Till senaste kommentaren

Upphävande av kontrakt för uppdrag på evenemang

Hej!
Jag skulle leda valborgsfirandet på Skansen. Hur är det nu när det ställs in - har jag rätt till någon ersättning
​Endast muntligt avtal, men riklig mailkonversationer om manus etc finnes. Så exakta villkor finns ju inte specificerade. Force Majeur

​Bästa hälsningar
Esmeralda

Kommentarer

 • Att det inte finns några uttryckliga skrivningar om just force majeur skulle i det här läget kunna anses gynna dig eftersom man då får anses falla tillbaka på den allmänna rättsgrundsatsen att avtal ska hållas; pacta sunt servanda.

  Ett undantag från denna grundläggande rättsprincip om avtalsbundenhet är dock situationer där ändrade förhållanden inträffar efter avtalets ingående. När det inträffar kan klausuler i avtal i enlighet med avtalsregelens bestämmelser jämkas eller bortses från som oskäliga. Parterna kan hamna i situationer då, exempelvis utifrån myndighetsbeslut eller restriktioner parten blir förhindrad att fullgöra sina förpliktelser. Det vill säga även om inte en force majeure-klausul finns inskriven i avtalet kan följden blir den samma vid en jämkning av avtalet.

  • Rimligen har du redan lagt ned arbete inför uppdraget i fråga. Enligt kontraktsrättsliga principer har du rätt att få betalning för den delen, även om uppdragsgivaren avbokar nu med hänvisning till pandemin och åberopar force majeure.

  Det framgår inte hur omfattande värdet av uppdraget är i din verksamhet. Mot bakgrund av ovanstående råder jag dig att bestrida uppdragsgivarens rätt att helt avboka utan att utge någon ersättning.

  Den som hävdar force majeure har bevisbördan för sitt påstående och rättsliga processer är förenade med både kostnader och tid. Även om det är möjligt att händelser med anledning av covid-19 skulle kunna utgöra grund för force majeure eller jämkning enligt avtalslagen, och således leda till ansvarsfrihet för beställaren, kan det i många fall vara mer ändamålsenligt att föra en diskussion med motparten och försöka hitta en gemensam lösning.
  DIK

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.