för fibernätet vilket gör det svårt för mig att kommentera jämförelsen. Även om det inte görs investeringar i ditt närområde så görs andra investeringar "högre upp" i elnätet inom det elnätsområde som du tillhör och dessa investeringar påverkar också kostnaden.

  Vi övervakar elnätsföretagen för att se att de inte tar ut för höga avgifter av dig som kund. Det gör vi genom att sätta ett tak (en intäktsram) för hur mycket ditt företag får ta ut av alla kunder i ditt område under en fyraårsperiod.

  Intäktsramarna bestäms utifrån de kostnader som företagen har i form av fasta kostnader, rörliga kostnader samt kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna är en kalkylerad ränta på de anläggningstillgångar som elnätsföretagen äger.

  De nuvarande intäktsramen gäller åren 2016-2019. Ditt företag får höja sina avgifter så länge de håller sig inom sin intäktsram. Företaget får också fördela sina höjningar hur de vill under den fyraårsperiod som intäktsramen gäller. Det betyder att de kan höja mer ett år och mindre ett annat. Det vi kontrollerar är att de inte tar ut mer än vad vår intäktsram tillåter och att de utformar avgifterna på ett sätt som inte strider mot lagen.

  Vänliga hälsningar
  Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen
 • Om det görs investeringar "Högre upp" i elnätet förstår jag det men när vattenfall gör en koncernöverföring på 2 miljarder från elnätsbolaget som sedan plockas ut som utdelöning så har jag svårt att förstå hur deras kostnadsram räknas ut. Jag trodde kostnad var sånt som är en kostnad och inte monopolitiska vinster som dom kan besluta om som dom vill.

  Kontrollerar ni även i efterhand vad de faktiskt gjorde för investeringar så inte den 50% ökningen jag sett de senaste åren bara gick ned i fickan som utdelnig?

  Har dom en bevisbörda och redovisningsplikt till er att de faktiskt gjort de investeringar som de baserat sin kostnadsram på och följer ni up att så faktiskt skett?
  Eller räcker det att de vinner om kostnadsramen för nästkommande år i domstol och sen följs det aldrig upp?
  Har kostnadsramen beslutats så kan de lika gärna plocka ut 100% i utdelning efter att ha gjort en koncernöverföring? Jag hoppas jag har fel men det verkar vara så här det fungerar. .
  Daniel
 • Problemet med nätprishöjningarna består i att de inte är konkurrensutsatta och att tillsynsmyndigheterna inte gör ett dugg åt saken.
  För att få rättsida på detta så måste tyvärr det till politiska beslut och jag har inte hört från något håll att det skulle finnas en sådan vilja.
  Jag skulle definitivt rösta på det parti som åtgärdar de missförhållanden som finns idag
  Tillsynsmyndigheten som inte gör någonting kan enligt min uppfattning läggas ner. De kostar pengar utan att något som helst resultat åstadkommes.

  ////Anders
  Anders Andersson
 • Hej,

  I de regler som Ei ser till att elnätsföretagen följer finns inga specifika krav om hur stor del av elnätsföretagets intäkter som måste återinvesteras. Däremot så finns det i modellen inbyggt krav om exempelvis hög kvalitet på elleveranserna vilket indirekt gör att elnätsföretagen måste förnya elnäten.

  När Ei fattar beslut om varje enskild elnätsföretags intäkter så utgår vi endast ifrån företagets kostnader för att bedriva elnätsverksamhet samt den reglerade vinsten som är 4,53 procent. Det kallas för att vi ger elnätsföretaget en intäktsram som de måste hålla sig inom, det vill säga de får inte ta ut mer pengar från sina kunder än vad denna ram tillåter. I det fall som elnätsföretaget effektiviserar sin verksamhet innebär det att de får behålla de intäkter som effektiviseringen innebär.

  Det gäller dock att inte blanda ihop den reglerade vinsten för elnätsverksamheten med hela koncernens vinst som exempelvis också kan inkludera vinster för elhandel eller produktion av el. Så kallade koncernbidrag, när intäkter lämnas över från ett bolag i koncernen till ett annat, är vad jag känner till inte förbjudet. Ei har heller inte befogenheter i denna fråga.
   
  Vad jag också skulle vilja lägga till är att även Ei anser att elnätsföretagen under senare tid har överkompenserats och att det sannolikt är en av förklaringarna till de koncernbidrag som din fråga handlar om. På grund av domstolsprocesserna som följde av Ei:s beslut om intäktsramar för perioden 2012-2015 överkompenserades elnätsföretagen för perioden 2012-2015. De ökade intäkterna för perioden 2012-2015, som domstolsprocessen medförde, har elnätsföretagen rätt att ta in från sina kunder under den tillsynsperiod (2016-2019) som vi nu är inne i. Ei har efter domstolsprocessen lämnat förslag på och fått gehör för regeländringar som drastiskt minskar risken för överkompensation framöver. Vi har också beslutat om föreskrifter om mer detaljerade regler för bedömningen av kvaliteten, effektiviteten och kostnaderna (bland annat hur anläggningarnas ålder ska bestämmas) i elnätsverksamheten. En sammanfattning av domstolsprocessen och regelförändringarna därefter hittar du via följande länk; http://www.ei.se/sv/el/Elnat-och-natprisregleri...


  När det gäller konkurrensperspektivet så är det meningen att elnätsregleringen ska skapa ett tryck på elnätsföretagen som påminner om konkurrensen på en avreglerad marknad. Det är också anledningen till att Ei fortsätter att lämna förslag om hur reglerna kan förbättras.
  Eftersom många har frågor om elnätsavgifterna just nu så har vi lagt ut information om detta på webbplatsen; http://www.ei.se/sv/el/Elnat-och-natprisregleri...
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Torbjörn Gunberg
 • Hej!

  Du konstaterar att elnätsavgifterna skiljer sig mellan olika områden. Jag förutsätter att du jämfört samma säkringsstorlek och förbrukningsprofil eftersom det i sig kan påverka avgiftens storlek relativt mycket.

  Samtidigt stämmer det att elnätsavgifterna varierar mellan olika områden i Sverige. Med den modell som politikerna har valt är det inte meningen att avgifterna ska vara lika över hela landet utan det är kostnaden att bedriva elnätsverksamhet som styr vad du får betala som kund. Elnätsföretagen har olika förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Det är olika långt mellan kunderna, terrängen ser olika ut och antalet kunder att fördela kostnader på varierar. Dessutom har företagen olika avkastningskrav från sina ägare. Vissa driver näten till närmast självkostnadspris, andra tar ut den avkastning som vi tillåter.

  De grundläggande principerna är dock lika. Enligt lagen ska alla elnätsavgifter vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.

  Skäligheten kontrollerar vi genom att sätta ett tak (en intäktsram) för hur mycket varje företag får ta ut av alla kunder i ditt område under en fyraårsperiod. Här tittar vi inte på enskilda kunders avgifter utan på alla avgifter samlat.

  Ett företag får ta ut avgifter som täcker drift och underhåll samt en begränsad avkastning. Om ett företag tar ut mer får det kännbara konsekvenser. Dels sänker vi deras ram för nästa period med motsvarande belopp, dels får de betala en straffavgift.
  Lagens krav på objektivitet handlar om att företagets samlade avgifter för en kundkategori måste reflektera de kostnader som nätföretaget har för just denna kategori. Företaget får ha olika avgifter för olika kundkategorier. Företaget får inte gynna en kundkategori på bekostnad av en annan.

  Kravet på icke-diskriminering innebär att ett nätföretag inte får gynna en kund inom en kundkategori framför någon annan inom samma kundkategori. Likadana kunder ska ha likadana avgifter.
  Mattias Johansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej,
  EON höjer sina Abonnemangsavgifter med 10% den 1 juli 2017. Man höjer också Elöverföringsavgiften med 10% samma datum. Detta är kraftiga höjningar jämfört med KPI. Min fråga är alltså...
  • Hur stor är intäktsramen i % för EON under nuvarande period 2016-2019?
  • Håller sig höjningen på 10% inom er satta intäksram för 2016-2019?
  Önskar er en fortsatt skön sommar...
  Lars-Erik Svensson
 • Hej Lars-Erik,
  Jag tror tyvärr inte jag förstår frågan kring hur stor E.ONs intäktsram är i procent så det kan jag inte svara på. Däremot vet jag att det fanns utrymme kvar i E.ONs intäktsram från perioden 2012-2015 som de får flytta med till perioden 2016-2019. Detta påverkar nivåerna i nuvarande period ganska mycket.

  Avseende om höjningen på 10 procent håller sig till de satta ramarna är i dagsläget inte möjligt att svara på. Vi har löpande avstämningar men det är först efter periodens slut som vi kan konstatera om nätföretagen hållit sig inom de ramar de tilldelats.

  Vänliga hälsningar
  Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen
 • Hej,

  Vattenfall förlorade 53 Miljarder på Nuon-affären och hur tar dom igen dessa förluster?
  Är det tillåtet att räkna in förlusterna och ta tillbaka dom via höjda avgifter för kunderna?

  Det har diskuterats mycket om att begränsa vinster inom skola, vård mm och nu är det dags att införa vinstbegränsningar inom eldistributionen.

  Ofta framhålls  "valfriheten" i olika debatter och jag undrar var den valfriheten finns när
  vi sitter i en rävsax hos en el-leverantör utan möjlighet att påverka kostnaderna eller byta leverantör.

  Det bästa vore förstås att staten tar tillbaka el-monopolet och låter det gå runt med en vinst som täcker utgifter och investeringar (utan utdelningar).
  Det skulle gynna kunderna.


  Mvh
  Ossi  Ossi Leppänen
 • Hej Ossi

  Tack för dina frågor.

  I debiteringen av sina kunder har elnätsföretaget endast rätt att ta betalt för de kostnader som finns i elnätsverksamheten samt att göra en reglerad vinst. Avseende den reglerade vinsten har Ei föreslagit skärpt lagstiftning. Om du är intresserad går det att hitta mer information om det här; http://www.ei.se/sv/nyhetsrum/nyheter/nyheter-2017/ei-foreslar-tydligare-reglering-av-elnatsforetagens-avkastning/

  Ha en bra dag!

  Thomas
  Thomas Björkström Energimarknadsinspektionen
 • Som kommentar på ovanstående svar frågar jag mig då: Hur är det möjligt att de största bolagen kan ha så extremt höga avgifter medan mindre bolag verkar kunna hålla nere elnätspriser för konsumenter i högre utsträckning? I sigtuna kostar det nästan 1.35 kr sett till både el och elnät och per KW/h för oss som har vattenfall och ändå endast 16A villa räknat på 40000 kw/h per år. Vissa delar av landet har en totalkostnat på 0.7 kr. Byter man från vattenfall på el så kan du möjligen komma ner till 1.20 om man hoppar på ett BRA erbjudande 6 mån.

  Vattenfall kan ju f-n inte behöva mata ut 20000 extra per kund? (räknat på hög förbrukning) Vid lägre förbrukning blir förvisso KW priset dyrare så det går ju procentuellt jämnt ut

  Drar de elnät över kungsleden i lappland eller? Vem granskar deras bokföring...och KOLLAR att den är rimlig!

  Det är nästan så illa att man måste undersöka vem som äger elnätet INNAN man köper bostad! Man blir riktigt trött på ICKE korrupta Sverige, eller hur var det nu igen. Bolagen kan blåsa sina kunder som MÅSTE vara kvar på hur mycket pengar som hellst
  Irriterad kund eller ska vi säga slav under elnätsbolag
 • Hej

  Tack för dina frågor! Jag har förståelse för din besvikelse över återkommande och stora höjningar av elnästavgiften.

  Att avgifterna skiljer sig kraftigt åt mellan olika elnätsföretag är korrekt. Det är dock viktigt att jämföra rätt kundkategori (16 A som du gjort) samt den totala elnätsavgiften och inte enbart den rörliga eller fasta delen av avgiften.

  Lagen säger att det inte är meningen att elnätsavgifterna för de olika elnätsföretagen ska vara identiska. Det är istället elnätsföretagets kostnader att bedriva elnätsverksamhet samt den reglerade vinsten som avgör hur mycket elnätsföretaget kan ta ut i avgifter av sina kunder. Kostnaderna varierar mellan olika elnätsföretag bland annat beroende av i vilken geografisk del i landet nätet är byggt eller beroende av hur många kunder per meter elledning som elnätsföretaget har. När det gäller relationen till den reglerade vinster så finns det aktörer (sannolikt också Vattenfall) som tar ut så mycket vinst som möjligt av sina kunder medan andra exempelvis kommunalt ägda bolag kan välja att istället erbjuda kommunborna lägre elnätsavgift.

  Ei fastställer Vattenfalls intäkter av elnätsverksamheten för fyra år i taget. För perioden 2016-2019 så beviljade vi företaget intäkter som var 4 miljarder svenska kronor mindre än vad de själva hade begärt. Tyvärr så överklagade Vattenfall Ei:s beslut till domstol. Domstolen gick sedan på Vattenfall och de övriga företagens linje.

  Precis som dig så tycker alltså även Ei att Vattenfall har överkompenserats och det är också anledningen till att vi har lämnat förslag på nya regler till regeringen. Förhoppningen är att det ska minska företagens möjlighet till överkompensation i framtiden.

  Trots din besvikelse så hoppas jag att denna information har hjälpt dig!

  Thomas
  Thomas Björkström Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy