Till senaste kommentaren

Kan arbetsgivaren omplacera mig till andra arbetsuppgifter med hänvisning till Corona?

Får arbetsgivare omplacera personal vid sjukdomsfall(Corona) från en verksamhet till en annan. T.ex. administrationen till köket inom barn och omsorg?
(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej,
  Generellt gäller att arbetsgivaren inom ramen för arbetsledningsrätten kan och har rätt att göra förflyttningar inom vad som kallas kollektivavtalsområdet. Det betyder att arbetsgivare när t.ex. behov inom organisationen på grund av personalbrist eller sjukdomsfall föreligger kan ge dig andra arbetsuppgifter än dina ordinarie. Det samma gäller till exempel om dina ordinarie arbetsuppgifter minskar eller helt upphör, till exempel på grund av att man stänger ner en verksamhet.

  Det är viktigt att du har tillräcklig kompetens för de nya arbetsuppgifterna men de behöver inte vara i nivå med din nuvarande kompetens eller utbildningsnivå. Självfallet bör du också få introduktion till de nya arbetsuppgifterna samt utrustning för att kunna genomföra dem. Se här också vad som kan krävas av arbetsgivaren liksom vad som gäller avseende riskbedömning och skyddsutrustning  om smitta finns där arbete ska utföras.

  Begreppet ”inom kollektivavtalsområdet” är viktigt i sammanhanget. De nya arbetsuppgifterna behöver inte vara i nivå med din nuvarande kompetens eller utbildningsnivå. Om det däremot är fråga om arbetsuppgifter helt ligger utanför de arbetsuppgifter du är anställd för att utföra kan det vara fråga om ett annat kollektivavtalsområde. Inom arbetsrätten gäller som utgångspunkt att omplacering till annat kollektivavtalsområde likställs med uppsägning och alltså behöver ha saklig grund. Det vill säga arbetsgivarens möjligheter till omplacering till annat kollektivavtalsområde är begränsade och kräver förhandlingar med de fackliga organisationerna.

  I utsatta situationer av den typen vi nu befinner oss i kan arbetsgivaren dock ha en möjlighet att förflytta medarbetare även mellan vad som kallas kollektivavtalsområden. Inom kommuner och regioner har arbetsgivarna möjlighet att aktivera det så kallade krislägesavtalet. 

  Krislägesavtalet är ett kollektivavtal som när det aktiveras ger arbetsgivarna inom kommuner och regioner större flexibilitet vad gäller arbetstider och var anställda kan sättas i tjänst. Med sådan krisförflyttning av personal följer också ersättning, dvs ekonomisk kompensation till medarbetaren.

  Så svaret på din fråga är att ja; arbetsgivaren kan omplacera personal från t.ex. administration till köksarbete inom barn och omsorg. Men för att kunna genomföra en sådan långtgående förändring av arbetsuppgifterna behövs att det sker inom ramen för krislägesavtalet. Om arbetsgivaren anser att det inom vad i kollektivavtalet uttrycks som ”allmänna åligganden”  behöver särskild förhandling genomföras med facket.

  Det behöver också tilläggas att arbetsgivaren självfallet behöver ta hänsyn till om det finns enskilda arbetstagare som är i en särskilt utsatt position. Det kan exempelvis handla om personer som extra infektionskänsliga eller har anhöriga som är det. Det behöver därför göras en individuell prövning i varje situation där arbetstagare signalerar stark oro eller vägran att arbeta.

  Kontakta alltid lokalfacklig företrädare eller vår medlemsservice/DIK Direkt om du är tveksam kring din arbetsskyldighet.

  Avslutningsvis vill vi lyfta en annan aspekt avseende frågan om att frivilligt gå med på andra arbetsuppgifter respektive att låta sig kommenderas till andra uppgifter. 

  Hur viktigt det än är att i kristider ställa upp för varandra och för sin arbetsgivare, vill vi i sammanhanget också flagga för betydelsen av att överlåta åt arbetsgivaren att fatta formella beslut om ändrade arbetsuppgifter, omplacering eller ändrade arbetstider och så vidare. Först genom ett sådant formellt beslut kan du som enskild veta om du får extra kompensation för det förändrade arbetet eller inte. Och först genom formellt beslut uppnås dessutom tydlighet i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar gentemot såväl dig som övriga medarbetare.
  • Dock behöver också understrykas att vi starkt avråder från att vägra. Att vägra genomföra de nya arbetsuppgifterna kan få allvarliga konsekvenser för din anställning.

  Som sagt; kontakta alltid lokalfacklig företrädare eller vår medlemsservice/DIK Direkt om du är tveksam kring din arbetsskyldighet.

  DIK
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.