Om din arbetsgivare går i konkurs

Får du inte ut din lön som du ska? Finns det risk för att din arbetsgivare går i konkurs? Här får du veta vad som brukar hända vid en konkurs och vilka rättigheter du har som anställd.

När ett företag inte har pengar för att betala sina skulder säger man att företaget är på obestånd. Företagsledningen, eller någon av dem som företaget har skulder till, kan då begära hos tingsrätten att företaget sätts i konkurs. Den som försätts i konkurs kallas gäldenär. Den som gäldenären har skulder till kallas borgenär. Även facket kan begära att ett företag försätts i konkurs om det har löneskulder till anställda som är medlemmar i facket.                          
 Att inte få ut sin lön i tid är ofta ett varningstecken på att en konkurs kan vara på gång. Om din arbetsgivare inte betalar ut din lön är det viktigt att du inte väntar för länge med att kontakta DIK. Om det går för lång tid är risken stor att du förutom att bli av med jobbet även kommer förlora pengar på arbetsgivarens konkurs. 
Om företaget du arbetar på går i konkurs kommer tingsrätten att utse en konkursförvaltare. Det är då konkursförvaltaren som fattar alla beslut som rör det konkursade företaget och bland det första förvaltaren gör är att samla in information bland annat om de anställdas innestående lön, uppsägningstid och andra lönekrav.
 • Utgå ifrån att du ska fortsätta arbeta till dess att du får annan information från konkursförvaltaren. 
 • Sammanställ dina fordringsanspråk mot arbetsgivaren.
Försök att ta reda på hur mycket pengar företaget är skyldig dig. Kontrollera dina lönespecifikationer och dubbelkolla att du fått rätt lön utbetalad samt att antalet uttagna och innestående betalda semesterdagar, innestående övertidstimmar är korrekta. Se till att inte ligga ute med pengar för företagets räkning. Anteckna all utebliven lön och semesterfordran mm som du har på arbetsgivaren så att du kan redogöra för konkursförvaltaren och få rätt lönegaranti.

Uppsägning från konkursförvaltaren
Det vanligaste vid en konkurs är att konkursförvaltaren utnyttjar sin lagliga rätt att säga upp de anställda eftersom det inte finna pengar kvar att behålla dem. Det kan vara så att beskedet dröjer för att konkursförvaltaren inte har fått information om samtliga anställda ännu. Därefter upphör anställningen formellt först efter din uppsägningstid som du alltså har rätt till även om det är konkurs.

Under uppsägningstiden är konkursförvaltaren din arbetsgivare. Sjukanmälan och frånvaro för vård av barn ska vanligtvis anmälas till denne.

Om inte bolaget kan betala uppsägningslönen (vilket är det vanligaste) så träder lönegarantin in och ersätter inkomstbortfallet. Konkursförvaltaren hanterar ansökan om lönegaranti.
 • Notera att lönegarantin endast ersätter den uppsägningstid du har enligt lagen om anställningsskydd och tar inte hänsyn till annan avtalad uppsägningstid.
 • En förutsättning för att få ersättning från lönegarantin är du omedelbart - samma dag - som du blivit uppsagd och arbetsbefriad, registrerar dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen
Det är också genom att registrera dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen som du skyddar din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Om du inte skyddar din SGI kommer du inte kunna få sjukpenning motsvarande din tidigare inkomstnivå från Försäkringskassan för det fall du skulle bli sjuk. Därför är inskrivning vid Arbetsförmedlingen ytterst viktigt när anställningen upphör eller du blir arbetsbefriad efter uppsägning vid konkurs.

Det bör tilläggas att konkursförvaltaren också kan välja att behålla vissa av de anställda, för att kunna driva bolaget och exempelvis försöka sälja det vidare i en rekonstruktion. Blir du inte uppsagd utan jobbar åt konkursboet senare än en månad från konkursbeslutet, har du inte rätt till ersättning från lönegarantin för det fortsatta arbetet. Ansvaret för löneutbetalningen i dessa delar övergår alltså på konkursboet.

 • Det är alltid bra om du hör av dig till oss på DIK och mejlar in kontaktuppgifterna till din konkursförvaltare så att vi kan kontakta konkursförvaltaren direkt och bevaka dina rättigheter i konkursen.
 
Ekonomiska anspråk och den statliga lönegarantin
Vid händelse av konkurs och obetald lön gäller generellt att du kommer ha en fordran på din arbetsgivare som förmodligen inte kommer betalas ut eftersom själva innebörden av konkurs är att det saknas medel i bolaget. Det kan vara den sista månadslönen och värdet av sparad semester samt intjänad betald semester.

Lönegaranti är en form av ersättning som staten betalar ut vid konkurs, för att kompensera anställda som inte får ut sin lön av sin arbetsgivare. Oftast är det konkursförvaltaren som beslutar om lönegarantin ska betalas eller inte. Ersättningen betalas från länsstyrelsen.
Lönegaranti är begränsad i både tid och belopp.
Alla lönefordringar ersätts inte av lönegaranti. I förmånsrättslagen regleras vilka löneskulder som lönegarantin kan ersätta vid konkurs.

Den statliga lönegarantin innefattar;
 • lön som har tjänats in tre månader bakåt i tiden från dagen för konkursansökan,
 • lön för tiden under själva konkursförfarandet och lön en månad efter konkursbeslutet,
 • semesterlön för detta år och föregående semesterår och semesterersättning för uppsägningstiden,
 • uppsägningslön (enligt lagen om anställningsskydd) efter konkursbeslutet,
 • vissa pensionsfordringar och annan ersättning på grund av anställningen (till exempel provision och bonus) och
 • har du gjort utlägg i tjänsten, för exempelvis resor, ska även de ha gjorts inom den tid som du kan få lönegaranti.
Lönegarantin gäller endast en begränsad tid och ersättningen betalas ut för en sammanlagd anställningstid av högst åtta månader. Lönegarantin är dessutom begränsad till max fyra prisbasbelopp vilket i dag (2020) motsvarar (4*47 300=) 189 200 kronor. 
 • Hur länge du får lönegaranti beror därför på hur mycket du har  i lön.
Om konkursförvaltaren fattat beslut om hur mycket pengar du ska få från lönegarantin är det Länsstyrelsen som betalar ut din lön. Uppsägningslön som förfallit till betalning betalas ut direkt och resterande uppsägningslön betalas ut på ordinarie löneutbetalningsdag.

För att få uppsägningslön och semesterersättning för uppsägningstiden måste du skicka in en blankett - ”Försäkran enligt lönegarantilagen” - till Länsstyrelsen. Dessutom behöver du skicka med ett intyg om att du är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Lön till anställda har så kallad förmånsrätt och ibland räcker pengarna till betalning av löner som inte ersätts genom den statliga lönegarantin.

Avslutningsvis
 • Varje konkurs är unik vilket gör att det bara går att informera om hur det brukar gå till i generella ordalag.
 • Om du har specifika frågor kring just din arbetsplats och situation ska du alltid kontakta konkursförvaltaren samt höra av dig till oss på DIK Direkt.

Bra länkar i sammanhanget;
Samtliga länsstyrelser har information om lönegaranti på sina respektive hemsidor. Här väljer vi att länka till Länsstyrelsen i Västra Götaland
.
Skatteverkets informationssida om lönegaranti vid konkurs.

Försäkringskassans information om skydd för sjukpenninggrundande inkomst och SGI-guiden.Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.