Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur kan man klaga på höjning av elnätspriser?

Vattenfall har höjt det rörliga  elnätsprisetpriset med ca 30% under 2016 och 2017. Vem är tillsynsmyndighet och vad görs åt det?

Anders Andersson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  Energimarknadsinspektionen, Ei, är tillsynsmyndighet.

  Det stämmer att många företag, bland annat Vattenfall, höjt sina avgifter flera gånger bara under det senaste året. En anledning till det är att Ei 2015 förlorade i högsta rättsinstans mot ungefär 100 elnätsföretag som överklagat våra beslut om hur mycket de fick ta ut av sina kunder under åren 2012-2015. Företagen ville höja avgifterna betydligt mer än vi tillåtit.

  Domstolen gav företagen rätt och beviljade elnätsföretagen att ta ut intäkter som var 36 miljarder kronor mer än Ei först tillåtit. Det är det som många företag utnyttjat när de höjt sina avgifter. När detta ökade utrymme är utnyttjat hoppas vi dock på en återgång till höjningar som ligger mer i linje med den övriga kostnadsutvecklingen i samhället.

  Parallellt med rättsprocesserna vi haft med elnätsföretagen har vi begärt och fått ändringar av lagen. Därför hoppas vi att våra beslut om hur mycket företagen får ta ut av sina kunder 2016-2019 ska stå sig bättre i kommande rättsprocesser. Ungefär lika många företag har nämligen överklagat dessa beslut.

  Dessvärre har du som konsument inte möjlighet att överklaga den allmänna nivån på avgifterna. Den regleras av oss som myndighet och avgörs i slutänden av domstol. Däremot kan du anmäla till oss om du anser att din avgift inte är objektiv (kostnadsriktig) eller inte uppfyller kravet på att vara icke-diskriminerande. Nedan förklarar jag närmare vad det innebär.

  Här är en kort redogörelse för hur vår reglering fungerar:

  Vi övervakar elnätsföretagen för att se att de inte tar ut för höga avgifter av dig som kund. Det gör vi genom att sätta ett tak (en intäktsram) för hur mycket ditt företag får ta ut av alla kunder i ditt område under en fyraårsperiod.

  De nuvarande intäktsramen gäller åren 2016-2019. Ditt företag får höja sina avgifter så länge de håller sig inom sin intäktsram. Företaget får också fördela sina höjningar hur de vill under den fyraårsperiod som intäktsramen gäller. Det betyder att de kan höja mer ett år och mindre ett annat. Det vi kontrollerar är att de inte tar ut mer än vad vår intäktsram tillåter och att de utformar avgifterna på ett sätt som inte strider mot lagen (se nedan).

  Nuvarande period löper ut 2019. Då kommer vi att kontrollera att ditt och alla andra elnätsföretag hållit sig inom de intäktsramar som Ei beslutat om. Det är också först då vi vet om ditt elnätsföretag tagit ut för höga avgifter av dig och andra kunder i ditt område. Under 2016 gjorde vi motsvarande kontroll för perioden 2012-2015.

  Enligt lagen ska alla avgifter vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.

  Skäligheten kontrollerar vi genom intäktsramarna på det sätt jag redan beskrivit. Här tittar vi inte på enskilda kunders avgifter utan på alla avgifter samlat. Ett elnätsföretag får ta ut avgifter som täcker skäliga kostnader för drift och underhåll. Det är också tillåtet att ha en rimlig avkastning (vinst) på det kapital som krävs för att driva verksamheten.

  Om ett företag tar ut mer än vad intäktsramen tillåter kan det få kännbara konsekvenser. Dels sänker vi deras intäktsram för nästa period med motsvarande belopp, dels kan de få betala en straffavgift på det överstigande beloppet.

  Företagen får ha olika avgifter för olika kundkategorier. Vårt krav på objektivitet handlar om att företagets samlade avgifter för en kundkategori måste reflektera de kostnader som nätföretaget har för just denna kategori. Ett företag får alltså inte gynna en kundkategori på bekostnad av en annan.

  Kravet på icke-diskriminering innebär att ett nätföretag inte får gynna en kund inom en kundkategori framför någon annan inom samma kundkategori. Likadana kunder ska ha likadana avgifter.
  Mattias Johansson Energimarknadsinspektionen

 • Jag får en räkning från Vattenfall Eldistribution AB.
  Min förbrukning för två månader är 247 kWh. och kostar 61:-

  Kostnaden för abonnemang och moms adderas till räkningen och då blir det 1248 :- för två månaders sparsam elanvändning.

  Anser politiker och myndigheten att detta är rimligt?

  Dags att släppa monopolet och konkurrensutsätta även ledningsnäten och abonnemangen?
  Missnöjd elanvändare
 • Hej!

  Kostnaden för din förbrukning kan du påverka på två sätt. Du kan välja den billigaste elhandlaren och du kan minska din förbrukning genom sparsam användning. Mad tanke på din låga kostnad verkar du här ha gjort ett bra jobb.

  Din elnätskostnad ska däremot stå i förhållande till de kostnader som elnätsföretaget har för att driva nätet fram till dig och liknande kunder i ditt område. Elnätsavgiften är svårare att påverka. Har du säkringstariff kan du eventuellt välja en lägre säkring.

  Din uppmaning att avskaffa monopolet ska du därför rikta till politikerna i Riksdagen som stiftat de nuvarande lagarna.
  Mattias Johansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej.
  Som elnätskund till vattenfall betalar jag ca 477kr per månad i fast avgift + 32 öre o öberföringsavgift. Hur kan det anses skäligt att ta ut så hög avgift på ett elnät hos mig som det inte görs några nya investeringar i?
  Som jämförelse kan vi ta internetleverantören som har ett fibernät hit. Där betalar jag 370kr per månad inklusive fri surf. Hur kommer det sig att två liknande marknader får ta ut så stor skillnad i fast avgift.
  Nätet är sen länge avbetalt för båda typer av nät hos mig.
  Varför får elnätsleversntören ta ut såna oskäliga avgifter utan rimlig motivering.
  Jag anser att internetleverantören gör mycket större investeringar varje år men ändå är de långt billigare!

  Är inte det ett bevis på att en tillsyn inte fungera?
  Daniel
 • Hej Daniel,
  Jag har ingen insyn i hur kostnadsbilden är för fibernätet vilket gör det svårt för mig att kommentera jämförelsen. Även om det inte görs investeringar i ditt närområde så görs andra investeringar "högre upp" i elnätet inom det elnätsområde som du tillhör och dessa investeringar påverkar också kostnaden.

  Vi övervakar elnätsföretagen för att se att de inte tar ut för höga avgifter av dig som kund. Det gör vi genom att sätta ett tak (en intäktsram) för hur mycket ditt företag får ta ut av alla kunder i ditt område under en fyraårsperiod.

  Intäktsramarna bestäms utifrån de kostnader som företagen har i form av fasta kostnader, rörliga kostnader samt kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna är en kalkylerad ränta på de anläggningstillgångar som elnätsföretagen äger.

  De nuvarande intäktsramen gäller åren 2016-2019. Ditt företag får höja sina avgifter så länge de håller sig inom sin intäktsram. Företaget får också fördela sina höjningar hur de vill under den fyraårsperiod som intäktsramen gäller. Det betyder att de kan höja mer ett år och mindre ett annat. Det vi kontrollerar är att de inte tar ut mer än vad vår intäktsram tillåter och att de utformar avgifterna på ett sätt som inte strider mot lagen.

  Vänliga hälsningar
  Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen
 • Om det görs investeringar "Högre upp" i elnätet förstår jag det men när vattenfall gör en koncernöverföring på 2 miljarder från elnätsbolaget som sedan plockas ut som utdelöning så har jag svårt att förstå hur deras kostnadsram räknas ut. Jag trodde kostnad var sånt som är en kostnad och inte monopolitiska vinster som dom kan besluta om som dom vill.

  Kontrollerar ni även i efterhand vad de faktiskt gjorde för investeringar så inte den 50% ökningen jag sett de senaste åren bara gick ned i fickan som utdelnig?

  Har dom en bevisbörda och redovisningsplikt till er att de faktiskt gjort de investeringar som de baserat sin kostnadsram på och följer ni up att så faktiskt skett?
  Eller räcker det att de vinner om kostnadsramen för nästkommande år i domstol och sen följs det aldrig upp?
  Har kostnadsramen beslutats så kan de lika gärna plocka ut 100% i utdelning efter att ha gjort en koncernöverföring? Jag hoppas jag har fel men det verkar vara så här det fungerar. .
  Daniel
 • Problemet med nätprishöjningarna består i att de inte är konkurrensutsatta och att tillsynsmyndigheterna inte gör ett dugg åt saken.
  För att få rättsida på detta så måste tyvärr det till politiska beslut och jag har inte hört från något håll att det skulle finnas en sådan vilja.
  Jag skulle definitivt rösta på det parti som åtgärdar de missförhållanden som finns idag
  Tillsynsmyndigheten som inte gör någonting kan enligt min uppfattning läggas ner. De kostar pengar utan att något som helst resultat åstadkommes.

  ////Anders
  Anders Andersson
 • Hej,

  I de regler som Ei ser till att elnätsföretagen följer finns inga specifika krav om hur stor del av elnätsföretagets intäkter som måste återinvesteras. Däremot så finns det i modellen inbyggt krav om exempelvis hög kvalitet på elleveranserna vilket indirekt gör att elnätsföretagen måste förnya elnäten.

  När Ei fattar beslut om varje enskild elnätsföretags intäkter så utgår vi endast ifrån företagets kostnader för att bedriva elnätsverksamhet samt den reglerade vinsten som är 4,53 procent. Det kallas för att vi ger elnätsföretaget en intäktsram som de måste hålla sig inom, det vill säga de får inte ta ut mer pengar från sina kunder än vad denna ram tillåter. I det fall som elnätsföretaget effektiviserar sin verksamhet innebär det att de får behålla de intäkter som effektiviseringen innebär.

  Det gäller dock att inte blanda ihop den reglerade vinsten för elnätsverksamheten med hela koncernens vinst som exempelvis också kan inkludera vinster för elhandel eller produktion av el. Så kallade koncernbidrag, när intäkter lämnas över från ett bolag i koncernen till ett annat, är vad jag känner till inte förbjudet. Ei har heller inte befogenheter i denna fråga.
   
  Vad jag också skulle vilja lägga till är att även Ei anser att elnätsföretagen under senare tid har överkompenserats och att det sannolikt är en av förklaringarna till de koncernbidrag som din fråga handlar om. På grund av domstolsprocesserna som följde av Ei:s beslut om intäktsramar för perioden 2012-2015 överkompenserades elnätsföretagen för perioden 2012-2015. De ökade intäkterna för perioden 2012-2015, som domstolsprocessen medförde, har elnätsföretagen rätt att ta in från sina kunder under den tillsynsperiod (2016-2019) som vi nu är inne i. Ei har efter domstolsprocessen lämnat förslag på och fått gehör för regeländringar som drastiskt minskar risken för överkompensation framöver. Vi har också beslutat om föreskrifter om mer detaljerade regler för bedömningen av kvaliteten, effektiviteten och kostnaderna (bland annat hur anläggningarnas ålder ska bestämmas) i elnätsverksamheten. En sammanfattning av domstolsprocessen och regelförändringarna därefter hittar du via följande länk; http://www.ei.se/sv/el/Elnat-och-natprisregleri...


  När det gäller konkurrensperspektivet så är det meningen att elnätsregleringen ska skapa ett tryck på elnätsföretagen som påminner om konkurrensen på en avreglerad marknad. Det är också anledningen till att Ei fortsätter att lämna förslag om hur reglerna kan förbättras.
  Eftersom många har frågor om elnätsavgifterna just nu så har vi lagt ut information om detta på webbplatsen; http://www.ei.se/sv/el/Elnat-och-natprisregleri...
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Torbjörn Gunberg
 • Hej!

  Du konstaterar att elnätsavgifterna skiljer sig mellan olika områden. Jag förutsätter att du jämfört samma säkringsstorlek och förbrukningsprofil eftersom det i sig kan påverka avgiftens storlek relativt mycket.

  Samtidigt stämmer det att elnätsavgifterna varierar mellan olika områden i Sverige. Med den modell som politikerna har valt är det inte meningen att avgifterna ska vara lika över hela landet utan det är kostnaden att bedriva elnätsverksamhet som styr vad du får betala som kund. Elnätsföretagen har olika förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Det är olika långt mellan kunderna, terrängen ser olika ut och antalet kunder att fördela kostnader på varierar. Dessutom har företagen olika avkastningskrav från sina ägare. Vissa driver näten till närmast självkostnadspris, andra tar ut den avkastning som vi tillåter.

  De grundläggande principerna är dock lika. Enligt lagen ska alla elnätsavgifter vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.

  Skäligheten kontrollerar vi genom att sätta ett tak (en intäktsram) för hur mycket varje företag får ta ut av alla kunder i ditt område under en fyraårsperiod. Här tittar vi inte på enskilda kunders avgifter utan på alla avgifter samlat.

  Ett företag får ta ut avgifter som täcker drift och underhåll samt en begränsad avkastning. Om ett företag tar ut mer får det kännbara konsekvenser. Dels sänker vi deras ram för nästa period med motsvarande belopp, dels får de betala en straffavgift.
  Lagens krav på objektivitet handlar om att företagets samlade avgifter för en kundkategori måste reflektera de kostnader som nätföretaget har för just denna kategori. Företaget får ha olika avgifter för olika kundkategorier. Företaget får inte gynna en kundkategori på bekostnad av en annan.

  Kravet på icke-diskriminering innebär att ett nätföretag inte får gynna en kund inom en kundkategori framför någon annan inom samma kundkategori. Likadana kunder ska ha likadana avgifter.
  Mattias Johansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej,
  EON höjer sina Abonnemangsavgifter med 10% den 1 juli 2017. Man höjer också Elöverföringsavgiften med 10% samma datum. Detta är kraftiga höjningar jämfört med KPI. Min fråga är alltså...
  • Hur stor är intäktsramen i % för EON under nuvarande period 2016-2019?
  • Håller sig höjningen på 10% inom er satta intäksram för 2016-2019?
  Önskar er en fortsatt skön sommar...
  Lars-Erik Svensson
 • Hej Lars-Erik,
  Jag tror tyvärr inte jag förstår frågan kring hur stor E.ONs intäktsram är i procent så det kan jag inte svara på. Däremot vet jag att det fanns utrymme kvar i E.ONs intäktsram från perioden 2012-2015 som de får flytta med till perioden 2016-2019. Detta påverkar nivåerna i nuvarande period ganska mycket.

  Avseende om höjningen på 10 procent håller sig till de satta ramarna är i dagsläget inte möjligt att svara på. Vi har löpande avstämningar men det är först efter periodens slut som vi kan konstatera om nätföretagen hållit sig inom de ramar de tilldelats.

  Vänliga hälsningar
  Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen
 • Hej,

  Vattenfall förlorade 53 Miljarder på Nuon-affären och hur tar dom igen dessa förluster?
  Är det tillåtet att räkna in förlusterna och ta tillbaka dom via höjda avgifter för kunderna?

  Det har diskuterats mycket om att begränsa vinster inom skola, vård mm och nu är det dags att införa vinstbegränsningar inom eldistributionen.

  Ofta framhålls  "valfriheten" i olika debatter och jag undrar var den valfriheten finns när
  vi sitter i en rävsax hos en el-leverantör utan möjlighet att påverka kostnaderna eller byta leverantör.

  Det bästa vore förstås att staten tar tillbaka el-monopolet och låter det gå runt med en vinst som täcker utgifter och investeringar (utan utdelningar).
  Det skulle gynna kunderna.


  Mvh
  Ossi  Ossi Leppänen
 • Hej Ossi

  Tack för dina frågor.

  I debiteringen av sina kunder har elnätsföretaget endast rätt att ta betalt för de kostnader som finns i elnätsverksamheten samt att göra en reglerad vinst. Avseende den reglerade vinsten har Ei föreslagit skärpt lagstiftning. Om du är intresserad går det att hitta mer information om det här; http://www.ei.se/sv/nyhetsrum/nyheter/nyheter-2017/ei-foreslar-tydligare-reglering-av-elnatsforetagens-avkastning/

  Ha en bra dag!

  Thomas
  Thomas Björkström Energimarknadsinspektionen
 • Som kommentar på ovanstående svar frågar jag mig då: Hur är det möjligt att de största bolagen kan ha så extremt höga avgifter medan mindre bolag verkar kunna hålla nere elnätspriser för konsumenter i högre utsträckning? I sigtuna kostar det nästan 1.35 kr sett till både el och elnät och per KW/h för oss som har vattenfall och ändå endast 16A villa räknat på 40000 kw/h per år. Vissa delar av landet har en totalkostnat på 0.7 kr. Byter man från vattenfall på el så kan du möjligen komma ner till 1.20 om man hoppar på ett BRA erbjudande 6 mån.

  Vattenfall kan ju f-n inte behöva mata ut 20000 extra per kund? (räknat på hög förbrukning) Vid lägre förbrukning blir förvisso KW priset dyrare så det går ju procentuellt jämnt ut

  Drar de elnät över kungsleden i lappland eller? Vem granskar deras bokföring...och KOLLAR att den är rimlig!

  Det är nästan så illa att man måste undersöka vem som äger elnätet INNAN man köper bostad! Man blir riktigt trött på ICKE korrupta Sverige, eller hur var det nu igen. Bolagen kan blåsa sina kunder som MÅSTE vara kvar på hur mycket pengar som hellst
  Irriterad kund eller ska vi säga slav under elnätsbolag
 • Hej

  Tack för dina frågor! Jag har förståelse för din besvikelse över återkommande och stora höjningar av elnästavgiften.

  Att avgifterna skiljer sig kraftigt åt mellan olika elnätsföretag är korrekt. Det är dock viktigt att jämföra rätt kundkategori (16 A som du gjort) samt den totala elnätsavgiften och inte enbart den rörliga eller fasta delen av avgiften.

  Lagen säger att det inte är meningen att elnätsavgifterna för de olika elnätsföretagen ska vara identiska. Det är istället elnätsföretagets kostnader att bedriva elnätsverksamhet samt den reglerade vinsten som avgör hur mycket elnätsföretaget kan ta ut i avgifter av sina kunder. Kostnaderna varierar mellan olika elnätsföretag bland annat beroende av i vilken geografisk del i landet nätet är byggt eller beroende av hur många kunder per meter elledning som elnätsföretaget har. När det gäller relationen till den reglerade vinster så finns det aktörer (sannolikt också Vattenfall) som tar ut så mycket vinst som möjligt av sina kunder medan andra exempelvis kommunalt ägda bolag kan välja att istället erbjuda kommunborna lägre elnätsavgift.

  Ei fastställer Vattenfalls intäkter av elnätsverksamheten för fyra år i taget. För perioden 2016-2019 så beviljade vi företaget intäkter som var 4 miljarder svenska kronor mindre än vad de själva hade begärt. Tyvärr så överklagade Vattenfall Ei:s beslut till domstol. Domstolen gick sedan på Vattenfall och de övriga företagens linje.

  Precis som dig så tycker alltså även Ei att Vattenfall har överkompenserats och det är också anledningen till att vi har lämnat förslag på nya regler till regeringen. Förhoppningen är att det ska minska företagens möjlighet till överkompensation i framtiden.

  Trots din besvikelse så hoppas jag att denna information har hjälpt dig!

  Thomas
  Thomas Björkström Energimarknadsinspektionen
 • Hej

  I takt med att jag sänkt min förbrukning med energi snåla lampor, hushållsmaskiner, uppvärmning, så har de fasta avgifterna ökat i samma takt.
  Ju mer jag sparar in, desto mer höjer de bara de fasta avgifterna för att få in vinsterna
  Detta har de klart räknat ut i takt med att alla produkter kommer bli mer strömsnåla i framtiden
  Så nu kan de bara höja elöverföringsavgiften om min förbrukning sjunker så att samma vinst kan tas ut...fint va?

  Om det är ni som övervakar bolagen borde ni kanske göra nåt,  kanske ringa o fråga bolagen vad de sysslar med, de skiter ju fullständigt i oss konsumenter.
  Nä den här verksamheten skulle aldrig sålts ut till giriga bolag som dessutom har kartellbildning vilket ni säkert förstår, och domstolar och beslut går att köpa idag för rätt pengar, vilket vi såg i senaste beslutet men det begriper ni säkert med....
  Nisse
 • Hej Nisse

  Tack för dina frågor!

  Med fasta avgifter utgår jag att du menar elnätsavgifterna. Elnätsföretagen har enligt ellagen rätt att ta betalt för de kostnader som finns i elnätsverksamheten samt att göra en reglerad vinst. Det är Ei som avgör hur stora intäkter elnätsföretagen får göra.

  Tyvärr så har flera elnätsföretag överklagat våra beslut och av domstolen fått rätt att ta ut mer avgifter av sina kunder än vad vi tycker är rimligt. För perioden 2016-2019 så skiljer det ungefär 8 miljarder svenska kronor mellan Ei:s ursprungliga beslut och elnätsföretagens slutgiltiga intäkter.

  Med anledning av det så har Ei lämnat förslag på nya regler som förhoppningsvis ska minska risken för överkompensation i framtiden. Mer information om det hittar du via följande länk; http://www.ei.se/sv/nyhetsrum/nyheter/nyheter-2017/ei-foreslar-tydligare-reglering-av-elnatsforetagens-avkastning/

  Hoppas informationen hjälpte dig!

  Thomas
  Thomas Björkström Energimarknadsinspektionen
 • Hej Thomas.

  Det är tragiskt att våra statliga tillsynsmyndigheter blir överkörda av bolagen och köpta domstolar men är inget förvånande i dessa tider.
  Dessa bolag gör miljardvinster varje år men gnäller samtidigt över lite underhåll av det ledningsnät som föder dem.
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/eljattarna-ger-miljardutdelningar-till-agarna
  Enligt ATL har Vattenfall, Eon och Ellevio – tidigare Fortum – lämnat totalt 24,6 miljarder i koncernbidrag till ägarna de senaste åren.

  Nä som jag sa innan så skulle inte denna verksamhet sålts ut till kreto o pleti, samma med skolor och äldreomsorg, när det gäller vissa saker, ska inte vinst gå före mänskliga basala rättigheter.......
  Nisse
 • Hej Nisse

  Jag förstår din besvikelse. När det gäller synpunkter om hur regleringen i grunden ska fungera så kan du också kontakta Energi- och miljödepartementet.

  Mvh

  Thomas
  Thomas Björkström Energimarknadsinspektionen
 • Det är omöjligt att abbonemangs avg skall vara 5000 kr om året som EON har detta stämmer inte .
  Gör något ni  som sitter där o fiser på el myngigheten

  Jag vill samtidigt ha min abbonemangs avg retroaktivt tillbaka.
  Tommy
 • Det är orättvist att en fattig pensionär ska betala 5000 kr om året c:a 5 % av sin sketna rent för låga pension emedan en riksdags ledamot som har 780 000 kr om året i arvode betalar det samma.
  Detta är garnterat upp gjort bland politiker för att svälta ut den fattiga pensionären så att han ska svälta och frysa igäl.  
  Vilken sjuk orättvisa


  Tommy
 • Hej Tommy,
  Jag har förståelse för din besvikelse eftersom även Ei anser att elnätsföretagen har överkompenserats under senare tid. De ökade intäkterna för perioden 2012-2015, som domstolsprocessen medförde efter det att nätföretagen överklagade Ei:s beslut om intäktsramar för perioden 2012-2015, har elnätsföretagen rätt att ta in från sina kunder under den tillsynsperiod (2016-2019) som vi nu är inne i. Det är en av orsakerna till de återkommande och stora höjningarna av elnätsavgiften.

  Hälsningar Madeleine
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • hej Jag vill se att ni går till EU domstolen med detta. Här skall inte finnas några monopol i EU . De måste konkorans  utsättas . Detta är ju rena rama diktaturen.


  Varför finns Energimarknadsinspektionen?
  Ni gör ju ingenting.
  Ni kan börja bygga fattig hus istället.

  Tommy Broman
  Fattigare för varje dag
  Tommy
 • Hej Tommy

  Tack för dina frågor!

  Som framgår tidigare i denna tråd så arbetar Ei kontinuerligt med den här frågan och har nyligen i rapportform lämnat förslag på förbättrat regelverk till regeringen. En sammanfattning av våra förslag och rapporten i sin helhet hittar du via följande länk; http://www.ei.se/sv/nyhetsrum/nyheter/nyheter-2017/ei-foreslar-tydligare-reglering-av-elnatsforetagens-avkastning/

  Bland Europas medlemsländer så finns det vad jag känner till inget land som har konkurrensutsatt elnätsverksamheten. Den praktiska förklaringen till det är att det anses både ekonomiskt och miljömässigt ohållbart att bygga parallella elnät. I europeisk rätt som är styrande för Ei:s arbete fastställs det bland annat att Ei (och övriga tillsynsmyndigheter i Europa) ska fastställa eller godkänna elnätsavgifter eller metoder för beräkning av tarifferna. Även i arbetet med att lämna förslag på nya regler har Ei tagit hänsyn till europeisk lagstiftning.

  Trevlig helg!

  Thomas
  Thomas Björkström Energimarknadsinspektionen
 • Frågan man då kan ställa sig är hur elbolagen kan överklaga i svensk domstol? Borde inte det ske i europeisk domstol eftersom även ni sett att avgifterna är långt från skäliga?
  Missnöjd vattenfall kund
 • Hej

  Europeiskt direktiv är inte direkt tillämplig i Sverige utan måste implementeras i nationell lagstiftning för att vara gällande. Det är anledningen till att domstolsprocesserna ägt rum i svensk domstol.

  Trevlig helg!

  Thomas
  Thomas Björkström Energimarknadsinspektionen
 • Förklara gärna för mig hur man kan ha ett rörligt överföringspris på en fast anläggning.
  Elledningarna slits ju inte mer för att överför mindre ström.
  För mig är det helt ofattbart att dessa enorma prishöjningar går igenom utan att någon gör något som helst åt det.
  Vakna ni som är tillsyningsmyndighet! Dags att agera!!

  ///Anders
  Anders
 • Det blev fel mitt förra inlägg.
  Mer eller mindre ström skulle det ha ståt
  Anders
 • Hej Anders

  Elnätsföretagen har rätt att ta betalt endast för de kostnader som genereras av elnätsverksamheten. Det tillsammans med den reglerade vinsten ryms inom den intäktsram (max tak för intäkter av elnätsverksamheten) som Ei beslutar om.

  Hur elnätsföretagen sedan tar ut avgiften är inte reglerat i lag utan nätföretagen strukturerar elnätsavgifterna på lite olika sätt. En avgift kan exempelvis bestå av både en fast och en rörlig del som kan vara olika stora hos olika företag. De rörliga och fasta delarna i nätavgiften brukar dock någorlunda spegla de fasta respektive rörliga kostnader som nätföretaget har för sitt nät. Som vi skrivit tidigare i denna tråd (Mattias 18 maj) så måste dock avgifterna vara objektiva och får inte diskriminera någon kund.

  Jag har stor förståelse för din besvikelse Anders då jag känner till att många konsumenter under senare år har drabbats av återkommande och stora höjningar av tariffen.

  Som vi nämnt tidigare i denna tråd så tycker även vi på Ei att elnätsföretagen har överkompenserats. Anledningen till överkompensationen är att elnätsföretagen har överklagat Ei:s beslut till domstol med följden att domstolen har gått på företagens linje. Skillnaden mellan Ei:s och nätföretagens uppfattning om vad som är skäliga intäkter har skiljt sig åt markant under de två senaste tillsynsperioderna. 2012-2015 handlade det om nästan 35 miljarder kronor och för perioden 2016-2019 handlar det om ungefär 8 miljarder kronor.

  Detta är såklart mycket allvarligt och med anledning av det så har vi gjort så mycket som vi har kunnat genom att föreslå förbättrade regler för intäktsregleringen. Våra förslag kan du alltså läsa om via denna länk; http://www.ei.se/sv/nyhetsrum/nyheter/nyheter-2017/ei-foreslar-tydligare-reglering-av-elnatsforetagens-avkastning/

  Med vänlig hälsning

  Thomas
  Thomas Björkström Energimarknadsinspektionen
 • Hej,
  det verkar ha slutat komma in kommentarer... Era svar är ganska formella och ointressanta och jag förstår att folk tröttnar på att skriva. De som skriver och klagar har verkligen problem och önskar ett mänskligare bemötande, tror jag. Inte bara ett rabblande av era uppdrag.
  Om ni ska vara tillsynsmyndighet så borde ni visa lite mer go och inte bara ge upp som när ni förlorade mot bolagen - vilken skam! Kunde ni inte överklaga? Ni verkar vara lika uddlösa och ha lika lite kraft  som vi privatkunder. Ska vi bara ge oss?
  Och ni, ska ni inte ta strid för konsumenterna - det var det jag trodde ni var till för. Ska ni bara vara byråkratiska? Mycket trist. Man skulle vilja se lite mer jävlaranamma, tamejfan!

  Marita Olofsdotter
 • Hej Marita,
  Våra svar är ganska formella då vi är en myndighet och det vi redogjort för tidigare i tråden är den verklighet vi har att förhålla oss till. Vi kan inte skapa intressanta svar som är osanna.

  När du skriver att vi inte tar strid och överklagar så stämmer inte det. Frågan om nätavgifterna har avgjorts på högsta instans vid de tillfällen som det varit aktuellt. Det vill säga att vi har överklagat och fört kundernas talan så långt vi kunnat. Parallellt med de pågående processerna i domstol har vi arbetat fram och föreslagit ändringar i regelverken och även fått gehör för dessa förändringar vid flera tillfällen. Den senaste förändringen kan du läsa om här. https://www.ei.se/sv/nyhetsrum/nyheter/nyheter-2018/ny-forordning-om-elnatsreglering/

  Vänliga hälsningar
  Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.