Krav och skyldigheter - Corona

Kan arbetsgivaren kräva att man tar ett coronatest om man har förkylningssymptom?

Jag har nu jobbat hemifrån under några månader med förkylningssymptom. Kan arbetsgivaren kräva att jag kommer till kontoret trots att jag anser att jag har förkylningssymptom?

Kommentarer

 • Först och främst ska sägas att en arbetsgivare inte kan kräva av en arbetstagare som är sjuk att den närvarar på arbetet. 
  Jag uppfattar dock frågan som nu ställts som att det egentligen inte är den situationen som avses, utan att frågan mer gäller huruvida en arbetstagare har rätt att arbeta hemifrån med hänvisning till förkylningssymptom. Eller annorlunda uttryckt; om arbetsgivaren kan kräva att personen i fråga då är på jobbet eftersom han eller hon inte har sjukskrivit sig. Mitt svar nedan utgår därför helt från detta antagande.

  Den situation vi till följd av pandemin befinner oss i är unik ur samhällssynpunkt. Detta kan även kan få betydelse i det arbetsrättsliga perspektivet i så mening att vi i vissa avseenden tvingas konstatera att vi ibland behöver resonera oss fram för att kunna bedöma vissa frågor. Oftast finns dock tydlig ledning från befintliga lagar och rättsfall.

  En fråga som återkommande diskuterats under många år är den om arbetsgivarens rätt att genomföra drogtester och andra typer av medicinska kontroller av sina anställda.
  • Notera här avgränsningen till arbetsgivarens rätt. 
  • När det gäller en sjukdom som faller in under smittskyddslagen följer ju en skyldighet att genomgå tester av den lagen. Arbetsgivarens eventuella rättigheter avgörs dock helt utifrån i arbetsrättsliga regelverk.
  • Rent allmänt kan nämnas att när Arbetsdomstolen har resonerat kring drogtester, så har bedömningen varit att det behöver göras en kvalificerad avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att arbetstagaren genomföra testet i fråga och arbetstagarens intresse av att värna om sin personliga integritet.
  Med utgångspunkt i ovan nämnda avgränsning - att det som avses inte handlar om att arbetsgivaren trotsar en arbetstagares besked om att den anmäler sig sjuk och inte kommer till arbetet - skulle jag vilja börja med att resonera lite kring vad som mer allmänt gäller kring närvaroskyldighet på arbetsplatsen. - Eller annorlunda uttryckt om det finns en rätt att arbeta hemifrån?

  Det finns ingen generell rätt att arbeta hemifrån.
  Däremot har Folkhälsomyndigheten uttalat att det ur smittskyddssynpunkt är positivt om många som kan också arbetar hemifrån, dvs håller sig hemma även när de inte har symtom på covid-19 (se information från Folkhälsomyndigheten; länk i nytt fönster). Utgångspunkten är således att det är arbetsgivaren som i varje enskilt fall beslutar om rätten att arbeta hemifrån eller skyldigheten att vara på arbetet. Detta gäller både hemarbete när man faktiskt har symptom som hemarbete när man inte har symptom.

  Innan vi hade en utbyggd testkapacitet innebar osäkerheten kring symptombilden en stor osäkerhetsfaktor. Nu när testkapaciteten är en helt annan ser det annorlunda ut. Detta får också påverkan på i hur stor utsträckning en anställd så att säga kan ”kräva” att arbeta hemifrån.

  Idag kan rättsläget avseende symptom - sjukdom – sjukanmälan/sjukskrivning - jobba hemma vid en sammanvägning av Folkhälsomyndighetens riktlinjer samt gängse regler om sjukfrånvaro sammanfattas så här:
  • Om en person har konstaterad covid-19-infektion ska personen vara hemma och alltså inte vara på arbetet.
  • Det finns tydliga riktlinjer om hur länge en person ska hålla sig i hemmet (se länken ovan).
  • Om personen har så milda symptom att hen egentligen inte uppfattar sig som sjuk kan personen arbeta hemifrån under förutsättning att arbetsgivaren medger hemarbete. Finns ingen möjlighet till hemarbete eller medges det inte måste personen sjukskriva sig. Då betalar arbetsgivaren sjuklön enligt vanliga regler. När det är fråga om en konstaterad covid-19-infektion aktualiseras även smittbärarpenning  från Försäkringskassan.
  • Om personen har förkylningssymptom som skulle kunna vara en covid-19 infektion ska personen enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer testa sig. Fram till dess att testet analyserats ska personen hålla sig borta från andra, dvs inte vara på arbetet.
  • Det finns inget tydligt regelverk avseende vad som gäller för hemarbete under denna mellanperiod, dvs de enstaka dagar från det att en person får symptom och testar sig till dess att ett analyserat test visar att det inte var fråga om en pågående Covid-19-infektion.
   • Det får dock anses som ett allmänt utbrett tillvägagångssätt att - om arbetsuppgifterna medger att den anställde arbetar hemifrån - hemarbete medges under en övergångsperiod (mellanperioden mellan test och testresultat).
   • Om möjligheter till hemarbete inte finns behöver den anställde sjukskriva sig eftersom hen har symptom. Alternativet är ju annars olovlig frånvaro.
  Eftersom det inte finns någon generell rätt att arbeta hemifrån blir följden den att en arbetsgivare – för att medge en anställd att arbeta från hemmet – kan kräva att den anställde testar sig för Corona och endast får arbeta hemifrån fram till dess att testresultatet kommit samt när den anställde testar positivt för covid-19-infektion.
  • Observera att detta resonemang självfallet endast är tillämpligt för det fall arbetsgivaren inte har en generell policy att alla arbetar hemifrån.
  Svaret på den första frågan blir således delvis ja.
  Om ingen generell policy om hemarbete gäller hos arbetsgivaren utan det råder närvaroplikt på arbetsplatsen; ja, då kan arbetsgivaren kräva coronatest för att medge en anställd rätt att arbeta hemifrån under en period som är längre än bara en övergångsperiod i avvaktan på testresultatet.
  Om den anställde däremot inte vill testa sig behöver den anställde då således vara sjukskriven i stället. Annars riskerar den anställde att få olovlig frånvaro vilket kan innebära allvarliga konsekvenser för anställningen.

  • Observera dock att en arbetsgivare inte utan föregående diskussion och avvägning enligt huvudregeln – en kvalificerad avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att arbetstagaren genomföra testet i fråga och arbetstagarens intresse av att värna om sin personliga integritet – härmed sagt skulle kunna anses ha rätt att kräva att samtliga anställda tar ett coronatest eller ett antikroppstest.

  Även svaret på den andra frågan blir till övervägande del ett ja.
  Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och äger rätten att bestämma om arbete från hemmet medges eller inte.
  Samtidigt har arbetsgivaren att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten liksom från smittskyddsläkaren.
  Men, för att uttrycka det lite krasst. Kan det konstateras att en anställd inte är sjuk kan arbetsgivaren kräva att den anställde kommer till jobbet.

  Avslutningsvis
  Du skriver ingenting om du har haft kontakt med vården för dina symptom. Om inte skulle jag vilja rekommendera dig att få till stånd en läkarundersökning så att du kan få klarhet i vad symptomen beror på och hur du kan behandla dem.

  Vänliga hälsningar
  /Sara Luthander
  Chefsjurist DIK
  Sara Chefsjurist
 • Nu var ju detta inlägg ett tag sen. Men är väl fortfarande högaktuellt.

  Borde inte den anställdes hälsa gå före företagets krav på att den anställde måste jobba på kontoret, om det egentligen inte är nödvändigt för verksamheten?. Finns det verkligen inget regelverk för det, som gynnar den anställde i den frågan?
  Vad är annars meningen med myndigheters rekommendationer och restriktioner om arbetsgivare ändå får göra som de vill. Alla har ju t.ex inte tillgång till bil och måste därför utsätta sig för en risk i kollektivtrafiken osv

  Johan
 • Hej,
  Innan jag besvarar frågeställningen vill jag ge en kort sammanfattning av regler och riktlinjer som är viktiga i sammanhanget.

  Alla- såväl enskilda som verksamheter - omfattas av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar för att förhindra smitta av covid-19 m.m.
  • Av föreskrifterna framgår bl.a. att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19.
  • I samma föreskrifter finns även en bestämmelse om verksamheternas ansvar. Där framgår bland annat att alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika spridning av covid-19 och att det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper. Till den bestämmelsen finns flera allmänna råd. Några riktar sig till alla verksamheter, några till arbetsplatser och andra är mer specifika.
  Arbetsgivare behöver även förhålla sig till lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra sjukdomen av covid-19 (covid-19-lagen, även kallad pandemilagen), förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra smittspridning av sjukdomen covid-19 och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 för att se vilka bestämmelser och allmänna råd som är tillämpliga för deras verksamheter.

  Finns det inget regelverk som ger den enskilde rätt att kräva att arbeta hemifrån även om arbetsgivaren säger nej?

  Vissa verksamheter kan inte stänga utan håller öppet. Då är regelverken om förhindrande av smittspridning på platsen givetvis centrala. Arbetsgivaransvaret för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och löpande genomföra risk- och konsekvensbedömningar av åtgärderna samt att - inte minst - löpande följa upp dessa är då avgörande. Gör inte arbetsgivaren detta finns stöd i arbetsmiljölagen för hur skyddsombud kan gå till väga för att föra upp frågan till granskning.

  Andra verksamheter - precis som du skriver - borde kunna låta personalen arbeta hemifrån i högre utsträckning än vad som sker i dag.

  Det finns ingenting i regelverken som ger en enskild anställd rätt att med stöd av reglerna kräva arbete hemifrån. Detta betyder dock inte att det inte finns möjligheter till inflytande!

  I både arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen finns tydligt beskrivet hur arbetstagare genom förtroendevalda kan lyfta frågor med arbetsgivaren och även driva dessa. I synnerhet arbetsmiljölagen ger skyddsombuden långtgående möjligheter till detta.

  Eftersom regelverken ger mycket tydliga indikationer på att "där-arbete" som inte behövs borde ersättas av hemarbete finns det därigenom stöd för att föra upp diskussion om varför inte hemarbete tillåts genom att använda det arbetstagarinflytande som möjliggörs inom ramen för både arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen.

  Om du befinner dig i ett läge att det på din arbetsplats inte är tillåtet med hemarbete trots att det rimligen borde vara möjligt rekommenderar jag dig att ta kontakt med skyddsombudet på din arbetsplats samt lokala fackliga företrädare. Eller så hör du av dig till vår medlemsservice så ser vi hur vi kan stötta dig och dina kollegor på bästa sätt.

  Med vänliga hälsningar
  /Sara Luthander, Chefsjurist DIK

  Bifogar avslutningsvis lite länkar till bland annat Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

  Arbetsmiljöverket: Allra först: Övergripande beslut för organisation och ledning

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB: Checklista och goda exempel för dig som verksamhetsansvarig

  Folkhälsomyndigheten
  Sara Chefsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.