Skyddsombuds möjligheter att begära arbetsmiljöåtgärder; 6:6a arbetsmiljölagen

Att vara skyddsombud innebär en speciell ställning inom svensk rätt. Som skyddsombud har du en skyddad rätt att initiera dialog med arbetsgivaren och du har dessutom rätt att få svar från arbetsgivaren om hur ett problem i arbetsmiljön ska lösas.

Hur du ska gå till väga, liksom hur du för frågan vidare ytterligare ett steg om problemet inte åtgärdas, framgår av 6 kap. 6 a § Arbetsmiljölagen (därav att en sådan formaliserad begäran som avses i paragrafen också kallas för "6:6a").

Vägen till 6:6a
En arbetstagare som vill påtala en brist i arbetsmiljön ska i första hand vända sig till sin närmaste chef. Vidtar denne ingen åtgärd som löser problemet kan arbetstagaren vända sig till skyddsombudet som i sin tur vänder sig till arbetsgivaren och påtalar bristerna.

Det är alltid bättre att börja med dialog, dvs att prata med arbetsgivaren, än att som första steg tillgripa en sådan formell och skarp åtgärd som en 6:6a innebär- Sök gärna dialog vid flera tillfällen, gärna också via e-post, och kanske med mer än en representant för arbetsgivaren. Om detta inte hjälper, eller om det är brådskande att få åtgärd till stånd – då ska du som skyddsombud självklart använda det verktyg som 6 kap. 6 a § Arbetsmiljölagen innebär.

Vidtar arbetsgivaren ändå ingen åtgärd har skyddsombudet rätt att vända sig till Arbetsmiljöverket. Skyddsombudet ska då begära prövning enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen. I första hand är det huvudskyddsombuden som bör hantera dessa framställningar, men i formell mening har alla skyddsombud samma rätt inom sina respektive skyddsområden.
 • Observera att du måste vara utsedd som skyddsombud för att kunna agera med stöd av 6 kap. 6 a § Arbetsmiljölagen. 
 • Ditt uppdrag ska även vara anmält till arbetsgivaren. Slutligen ska åtgärden du kräver ligga inom ramen för det skyddsområde inom vilket du är utsedd till skyddsombud. 
 • Är du huvudskyddsombud kan du agera (kallas att ”lägga en 6:6a”) inom samtliga skyddsområden som ingår i uppdraget.
Det är endast om det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa som du som skyddsombud har rätt att avbryta arbetet. Det kallas för skyddsombudsstopp och regleras i 6 kap. 7 § Arbetsmiljölagen. Här kan du läsa mer om skyddsombudsstopp. Även i akuta situationer ska du eftersträva att – givetvis under förutsättning att det hinns med - kontakta arbetsgivaren först, för att denne själv ska kunna besluta om åtgärder som behöver vidtas för att avvärja faran direkt.

Den formella gången för en arbetsmiljöbegäran enligt 6 kap. 6 a § Arbetsmiljölagen kan kortfattat beskrivas i följande steg:
 1. Du som skyddsombud sammanställer en tydlig skriftlig begäran till arbetsgivaren om att få problemet i arbetsmiljön åtgärdat. En så kallad 6:6a-framställan.
 2. Arbetsgivaren ska bekräfta mottagandet av framställan till skyddsombudet.
 3. Arbetsgivaren svarar på begäran och ger besked om hur arbetsgivaren kommer att hantera de framställda kraven på åtgärder. Det ska ske ”utan dröjsmål”. Det är rimligt att få svar inom ca 7–10 arbetsdagar.
 4. Arbetsgivaren måste inom skälig tid beakta, skyddsombudets krav. Med ”beakta” menas att arbetsgivaren måste vidta åtgärd.
 5. Om arbetsgivaren inte svarar på framställan eller om inte några åtgärder genomförs, eller om de som görs från arbetsgivarens sida inte räcker, kan skyddsombudet lämna ärendet vidare till Arbetsmiljöverket. Då görs en så kallad anmälan enligt 6:6a till Arbetsmiljöverket.
 6. Arbetsmiljöverket prövar därefter frågan och bestämmer om föreläggande om åtgärd eller förbud ska meddelas.
Observera
 • Även om du som skyddsombud har långtgående befogenheter att agera inom ditt skyddsområde rekommenderar vi att du som skyddsombud alltid samråder med huvudskyddsombudet.
 • Tänk också på att du alltid kan samråda med DIK och få rådgivning inför att du som skyddsombud gör en 6:6a-framställan till arbetsgivaren.
Våra ombudsmän har kunskap om lagregler, kan hjälpa till med rådgivning i arbetsmiljöfrågor och kan vid behov även stötta när en formell 6:6a-framställan ska skrivas.

Mall för framställan om arbetsmiljöåtgärd enligt 6 kap. 6 a § Arbetsmiljölagen som du kan utgå från.
Här kan du läsa mer om Arbetsmiljöverkets beskrivning av hur en 6:6a kan läggas fram till arbetsgivaren.

I bifogad fil finns exempel på hur en framställan kan se ut och vad den bör innehålla.Observera att instruktionerna till hur du ska skriva står med kursiv stil. Blå text är sådant som ska ersättas i texten.

Om arbetsgivaren inte svarar
Här hittar du Arbetsmiljöverkets blankett för begäran om föreläggande eller förbud, när arbetsgivaren inte åtgärdar en brist eller återkommer med svar enligt kapitel 6 paragraf 6a i Arbetsmiljölagen.

Tveka inte att höra av er till DIK i dessa frågor!

DIK (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.