Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur mycket får E.ON höja min nätavgift?

Just nu får vi klagomål på att E.ON har aviserat en 10 % höjning av elnätsavgifterna. De konsumenter som klagar till oss undrar t.ex. om det finns en övre gräns för hur mycket ett nätföretag får höja sina elnätsavgifter och vad Energimarknadsinspektionen gör för att begränsa nätföretagens höjningar?

Det finns en gräns över hur mycket E.ON får ta ut i elnätsavgifter av sina kunder, det kallas för intäktsram. Intäktsramen beslutar Ei om och den beskriver hur mycket pengar E.ON maximalt får ta in från sina elnätskunder. E.ON har endast rätt att ta betalt för de kostnader som genereras av elnätsverksamheten. Det tillsammans med den reglerade vinsten ryms inom den intäktsram som Ei beslutar om.

Tyvärr så har E.ON och flera andra elnätsföretag överklagat Ei:s beslut om intäktsramar både för perioderna 2012–2015 och 2016–2019. Domstolen har gått på företagens linje och därmed har elnätsföretagen fått höja sina intäkter mycket mer än vad Ei tycker är skäligt. För perioden 2012–2015 fick elnätsföretagen ta ut nästan 35 miljarder kronor mer från sina kunder än vad Ei fattat beslut om och för perioden 2016–2019 handlar det om 8 miljarder kronor. Det är detta utökade utrymmet som många företag utnyttjar när de höjer sina avgifter. När detta utrymme är utnyttjat hoppas vi på en återgång höjningar som ligger mer i linje med den övriga kostnadsutvecklingen i samhället.

Eftersom överkompensationen till elnätsföretagen är mycket allvarlig så har Ei föreslagit förbättrade regler för intäktsregleringen. Våra förslag kan du läsa om via denna länk; http://ei.se/sv/Publikationer/Rapporter-och-PM/rapporter-2017/nya-regler-for-elnatsforetagen-infor-perioden-2020-2023-ei-r2017-07/

Här är en kort redogörelse för hur vår reglering fungerar:
Vi övervakar elnätsföretagen för att se att de inte tar ut för höga avgifter av dig som kund. Det gör vi genom att sätta ett tak (en intäktsram) för hur mycket ditt företag får ta ut av alla kunder i ditt område under en fyraårsperiod.

Enligt lagen ska alla avgifter vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.
Skäligheten kontrollerar vi genom intäktsramarna. Här tittar vi inte på enskilda kunders avgifter utan på alla avgifter samlat. Ett elnätsföretag får ta ut avgifter som täcker skäliga kostnader för drift och underhåll. Det är också tillåtet att ha en rimlig avkastning (vinst) på det kapital som krävs för att driva verksamheten.

Om ett företag tar ut mer än vad intäktsramen tillåter får det kännbara konsekvenser. Dels sänker vi deras ram för nästa period med motsvarande belopp, dels får de betala en straffavgift på det överstigande beloppet.

Företagen får ha olika avgifter för olika kundkategorier. Vårt krav på objektivitet handlar om att företagets samlade avgifter för en kundkategori måste reflektera de kostnader som nätföretaget har för just denna kategori. Ett företag får alltså inte gynna en kundkategori på bekostnad av en annan.

Kravet på icke-diskriminering innebär att ett nätföretag inte får gynna en kund inom en kundkategori framför någon annan inom samma kundkategori. Likadana kunder ska ha likadana avgifter.
Energimarknadsinspektionen Konsumentkontakt Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.